zamówienie na:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.31.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 9 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. czas przystąpienia do usunięcia odpadów po otrzymaniu zgłoszenia – 40% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 25.03.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota
Krótki opis przedmiotu zamówienia Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.31.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2021.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium czas przystąpienia do usunięcia odpadów po otrzymaniu zgłoszenia – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt).
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Karolina Swoboda: tel. 52 323 90 96
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 09.04.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (395kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (552kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (358kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty (400kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (25 marca 2020, 14:45:36)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (24 kwietnia 2020, 13:22:44)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208