Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 14) starsze karty »
numer wpisu:

9/2020

data: 29 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-dystrybucyjnych..." w m. Przyłęki.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

8/2020

data: 29 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Xella Polska Sp.z o.o. dot. wydobycia kopaliny na dz. 363/7, 12247/1, 12174/2 obręb Zielonka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

7/2020

data: 17 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia pn. zwiększenie produkcji na instalacji do przetwórstwa owoców i warzyw (...) na działce 145/18, obręb ewid. Białe Błota.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

6/2020

data: 24 marca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

5/2020

data: 18 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie dot. uchylenia decyzji z dnia 31.12.2019 r. Nr 3/2019 Wójta Gminy Białe Błota przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Bydgoszczy decyzją z dnia 05.03.2020 r. SKO-4220/3/2020
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

4/2020

data: 5 lutego 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów,na terenie dz. nr 168/50 obr. Lisi Ogon gm. Białe Błota
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

3/2020

data: 16 stycznia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Przebudowa istniejącej wiaty na halę produkcji prefabrykowanych, żelbetowych elementów ściennych” zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 44/62 i 44/65 na terenie zakładu DEPENBROCK POLSKA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa przy ul. Betonowej w m. Białe Błota
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

2/2020

data: 15 stycznia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łowieckiej i Zagajnikowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, dz. o nr ewid. 119/2, 192 i 101/3, obręb Ciele”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

1/2020

data: 3 stycznia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu produkcji na instalacji do przetwórstwa owoców i warzyw(...) na działce 145/18, obręb Białe Błota.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

5/2019

data: 31 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla firmy "BOHAMET" S.A. dla inwestycji pn. "Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium ..."
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 14) starsze karty »