zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT *** *** Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.56.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 lipca 2020  10:00
Data wszczęcia postępowania
06.07.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych  
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały
w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Numer referencyjny sprawy RZP.271.56.2020.KZP  

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2021 roku

Wadium 
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium aspekty środowiskowe (ochrona środowiska) – (oznaczenie O) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt),
3.     Kryterium Parametry techniczne – (oznaczenie T) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)
4.     Kryterium Czas podstawienia autobusu zastępczego - (oznaczenie AZ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt)  

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska monika.dominikowska@bialeblota.eu ; 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2020 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
pełna treść ogłoszenia (408kB) pdf

SIWZ

SIWZ (3901kB) zip


WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA SIWZ z dnia 13.07.2020 - w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert
wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianami (837kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2020
ogłoszenie o zmianie ogloszenia (208kB) pdf

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.07.2020
wyjaśnienia treści SIWZ (453kB) pdf


informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (678kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (6 lipca 2020, 12:42:42)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (17 lipca 2020, 13:13:34)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448