zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.57.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2020  10:00

Data wszczęcia postępowania
15.07.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.57.2020.KZP
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: do 10 stycznia 2021 r.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 31.07.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

ogłoszenie o zamówieniu (400kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SIWZ

 
 
Zmiany treści SIWZ  

zmiana treści SIWZ (342kB) pdf
ujednolicony OPZ (33kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2020 (239kB) pdf
 
Wyjaśnienia treści SIWZ (treść zapytań wraz z wyjaśnieniami)
wyjaśnienia treści SIWZ (529kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert  
informacja z otwarcia ofert (618kB) pdf
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  

 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (15 lipca 2020, 10:01:24)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (31 lipca 2020, 13:21:00)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 446