zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.79.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2020  10:00

Data wszczęcia postępowania
29.09.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Białe Błota. Zamówienie obejmuje  m. in.:
a)    Odśnieżanie dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych na całej szerokości zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania,
b)   Usuwaniu śliskości zimowej,
c)    Wywożenie śniegu z dróg oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Gminy Białe Błota,
d)   Utrzymaniu gotowości  do realizacji przedmiotu zamówienia,
e)    Prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej  polegające na usunięciu z dróg
i poboczy materiałów uszorstniających (w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej).
 
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały
w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
we wzorze Umowy, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.79.2020.KZP
 
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 30 października 2020 r., do 30 kwietnia 2021 roku, lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, tj. terminu wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia lub zakończenia prac w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, tj. warunków atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, oblodzenie nawierzchni, gołoledź itp.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1.        Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.        Kryterium czas reakcji – (oznaczenie T) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)
3.        Kryterium Ochrona środowiska – (oznaczenie O) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 09.10.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
pełna treść ogloszenia (408kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SIWZ z załącznikami (337kB) zip
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami   oraz  zmiany treści SIWZ  
wyjaśnienia wraz ze zmianami (332kB) pdf
wyjaśnienia ze zmianami oraz załączniki (186kB) zip
 
Informacja z otwarcia ofert  
 
informacja z otwarcia ofert (280kB) pdf
informaca z otwarcia ofert edytowalna (198kB) word

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (29 września 2020, 13:41:01)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (12 października 2020, 11:47:24)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263