Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.45.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Wodno – Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o., ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica, z ceną brutto 1 934 495,98 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć 98/100)  

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznych na stołówce oraz kuchni wraz z robotami wykończeniowymi w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Adres: ul. Centralna 27; 86-005 Białe Błota telefon: 52 381 40 11, faks 52 381 40 11
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Zakład Remontowo-Budowlany „ADEX” Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 SZUBIN Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.77.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz, z ceną brutto 824 580,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt 00/100).  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Myśliwskiej w Cielu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.64.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 39 360,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100)  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT+AKTUALIZACJA FORMULARZA OFERTOWEGO!!!!Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I i II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.46.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 mycie i dezynfekcja kontenerów i pojemników na odpady komunalne zmieszane– 20% (pkt), 3. aspekt środowiskowy: emisja spalin- 20% (pkt).  

zamówienie na:

Projekty oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.58.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: ELPROJECT Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1) faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 doświadczenie Projektanta w branży elektryczno-energetycznej– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.41.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 15 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k, ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Członek Konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Członek Konsorcjum Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: negocjacje
nr sprawy: RZP.271.51.2019.ZP2
wartość: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000
termin składania ofert: 14 maja 2019  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano w dniu 03.06.2019 r. 

zamówienie na:

Projekty oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.17.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez: Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 doświadczenie Projektanta w branży elektryczno-energetycznej– 40% (pkt), W zakresie cz I i III postępowanie zostało unieważnione w dniu 23.05.2019 r. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pt. Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.6.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 19 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Biuro Projektowo Konsultingowe Tomasz Borek, ul. Królowej Jadwigi 60, 62-510 Konin, z ceną brutto 13 296,30 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 30/100).  

zamówienie na:

Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.42.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 TORUŃ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1) faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 96,48 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 doświadczenie Projektanta drogowego– 40% (pkt),  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Zakup równiarki drogowej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.38.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: EWPA Sp.z o.o., ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1) faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielonej gwarancji jakości– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.39.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Wojciech Błaszak Architekt, ul. Zbąszyńska 21/2, 60-359 Poznań, z ceną brutto 156 456,00,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap I.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.15.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: ELPERIA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Hallera 4/15, 86-100 Świecie Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1) faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Projekt pieszo – jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.26.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 14 marca 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 44 034,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ulicy Sobótki w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.16.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 11 marca 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 8 złożoną przez BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, z ceną brutto 422 182,49,00 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa 49/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Ptasiej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.12.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 7 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 37 884,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

zamówienie na:

Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.11.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 4 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Walczak - Projekt Pracownia Projektowo - Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin., z ceną brutto 39 114,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ul. Judyma w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.7.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 28 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 4 złożoną przez: EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 TORUŃ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jaworowej w Zielonce

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.10.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 26 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań, z ceną brutto 49 200,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.)  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij