zamówienie na:

Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.82.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 3 złożoną przez 4ITS Jacek Lange, ul. Pionierów 3/2, 85-886 Bydgoszcz, z ceną brutto 69 593,18 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 18/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

             Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33 komputerów przenośnych typu notebook.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

bezpośredni link :       link do postępowania na platformazakupowa.pl
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388825


UWAGA
w dniu 26.10.2020 r. na stronie platformy zakupowej zamieszczono treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami. Wyjaśnienia dostępne pod linkiem postępowania.


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota
telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80
e-mail: inwestycje@bialeblota.eu
adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.82.2020.KZP
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp", z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
12.1.       Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium termin dostawy – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko błędnego przesłania oferty obciąża Wykonawcę.
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2020 r. do godziny 10:00.informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert (330kB) pdf
informaca z otwarcia ofert edytowalna (199kB) word

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (998kB) pdf
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (199kB) word
      

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (22 października 2020, 14:01:25)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (3 listopada 2020, 09:00:20)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158