zamówienie na:

Przebudowa ul. Olchowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.62.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  10:00
Data wszczęcia postępowania: 16.07.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Olchowej w Białych Błotach
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przebudowa ul. Olchowej w Białych Błotach
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.62.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 15.01.2021 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt), 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Andrzej Kempa: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.08.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (407kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (29683kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (673kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (16 lipca 2020, 10:37:09)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (5 sierpnia 2020, 11:26:04)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410