Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.22.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 29 maja 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę najkorzystniejszą: oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z ceną brutto 349 759,20 zł  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm, Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony-dostawy
nr sprawy: ZPI.271.17.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm Oferta nr 2 złożona przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 627 300,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 00/100) Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z ceną brutto 590 400,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegające odrzuceniu oferty na część 1 i 2 odpowiadają wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, zostały ocenione jako najkorzystniejsze uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Oferty najkorzystniejsze dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Termin realizacji – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.13.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta nr 4, odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów, zgodnie z zastosowanymi poniżej kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą nr 4, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. cena – 60 % (max. 60 pkt); 2. termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy – 40 % (max. 40 pkt).  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.14.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 35 995,70 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 70/100) Część 2 – ulica Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 382,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 24/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegająca odrzuceniu oferta na część 1 i 2 odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 70 punktów zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Ofertę najkorzystniejszą dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.11.2018.ZP2
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 3 201 505,50 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięć tysięcy 50/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.10.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
wynik postępowania: I. W zakresie części 3, 4 i 5 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 3 – ulica Judyma w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 5 – ulica Okopowa w Łochowie Oferta nr 3 złożona przez WALCZAK – PROJEKT Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 293,68 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 68/100) Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferty wybrane jako najkorzystniejsze otrzymały najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Ww. oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. ofert mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. II. W zakresie Części 1 - ulica Czeremchy w Białych Błotach oraz części 2 – ulica Laskowa w Trzcińcu - postępowanie zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający posiada w budżecie na 2018 rok: na część 1 kwotę 5 000,00 zł brutto na część 1 kwotę 24 000,00 zł brutto  

zamówienie na:

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.7.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiet, Wolwark 31, 89-200 Szubin. – cena: 162 002,19 PLN brutto, - termin udzielonej gwarancji – 6 lat.  

zamówienie na:

I.271.3.2018.ZP1 - przetarg nieograniczony pn. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota- usługi.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.3.2018.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Serwisdrogowy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las . – cena: 148 727,52 PLN brutto, - czas reakcji na usunięcie awarii od chwili zgłoszenia – 24 godziny,  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij