zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części: Część 1 – Kruszywo betonowe z recyklingu 0-63 mm Część 2 – Kruszywo granitowe 0-31,5 mm

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.24.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: W zakresie cz. 1 Ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jagiellońska 1,85-067 Bydgoszcz, za cenę brutto 173.430,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści 00/100) W zakresie cz. 2 Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe FACTUM Sp. z o.o., ul. Z. Augusta 5/3, 85- 082 Bydgoszcz, za cenę brutto 326.011,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy jedenaście złotych 50/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Termin realizacji – 40% (max 40 pkt.) 

Data wszczęcia postępowania
25.03.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części:
Część 1 –  Kruszywo betonowe z recyklingu 0-63 mm
Część 2 –  Kruszywo granitowe 0-31,5 mm
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części:
Część 1 –  Kruszywo betonowe z recyklingu 0-63 mm
Część 2 –  Kruszywo granitowe 0-31,5 mm
 
Numer referencyjny sprawy RZP.271.24.2020.ZP3

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla:
części nr 1 w wysokości: 3.500,00 zł,
części nr 2 w wysokości: 6.000,00 zł.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)                                   - 60 %             =          max. 60 pkt
Termin realizacji (T)                    - 40 %             =          max. 40 pkt
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2020 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia
 
Dostawy
 
Procedura

Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
Pełna treść ogłoszenia (2866kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (8059kB) zip

Wyjaśnienia treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ (780kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (579kB) pdf

Wybór oferty zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (889kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (25 marca 2020, 11:37:59)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (7 maja 2020, 15:08:37)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380