zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.35.2020.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz, z ceną brutto 761 769,75 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 75/100)  

Data wszczęcia postępowania
07.04.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.35.2020.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
do 12 miesięcy od daty podpisania umowy


Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)         - 60 % =          max. 60 pkt
okres gwarancji (G)    - 20 % =          max. 20 pkt
Czas reakcji (R)          - 20 % =          max. 20 pkt

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 64
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 27.04.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
 
pełna treść ogłoszenia (397kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
SIWZ (2646kB) zip

 
 
Informacja z otwarcia ofert  
informacja z otwarcia ofert (479kB) pdf
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  
 

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (349kB) pdf


informacja o wniesieniu odwołania:
informacja o wniesieniu odwolania (338kB) pdf
kopia odwołania (2685kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (7 kwietnia 2020, 14:54:01)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (28 maja 2020, 09:23:36)
Zmieniono: informacja o wniesieniu odwołania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558