Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Raport o stanie Gminy
  · Związki i stowarzyszenia
  · Organizacje Pozarządowe
  · · OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH
  · · · KONKURSY OFERT ROK 2011
  · · Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
  · · Wyszukiwarka KRS
  · · Konsultacje
  · Rejestr zbiorów danych osobowych
  · Rozkład jazdy PKS i MZK
  · Katalog firm
  · Ochrona danych osobowych
 AKTUALNOŚCI
  · Aktualności lokalne
  · Konkursy ofert
  · Informacje o środowisku
  · Wybory
  · · Aktualne akcje wyborcze
  · · 2010
  · · · Wybory prezydenckie
  · · · Wybory samorządowe
  · · 2011
  · · 2012
  · · · Wybory uzupełniające
  · · · · Wybory uzupełniające
  · · 2014
  · · 2015
  · · · Wybory prezydenckie
  · · · Referendum ogólnokrajowe
  · · · Wybory parlamentarne 2015
  · · 2018
  · · 2019
  · · · Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
  · · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  · · 2020
  · Wolne miejsca w bydgoskich przedszkolach
  · Wykaz nieruchomości na sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę
  · Petycje
  · · Petycje do Wójta
  · · Petycje do Rady
  · · Sprawozdania z realizacji petycji
  · Obwieszczenia
  · Punkty pomocy prawnej
  · Zgromadzenia
  · Konsultacje
  · Informacja publiczna
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · Jak załatwić sprawę w urzędzie
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Przewodniczący Rady Gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Terminy Sesji Rady Gminy
  · · Wzór oświadczenia majątkowego
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · Terminarz posiedzeń Komisji Rady Gminy
  · · Interpelacje Radnych
  · · Dyżury radnych
  · · Wnioski radnych
  · · Kluby radnych
  · · Informacje
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd gminy
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Oferty pracy - moduł
  · Jednostki organizacyjne
  · · GOPS
  · · Gminne Centrum Kultury
  · · COEiS
  · · ZWiUK
  · · ZAZ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji
  · Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
  · · Białe Błota
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Białe Błota
  · · Kruszyn Krajeński
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Kruszyn Krajeński
  · · Łochowo
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Łochowo
  · · Lisi Ogon
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Lisi Ogon
  · · Łochowice
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Łochowice
  · · Zielonka
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Zielonka
  · · Ciele
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Ciele
  · · Przyłęki
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Przyłęki
  · · Murowaniec
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Murowaniec
  · · Trzciniec
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Trzciniec
  · · Prądki
  · · · Terminy zebrań/Protokoły z zebrań
  · · · Statut sołectwa Prądki
  · Oferty pracy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały Rady Gminy
  · Zarządzenia Wójta
  · · 2009
  · · 2010
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · IV kadencja (2002-2006)
  · · · V kadencja (2006-2010)
  · · · VI kadencja (2010-2014)
  · · · VII kadencja (2014-2018)
  · · · VIII kadencja (2018-2023)
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Gospodarki, Bezpieczenstwa, Rolnictwa i Środowiska
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · Protokoły z posiedzeń komisji Rady VIII kadencji
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · Komisja Budżetu i Finansów
  · · · Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
  · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
  · · · Komisja doraźna ds. Statutu Gminy
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
  · Opłaty i podatki
  · · Podatki
  · · Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
  · · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  · · Rejestry wydanych decyzji
  · · Obwieszczenia - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · · Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  · · Obwieszczenia archiwalne
  · Decyzje środowiskowe
  · Akty prawa miejscowego
  · · V kadencja 2006-2010
  · · VI kadencja 2010-2014
  · · VII kadencja 2014-2018
  · · VIII kadencja 2018-2023
  · Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  · Gospodarowanie nieruchomościami
  · · Społeczna komisja mieszkaniowa
  · Kontrola podatkowa
  · · Plan kontroli 2012
  · · Plan kontroli 2013
  · · Plan kontroli 2014
  · Teksty jednolite
  · · Obwieszczenia Rady Gminy
  · Uchwały ZWiUK
  · Kontrola i Audyt
  · · Kontrola zewnętrzna
  · · · NIK
  · · · RIO
  · · · UKS
  · · · inne
  · · Kontrola wewnętrzna
  · · Kontrola zarządcza
  · · Audyt
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2015
  · · 2016 r.
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Wykonanie budżetu
  · Opinie RIO
  · Majątek gminy
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · WPF na 2012
  · · WPF na 2015
  · · WPF na 2016
  · · WPF na 2017
  · · WPF na 2018
  · · WPF na 2019
  · · WPF na 2020
 PRZETARGI
  · Przetargi aktualne
  · Przetargi na nieruchomości
  · Zapytania ofertowe
  · Najem dzierżawa
  · Przetargi na ruchomości
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Informacje ogólne
  · Harmonogramy
  · System Informacji o Środowisku
  · Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.