Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Katarzyna Robotnikowska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wykazała się wiedzą z zakresu: prawa zamówień publicznych, funkcjonowania i działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, umów w obrocie prawnym.
Zdaniem komisji zatrudnienie kandydatki rokuje sprawne wykonywanie zadań na stanowisku.Wytworzył: kadry (29 czerwca 2018)
Wprowadził: Marek Jakubowski (4 lipca 2018, 14:43:25)stanowisko:

ds. zamówień publicznych

miejsce pracy: Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Zamó
termin składania dokumentów: 11 czerwca 2018  24:00  
OGŁOSZENIE  nr   15    / 2018 
 z dnia  29 maja   2018r. 
  
Z-ca Wójta    WYKONUJĄCY  ZADANIA  I  KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA  
NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze  ds. zamówień publicznych
(zatrudnienie od 1 lipca 2018 roku)
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Kierownikowi Referatu  Zamówień Publicznych i Inwestycji
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
 
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo  
   skarbowe,
4. Wykształcenie wyższe :  techniczne, administracyjne lub prawnicze
5. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy, w tym roczny staż pracy w administracji publicznej
6. Znajomość przepisów ustawy: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych
7. Znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietów MS Office
8. Prawo jazdy kat. B
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
1.      Studia podyplomowe z zakresu prawa publicznych
2.      Uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze
 
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku   należy w szczególności:
 
 
1.      Zakres wykonywanych zadań:
a)      opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy Białe Błota
b)      prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
·        przygotowanie dokumentów celem ogłoszenia o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia, wybór kryteriów oceny ofert, wybór warunków udziału w postępowaniu, współpraca z referatami merytorycznymi)
·        ogłaszanie ogłoszeń o zamówieniu
·        sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
·        udzielanie Wykonawcom wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itd.
·        udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji
·        udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą
·        sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne
·        prowadzenie rejestru postpowań udzielanych na podstawie Prawo zamówień publicznych
·        koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
·        prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Księgowości
·        prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
·        wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
·        sporządzanie sprawozdań p udzielonych zamówień publicznych
·        udzielanie informacji o dostępie do informacji publicznych w zakresie zajmowanego stanowiska
·        opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji w zakresie zajmowanego stanowiska
 
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( (    wzór do pobrania (33kB) word     ) ) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, o których mowa w pkt. 4,5,8 oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 1,2,3,7 kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia   11 czerwca 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”   pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: kadry (30 maja 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (30 maja 2018, 13:36:48)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 lipca 2018, 14:43:25)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych Dokonano wyboru pani Katarzyny Robotnikowskiej z Bydgoszczy. Uzasadnienie: Kandydatka posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wykazała się wiedzą z zakresu: prawa zamówień publicznych, funkcjonowania i działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, umów w obrocie prawnym. Zdaniem komisji zatrudnienie kandydatki rokuje sprawne wykonywanie zadań na stanowisku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij