Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Claudia Jesa, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku, uzyskując optymalną ilość punktów ze wszystkich etapów naboru


Wytworzył: Sekretarz Gminy Ewa Galicka (11 lutego 2019)
Wprowadził: Andrzej Pasek (12 lutego 2019, 08:55:16)stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

miejsce pracy: Urzad Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 28 stycznia 2019  24:00Ogłoszenie o naborze nr   01/19
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu  18.01.2019 r. (www.bip.bialeblota.pl)
 
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260)
 
Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy,  w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 
I.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
- organizowanie obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i trybami udzielania zamówień publicznych,
- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowywanie innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania,
- zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu,
- sporządzanie  pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zmówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonywanie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym i skargowym,
- sporządzanie umów zgodnie z wzorem umowy i uzupełnianie ich treści o dane wynikające z wybranej oferty mając na względzie zapisy SIWZ, w szczególności zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- prowadzenie ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
- zwrot  wadiów,
- wykonywanie innych czynności wynikających z powierzonych decyzją Wójta funkcji w Komisji Przetargowej,
- prowadzenie zamówień oraz sporządzanie umów dotyczących zamówień publicznych, do których udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy pzp,
- sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.
                                                                                                    
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :
a/ niezbędne:
- wykształcenie wyższe, kierunek administracja lub prawo,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prac administracyjno-biurowych,
- znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1896 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy Pzp,
  • kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., 1025 t.j.),
  •   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 t.j.)
- umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel,
- samodzielność przy podejmowaniu decyzji,
- sumienność i skrupulatność,
- komunikatywność,
- obywatelstwo polskie,
- kandydat ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
- kandydat  nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
b/ dodatkowe:
- mile widziane studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 
 
III.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
-  usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy, schody, bez windy,
-  obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 
 
IV.  Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
- kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, w tym o ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych,
-kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe,
-oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz. 1260) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  
V.    Wymagane dokumenty można składać :
- osobiście:
W sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7,
  - przesłać pocztą na adres: rząd Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 w terminie do  28 stycznia 2019 roku  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych - ogłoszenie Nr  01/19
 
  VI.  Inne informacje:
- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
-  Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.
- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bia
łe Błota, ul. Szubińska 7.

Wytworzył: Zastępca Wójta Anna Jankowska - Cepak (18 stycznia 2019)
Opublikował: Andrzej Pasek (4 lutego 2019, 11:43:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (12 lutego 2019, 08:55:16)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij