Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Do testu kompetencji przystąpiła jedna osoba, jednak nie uzyskała wymaganej ilości punktów kwalifikującej do dalszego etapu procesu rekrutacyjnego.


Wytworzył: Dorota Gajewska GOPS (11 lipca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (11 lipca 2018, 15:09:02)stanowisko:

stanowisko urzędnicze – księgowa 1 etat

miejsce pracy: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
termin składania dokumentów: 29 czerwca 2018  14:00Ogłoszenie Nr 7/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach
ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –  księgowa 1 etat 
 OPIS  STANOWISKA:  KSIĘGOWA  1 ETAT
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1.niezbędne : 
- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (wówczas 2 lata stażu pracy),
- wykształcenie minimum średnie ogólne oraz kurs księgowości (wówczas 2 lata stażu pracy),
-wykształcenie wyższe ekonomiczne lub na dowolnym innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości i finansów,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

2. dodatkowe :
- doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym,
-znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku,
w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz aktów wykonawczych.
 
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych w informatycznym systemie finansowo-księgowym.
2. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach analitycznych w informatycznym systemie finansowo-księgowym.
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania środków budżetowych i pozabudżetowych.
4. Sporządzanie sprawozdań do GUS-u.
5. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT.
6. Sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT 7 oraz JPK.
7. Uzgadnianie okresowo sald kont syntetycznych i analitycznych.
8. Przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji.
9.Przygotowywanie niezbędnych materiałów dla potrzeb analizy, planowania i wykonania budżetu oraz sprawozdawczości jednostki.
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:


1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
2.Praca jednozmianowa.
3.Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
4.Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.


WYMAGANE DOKUMENTY:
·       list motywacyjny
·       życiorys zawodowy (CV)
·       kserokopie świadectw pracy
·       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
·       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
·    kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
·       referencje
·       oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
·       oświadczenie o niekaralności
·       oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
·       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko księgowa”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 14.00.


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   testu   kompetencji   połączonego z rozmową kwalifikacyjną.
O miejscu i terminie przeprowadzeniu testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.bialeblota.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2018r.
 
 
 
   
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w GOPS Białe Błota
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
 
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
 ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota NIP 953-21-99-900; REGON: 953-21-99-900
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Białych Błotach jest Pan Arnold Paszta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria doradcza „Partner System” Arnold Paszta, NIP 953-125-07-05, REGON: 093129891; główne miejsce wykonywania  działalności:   Lipniki   ul. Jaśminowa  17,  86-005 Białe Błota.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy,
 a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.
7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.


Wytworzył: Ewelina Marczak GOPS (15 czerwca 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (19 czerwca 2018, 11:19:03)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (11 lipca 2018, 15:09:02)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij