zamówienie na:

UWAGA !! ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT !! Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.61.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00

Data wszczęcia postępowania
15.07.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.57.2020.KZP
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: do 28 maja 2021 r.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
12.1.       Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 11.08.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

ogłoszenie o zamówieniu (401kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ
 

 
Zmiany treści SIWZ  

zmiana treści SIWZ z dnia 21.07.2020 r. (220kB) pdf
zmieniony OPZ (563kB) pdf

wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami - 28.07.2020

wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami - 28.07.2020 (1199kB) pdf
ujednolicony Kosztorys ofertowy (84kB) excel
specyfikacje techniczne (7843kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogloszenia (239kB) pdf
 
wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami - 04.08.2020

wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami - 04.08.2020 (1142kB) pdf
kosztorys ofertowy - 04.08.2020 (84kB) excel
SST 03.01.00 (1159kB) pdf
SST 03.03.00 (422kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogloszenia - 04.08.2020 (240kB) pdf


zmiana treści SIWZ  - 06.08.2020

zmiana treści SIWz z dnia 06.08.2020 (715kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert  
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (15 lipca 2020, 12:44:18)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (6 sierpnia 2020, 13:34:50)
Zmieniono: zmiana treści SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1166