zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Ptasiej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.33.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 49.200,00 zł Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 98,38 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, przy zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. doświadczenie Projektanta drogowego– 40% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 07.04.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Ptasiej w Murowańcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Ptasiej w Murowańcu
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.33.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: 1) etap I- do 31.07.2020 r., 2)etap II- do 30.12.2020 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium Doświadczenie projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Michał Kostkowski: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.04.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (402kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (1667kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.04.2020 r. (627kB) pdf
Zmiana treści SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 14.04.2020 r. (491kB) zip
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (729kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2849kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (7 kwietnia 2020, 15:58:57)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (5 czerwca 2020, 13:56:17)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 607