zamówienie na:

Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.74.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 września 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 3 złożoną przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 688 608,00 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem 00/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. Prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

Data wszczęcia postępowania
17.09.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.74.2020.KZP
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, w terminie do 31.12.2022 roku

Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)         - 60 % =          max. 60 pkt
Czas reakcji (R)          - 40 % =          max. 40 pkt,

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska,  inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu  
Tel. 52 323 90 62

 
Miejsce i termin  składania ofert
Miejsce składania ofert: pokój nr 22 w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu
30.09.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
usługa
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
pełna treść ogloszenia (400kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SIWZ (740kB) zip
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

wyjaśnienia treści SIWZ (532kB) pdf
wyjaśnienia treści SIWZ - edytowalny (200kB) word
 

 
Informacja z otwarcia ofert  
informacja z otwarcia ofert (593kB) pdf
informacja z otwarcia ofert (200kB) word
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (1895kB) pdf  
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert - edytowalny (201kB) word
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (17 września 2020, 12:38:29)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (23 października 2020, 12:44:08)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 287