zamówienie na:

Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.55.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 23 lipca 2020  10:00
Data wszczęcia postępowania: 08.07.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota
Krótki opis przedmiotu zamówienia Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.55.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 12 miesiący od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt), 3. Kryterium czas reakcji – (oznaczenie R) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt), 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Michał Kostkowski: tel. 52 323 90 67
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 23.07.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (406kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (34256kB) zip  
Informacja do treści SIWZ- ujednolicony wzór umowy ujednolicony wzór umowy (219kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (657kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (8 lipca 2020, 13:59:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (24 lipca 2020, 09:44:07)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 386