zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na utwardzeniu gruntu na dz. 181/5

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.32.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 23 kwietnia 2020  10:00
Data wszczęcia postępowania: 07.04.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej polegająca na utwardzeniu gruntu na dz. 181/5
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przebudowa drogi gminnej polegająca na utwardzeniu gruntu na dz. 181/5
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.32.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt),  3. Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży drogowej – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Dorota Piasecka: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 23.04.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (408kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z ortwarcia ofert (775kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (7 kwietnia 2020, 13:45:11)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (23 kwietnia 2020, 13:22:15)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460