Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000 poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693), uchwala się, co następuje:


   § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 115 382 637,00 zł, z tego: 

a) dochody bieżące w kwocie 106 333 863,42 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 9 048 773,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

   § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 120 842 637,00 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące w kwocie 94 161 665,12 zł,  

b) wydatki majątkowe w kwocie 26 680 971,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

   2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 524 035,00 zł, z tego: 

a) rezerwa ogólna 242 035,00 zł, 

 b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 282 000,00 zł,  

   § 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

   § 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 460 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 5 460 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

   § 5. Ustala się łączną kwotę planowanych: 

 a) przychodów 12 631 649,78 zł, 

b) rozchodów 7 171 649,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

   § 6. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla: 

   1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 793 570,22 zł, z tego:  

a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 260 114,88zł,  

b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 4 533 455,34 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5. 

   2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 6 770 492,00 zł, z tego: 

a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 6 140 492,00 zł, 

b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 630 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a. 

   § 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 254 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a. 

   2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 61 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b. 

   § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370 000,00 zł. 

    2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:  

a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 20 000,00 zł, 

b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 350 000,00 zł. 

   § 9. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

   § 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

   § 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 

   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, 

   2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 171 649,78 zł, 

   3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 460 000,00 zł. 

   § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

   1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł, 

   2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 7 171 649,78 zł.  

   3. zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2019 r. do wysokości 5 460 000,00 zł, 

   4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:  

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych, 

   5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

   § 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 

   1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.  

   § 14. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocniczych na 2019 r. w wysokości 12 294 685,86 zł określa się, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e. 

   § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

   § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                             Bronisław Balcerowski 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania (225kB) pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 2 (571kB) pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 3 (371kB) pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 4 (189kB) pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 5 (373kB) pdf

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 5a (370kB) pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 6 (201kB) pdf

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 6a (203kB) pdf

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 6b (363kB) pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 7 (412kB) pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 8 (261kB) pdf

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 9 (219kB) pdf

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10 (279kB) pdf

Załącznik Nr 10a do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10a (278kB) pdf

Załącznik Nr 10b do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10b (278kB) pdf

Załącznik Nr 10c do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10c (278kB) pdf

Załącznik Nr 10d do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10d (376kB) pdf

Załącznik Nr 10e do uchwały Nr RGK.0007.3.2019
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 stycznia 2019 r.
plik do pobrania 10e (278kB) pdf

                                                         UZASADNIENIE  

                                        DO BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2019 R.


Budżet gminy na 2019 rok przestawia się następująco: 
- prognozowane dochody w wysokości 115 382 637,00 zł 
- planowane wydatki 120 842 637,00 zł 
- deficyt budżetu 5 460 000,00 zł.

                                                            DOCHODY

Do załącznika Nr 1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 450,00 zł, tj. 7,27 % planowanych wpływów z 2018 r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 
Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 1 450,00 zł. 
Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje ustawa z dnia 
13 października 1995 r. prawo łowieckie. 

Dz. 600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 4 572 752,54 zł tj. 3,96 % planowanego dochodu w 2019 r.


Rozdz.60016 Drugi publiczne gminne 
 - dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński” od budżetu Państwa 500 000,00zł i środków pochodzących od jednostki samorządu terytorialnego 4 072 752,54 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 281 245,06 zł, tj. 82,03 % planowanych wpływów 2018 r. i stanowią 1,11 % prognozowanych dochodów ogółem na 2019 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
Planowane wpływy ogółem to kwota 1 281 245,06 zł w tym: 
- dochody bieżące           481 245,06 zł 
- dochody majątkowe      800 000,00 zł  
W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z następujących tytułów: 
- wpływy z opłat za trwały zarząd 1 020,00 zł, 
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 170 000,00 zł, 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 305 000,00 zł,  
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5 225,06 zł, 
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 800 000,00 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł. Kwota100 000,00 zł to dochody z cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 152 337,00 zł, co stanowi 0,13 % budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 150 400,00 zł, 
Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 r. przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł,

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 
W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF oraz różne dochody w łącznej wysokości 1 317,00 zł,

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 
 W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu terminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS i US w wysokości 600,00 zł,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 4 150,00 zł. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 59 960 739,00 zł
i są one na tym samym poziomie jak w roku 2018 r. (według stanu na 30.09.2018 r) i stanowią 51,96 % planowanego budżetu ogółem na 2019 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej· 36 000,00 zł, - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 1 200,00 zł, 
Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 r.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 11 030 150,00 zł, która stanowi 9,55 % prognozowanych dochodów ogółem w 2019 r. z tego : 
- podatek od nieruchomości 10 347 000,00 zł, 
- podatek rolny 22 000,00 zł, 
- podatek leśny 228 000,00 zł, 
- podatek od środków transportowych 310 000,00 zł, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 100 000,00 zł, 
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 1 000,00 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 650,00 zł  
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy
Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 3 500,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Przewidywane wpływy w/w rozdziale to kwota 10 036 250,00 zł, która stanowi 8,69 % dochodów ogółem w 2019 r. z tego : 
- podatek od nieruchomości 6 800 000,00 zł, 
 - podatek rolny 114 000,00 zł, 
 - podatek leśny 5 250,00 zł, 
 - podatek od środków transportowych 410 000,00 zł, 
- podatek od spadków i darowizn (podatek opłacony przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 80 000,00 zł,  
- wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 2 500 000,00 zł,  
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 25 000,00 zł, 
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 100 000,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2018 r.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 1 170 100,00 zł, tj. 106,43 % wykonania w 2018 r. i stanowią 1,01 % dochodów ogółem 2019 r. z tego : 
 - wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 zł,  
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 370 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 490 000,00 zł,  
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 200 000,00 zł, 
- wpływy z różnych opłat-z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00 zł,  
- wpływy pozostałych odsetek 10 000,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 zł,  
Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2018 r. Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych wynoszą 35 977 039,00 zł i stanowią 31,04 % przewidywanych dochodów ogółem na 2018 r.  
Przewidywane wpływy na 2019 r. są o około 23,84 % wyższe od zakładanego wykonania za 2018 r. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na terenie gminy. W 2018 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,89 %. 
Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. 
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 700 000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,47 % prognozowanego budżetu na 2019 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 23 416 377,00 zł
i są one wyższe o 6,43 % jak w roku 2018 (według stanu na 30.09.2018 r) i stanowią 20,29 % planowanego budżetu ogółem na 2019 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 
 - część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 23 223 251,00 zł,
 Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 20,01 % przewidywanych dochodów ogółem na 2019 r. i jest wyższa o 11,25 % od wykonania za 2018 r.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe  
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 000,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 
 Gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 163 126,00 zł, tj. 105,10 % planu subwencji z 2018r. 
 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymają kwoty uzupełniającej. Kwota zostanie rozdzielona między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. to 20 161, a liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 38 433 558.  
Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminie 2 445,72 zł, dochody podatkowe na 1 mieszkańca w kraju 1 790,33 zł.  
Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 15,89 zł, średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 9,13 zł. 
Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wynosiła 1 311,50 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca 745,04 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 3 310 147,98 zł, co stanowi 2,86 % budżetu w 2019r. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe, – co., woda, ścieki, śmieci) 30 450,00 zł, 
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 27 050,00 zł,  
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 13 450,00 zł,  
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w wysokości 511 774,94 zł, 
 - dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach” od budżetu Państwa 1 511 191,00 zł. 
 - wprowadza się kwotę 7 560,00 zł z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie chórów szkolnych.Rozdz. 80104 – Przedszkola 
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 000,00 zł,  
- opłaty za mieszkania ( woda, ścieki, c.o.) 22 900,00 zł,  
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 19 100,00 zł  
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 4 800,00 zł,  
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 200 000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota,  
- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola ,, Wróżka " w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154” od budżetu Państwa 848 541,94 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 
 - wpływy z tytułu najmu składników majątkowych 1 830,00 zł, 
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek do US i ZUS 1 500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu 500,00 zł, 
 - wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za energię elektryczną.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 230 200,00 zł, co stanowi 1,06 % planowanego budżetu ogółem w 2019r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 8 000,00 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Białe Błota w Ośrodku Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu ,, Słoneczko ‘’ w Bydgoszczy, 
 - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 525 800,00 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, 
 - 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
 - dotacja celowa w kwocie 16 100,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach 500,00 zł, 
- wpływy tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej 100,00 zł, 
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej roku bieżącego 500,00 zł, 
 - dotacja celowa w kwocie 68 800,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 
 - wpływy z pozostałych odsetek 100,00  
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 2 000,00 zł, 
- dotacja celowa w kwocie 113 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł , 
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dot. wynagrodzenia dla opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 1 700,00 zł,  
- dotacja celowa w kwocie 304 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 r. w kwocie 7 000,00 zł,  
- dotacja celowa w wysokości 22 600,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,  
- dochody jednostek 400,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 151 200,00 zł na realizację zadania własnego gminy,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 8 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 49 433,00 zł na funkcjonowanie WTZ ,, Dąb ” w Białych Błotach,

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 17 279 817,42 zł, co stanowi 14,97 % planowanego budżetu ogółem. 
 Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 
 - pozostałe odsetki 500,00 zł, 
 - wpływy z rozliczeń 15 000,00 zł, 
 - wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł, 
 - dotacja celowa w wysokości 11 346 500,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie ustawą dot. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,, 500 + ”,

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 
 - dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 500,00 zł, 
 - wpływy z różnych opłat 200,00 zł 
– dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,
 - dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 5 000,00 zł, 
 - dochody 5 000,00 zł, 
 - dotacja celowa w wysokości 4 744 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,  
- dochody z tytułu wpłaty 40 % należności dłużników alimentacyjnych stanowiącej dochód własny gminy wierzyciela 73 200,00 zł,

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 
- 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13,77 zł,

Rozdz. 85504 Wspieranie Rodziny 
 - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” 100,00 zł, 
 - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” z lat ubiegłych 900,00 zł, 
 - dotacja celowa w wysokości 429 800,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 265 000,00 zł, - wpływy za wyżywienie 165 000,00 zł 
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł,  
- dotacja celowa w wysokości 194 203,65 zł w ramach programów finansowanych ze Śródków europejskich,

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
 - dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze , zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 28 200,00 zł,

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 3 801 428,00 zł, co stanowi 3,29 % budżetu na 2019 r, . Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 - dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ” od budżetu Państwa w wysokości 1 105 928,00 zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 
 - wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 560 000,00 zł,  
- wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień,  
- odsetki od wpłat dokonywanych po terminie 8 500,00 zł,

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przewidywane dochody wynoszą 125 000,00 zł tj. 4,17 % więcej niż w wykonaniu za 2018 r.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 210 360,00 zł, ,00 zł, co stanowi 0,18 % budżetu na 2019 r . Na powyższą kwotę składa się następujący dochód:

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 
 - dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek ” w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210 360,00 zł.

                                                     REALIZACJA WYDATKÓW


Do załącznika Nr 2


Planowane wydatki w roku 2019 zostały opracowane na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych Gminy Białe Błota i kształtują się w wysokości 120 842 637,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 8,36 % od przewidywanego wykonania w 2018 ( stan na 30.09.2018 r,) r. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 94 161 665,12 zł, co stanowi 79,90 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowane są w kwocie 26 680 971,88 zł, tj, 22,00 % wydatków ogółem.


Planowane wydatki budżetu Gminy Białe Błota w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zadania inwestycyjne wymieniono w Załączniku Nr 3. natomiast środki wydatkowane z funduszu sołeckiego wymieniono w załączniku nr 9. Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:


DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Wydatki z tym dziale zaplanowano w wysokości 79 100,00 zł tj, 0,07 % wydatków budżetu ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:


Rozdz.01008 Melioracje wodne 
 Kwotę 75 000,00 zł, przeznacza się na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy, wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania, oraz budowę przepustów na rowach.


Rozdz.01030 Izby Rolnicze 
 Kwota 4 100,00 zł to planowane 2% odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.


Dz. 600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ


Ogółem w 2019 roku na realizację zadań w tym dziale planowana jest kwota 22 310 000 zł tj 52,43 % więcej niż w 2018. Natomiast w 2019 roku kwota ta stanowiła 18,16 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na :


Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 
Na realizację tego zadania planowane są środki w wysokości 2 056 411,34 zł. 
 Miasto Bydgoszcz podpisując Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 r. przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, tym samym Gmina Białe Błota zobowiązana jest przekazać w 2019 roku szacunkową kwotę wymienioną wyżej, jako dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana jest na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.


Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe 
 Zaplanowana kwota 3 132,00 zł jest opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łabiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.


Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 
 W roku 2019 zaplanowano kwotę 35 397,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 - Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.


Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 
 Środki w wysokości 620 754,00 zł zostaną wydatkowane na: 
 1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, kwota 5 754,00zł z wyszczególnieniem na : 
 - drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Cie1e–Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł, 
 - drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia - kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł, - drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 3 498,30 zł, 
 – droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł. 2. dotacje w wysokości 615 000,00 zł, dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olompin-Kobylarnia, zadanie to jest szczegółowo opisane w załączniku inwestycyjnym Nr 3 do uchwały. 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 
 W ramach powyższego rozdziału zaplanowana jest kwota 19 594 305,66 zł. Zostanie ona wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 041 159,12 zł, tj. 2,00 % planowanych środków w budżecie gminy na 2019 rok. Powyższą kwotę przewidziano na realizację następujących zadań: zakup i transport kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg, zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki, zakup paliwa i części do sprzętu drogowego, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy, wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy, transport, montaż i naprawa wiat przystankowych, wywóz wód opadowych, dzierżawa gruntów leśnych pod drogi, naprawy dróg i sprzętu drogowego i utrzymanie go w ciągłej gotowości do pracy. 
Wyodrębnia się również środki w wysokości 175 000,00 zł z wydatków bieżących na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. 
 W powyższym rozdziale znajdują się również środki funduszu sołeckiego, sołectwa Zielonka na zakup kruszywa na drogi i czarnoziemu na plac sołecki w Zielonce w kwocie 13 000,00zł. Zadanie to jest ujęte również w Załączniku Nr 9 do budżetu na 2019 r.


Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów, budową dróg wraz z odwodnieniem, modernizacją nawierzchni utwardzonych, oraz budowa ścieżek planowana jest kwota 17 553 146,54zł, w powyższej kwocie ujęto również inwestycje finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 107 000,00 zł, wymienione w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2019 rok. Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.


Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 281 487,70 zł tj. 2,02 % planowanego budżetu na rok 2019.


Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 W ramach tego zadania planowane jest wydatkowanie środków na następujące zadania:
* zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 70 000,00 zł, 
* remonty mieszkań komunalnych i socjalnych 195 000,00 zł 
 Kwota 316 487,70 zł zostanie przeznaczona na poniższe zadania: 
 - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży naliczenia WW'N, 
 - opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, 
 - wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, 
 - koszty postępowania sądowego i pełnomocnictw,
 - czynności notarialne, 
 - inne podatki, opłaty 
 - wieczyste użytkowanie gruntów
 - zarządzanie nieruchomościami będącymi w zarządzie ZWiUK-u w Białych Błotach na podstawie aktu powierzenia 
 - podatki i opłaty lokalne 
* wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 500 000,00zł 
* wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 500 000,00zł 
Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł wykazano je w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok. W kwocie tej zabezpieczone zostały również środki na zakup działki nr 80/252 w Murowańcu.


Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 
Na realizację zadań w tym dziale przewidywane są środki w wysokości 490 966,00 zł , jest to kwota niższa o tj. 5,82 % wykonania w 2018 na dzień 30.09.2018r., a w roku 2019 stanowi 0,41 % planowanego wykonania budżetu ogółem w 2019 r.


Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 
 Kwota 335 966,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja planów zagospodarowania odbywa się na podstawie następujących umów : 
 - umowa nr I.2721.62.2012.ZP2 wykonanie mpzp Kruszyn Krajeński rejon ul. Ceramiczna i ul. Łąkowa; Białe Błota rejon Białe Błota Północ; Białe Błota ul. Łochowska; Lisi Ogon ul. Rekreacyjna i Jeździecka,  
- umowa Nr SG.2721.43.2013 na wykonanie mpzp w miejscowościach Łochowo –Łochowo centrum; Murowaniec w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej, Szkolnej i Albatrosa; Przyłęki w rejonie ulicy Gwieździstej; Trzciniec w rejonie ulicy Gminnej i Łabędziej  
- umowa OR.2721.8.2017 na mpzp w Lisim Ogonie południe
 - umowa OR.2721.21.2017 na mpzp w Cielu rejon ul. Kościelnej, Bluszczowej; Murowaniec rejon ul. Granitowej; Zielonka rejon ul. Bocianowo 
- umowa OR.2721.39.2017 na mpzp w Przyłęki ul. Jałowcowa i Antoniego Przysieckiego, Zielonka ul. Leśna, Kruszyn Krajeński Północ, - umowa OR.2721.8.2018 na mpzp w Ciele Południe, Murowaniec ul. Patrolowa i Bobrowa, Białe Błota ul. Rowiec,, Planuje się również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zostały podjęte niżej wymienione uchwały: 
- Uchwała nr RGK.0007.99.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota 
- Uchwała nr RGK.0007.103.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota  
- Uchwała nr RGK.0007.81.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i  Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota  
- Uchwała nr RGK.0007.47.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.  
- Uchwała nr RGK.0007.24.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Na które zostaną wyłonieni wykonawcy i podpiszą umowy.


Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 
 Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości, zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.


Rozdz.71035 Cmentarze 
 Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 105 000,00 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 700,00 zł otrzymanej z budżetu państwa. 
 Kwota 14 400,00 zł została przeznaczona na koszty związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, natomiast kwota 85 600,00 zł została zaplanowana na bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego. .


Dz.720 INFORMATYKA


Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 230 700 zł, tj. 66,74 % wykonania z roku 2018 . Wydatki te stanowią 0,19 % budżetu w 2019 r.


Rozdz. 72095 - Pozostała działalność 
 Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w kwocie 230 700,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji na podstawie obowiązujących umów, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 130 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego. Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim opłacane są koszty działania ,,Infostrady Kujaw i Pomorza” w wysokości 5 000,00 zł.


Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 9 452 545,08 zł. Kwota ta stanowi 8,02 % przewidywanych wydatków ogółem w 2019 r. a jest wyższa o 6,62 % budżetu z 2018 r. i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:


Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 
Wydatki w kwocie 439 350,00 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie.  
Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 417 550,00 zł oraz pozostałe wydatki 16 800,00 zł takie jak zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki, szkolenia, odpis na ZFŚŚ 5 000,00 zł.


Powyższe wydatki są finansowane:  
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 150 400,00 zł,  
- środkami własnymi w wysokości 288 950,00 zł,


Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe 
Pomoc finansowa dla powiatu w związku z utrzymaniem w Gminie Białe Błota Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2019 r. wydatki zaplanowano w wysokości 39 768,00 zł na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w filii w Białych Błotach, oraz koszty eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego.


Rozdz. 75022 - Rady gmin 
Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Białe Błota przewidywane są środki w wysokości 198 000,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 195 000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów, szkolenie, delegacje zaplanowano 3 000,00 zł.


Rozdz. 75023 -Urząd Gminy 
Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowane są wydatki w wysokości 7 143 200,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 5 562 000,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłaty nagród jubileuszowych dla 11 pracowników oraz 5 odpraw emerytalnych, wynagrodzenie za nadgodziny pracowników i wynagrodzenie za śluby oraz środki wynikające ze zmian w regulaminie wynagrodzeń.  
Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 1 581 200,00 zł. Środki te przeznaczone są na wpłaty na PFRON; zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek, artykułów spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodów służbowych i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, usługi w zakresie pomocy prawnej i podatkowej, oraz audytu, prenumeratę prasy, zużycie energii elektrycznej i wody oraz dostawę gazu do ogrzewania budynków, usługi remontowe budynku urzędu, badania okresowe pracowników, wysyłkę poczty, dzierżawę kserokopiarek, dzierżawę ekspresów do wody, ogłoszenia w prasie, konserwacja pieca c.o. archiwizację dokumentów, obsługę alarmu, opłaty bankowe, dzierżawę gruntu pod parking, koszty dokształcania pracowników, wykonanie i zakup mebli, wykonanie drobnych napraw, usługi telekomunikacyjne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy, delegacje służbowe oraz koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie majątku gminy, odpis na ZFŚS; koszty sądowe, szkolenia pracowników. 
 W rozdziale tym ujmowane są wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, upomnień i wezwań do zapłaty, wydruk i doręczenie decyzji podatkowych, wysyłka decyzji, upomnień i wezwań, koszty egzekucyjne w administracji,


Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Na promocję Gminy przeznacza się ogółem kwotę 60 000,00 zł, z tego na promocję Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł oraz współpracę z Gminą Mariampol na Litwie 10 000,00 zł. 
Pozostałe 40 000,00 zł przeznacza się na katalog informacyjno-promocyjny 5 000,00 zł; promocję w prasie 10 000,00 zł, zakup i wykonanie gadżetów potrzebnych do promocji gminy 5 000,00 zł, prowadzenie akcji promocyjnej pn. „Tu mieszkam, tu płacę podatki” kwota 10 000,00 zł. 
Na uroczystość Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeznacza się kwotę 10 000,00 zł.


Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 
Na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, które zabezpiecza obsługę administracyjno-finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 1 176 761,00zł.  
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 1 063 924,00 zł. W 2019 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również nagrody jubileuszowe dla 3 osób. Pozostała kwota w wysokości 112 837,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością COEiS oraz na ZFŚS dla pracowników.


Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 395 466,08 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 9 114,10 zł, na wydatki wymienione w załączniku Nr 9). 
Wydatki bieżące przeznaczono na: wypłaty diet dla 11 sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 89 000,00 zł; wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 30 000,00 zł; umowy zlecenia oraz zatrudnianie osób do prac porządkowych na terenie gminy 100 000,00 zł; opłaty stałe 38 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny’’, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, ZIT, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON 103 900,00 zł; wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 5 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 20 451,98 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo i części zamienne do kosiarek; fundusze sołeckie w kwocie 9 114,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.


Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie zaplanowano kwotę 4 150,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadania zleconego gminie ustawą.


Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Na realizację zadania w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 370 000,00 zł i stanowią to 0,30 % przewidywanego budżetu na 2019 r. Środki te przeznaczone będą na:


Rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji 
Wydatki tego rozdziału w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach.


Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 
Wydatki tego rozdziału wyniosą 320 000,00 zł, i stanowią 0,26 % przewidywanego wykonania budżetu w 2019r. 
Wydatki bieżące w kwocie 170 000,00 zł przeznacza się dotacje na funkcjonowanie stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej.  
Na realizację zadań inwestycyjnych w powyższym rozdziale przeznacza się kwotę 150 000,00 zł. Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 
 Planowaną kwotę wydatków 1 000 000,00 zł przeznacza się na odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych.  
Gmina ma zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosi 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 0,89 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA


Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  
W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 242 035,00 zł, co stanowi 0,20 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.
Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy zabezpiecza się kwotę 282 000,00 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków budżetu gminy. 
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.


Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 43 907 832,88 zł, tj. 15,02 % więcej wykonania niż w 2018 r. Środki te stanowią 36,32 % planowanego budżetu ogółem na 2019r. i przeznaczone są na realizację następujących zadań:


Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
 W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
1.  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH 
2.  SZKOŁA PODTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE 
3.  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH


Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidziana jest kwota 24 252 037,88 zł. Środki te przeznaczone są na :


1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników, przeznaczone są środki w wysokości 16 456 421,00 zł, co stanowi 13,61 % przewidywanych wydatków w 2019 r. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %, a dla nauczycieli o 5 %. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.


2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 698 378,00 zł tj. 0,58 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale,


3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 4 924 124,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, gaz, energię elektryczną, środki czystości, telefony, ubezpieczenia, czynsze dzierżawne za najem budynku i innych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych. W powyższym wydatkach ujęto tez środki w wysokości 1 000,00 zł, na zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Łochowie, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.


4. dotację podmiotową w wysokości 380 000,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cielu. W szkole jest planowane 32 dzieci w I i VII klasie przez 8 miesięcy oraz 64 dzieci przez 4 miesiące.

5 . kwotę 15 120, 00 zł przeznacza się na finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi z czego 50 % pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach planowana jest kwota 1 777 994,88 zł, w powyższej kwocie ujęto również środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 1 511 191,00 zł. Szczegółowy spis zadania inwestycyjnego zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:  
a/ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, 
 b/ Szkoła Podstawowa w Łochowie, 
 c/ Szkoła Podstawowa w Przyłękach,


Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wynoszą 1 061 741,00 zł i są o 19,03 % wyższe niż w roku 2018 i są przeznaczone na:


1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 958 161,00 zł.


2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 32 280,00 zł,


3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, bloków technicznych i rysunkowych, papierów i tonerów do drukarki przeznaczono w wysokości 71 300,00 zł.


Rozdz. 80104 - Przedszkola 
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10 861 454,00 zł. 
1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka, wraz z oddziałem w Zielonce, zaplanowano w wysokości 3 903 454,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 942 230,00 zł, odpis na ZFŚS 128 005,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 833 219,00 zł. 
W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 5 osób, odprawy emerytalne dla 2 osoby. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania, wynajem pomieszczeń dla filii przedszkola w Białych Błotach, wywóz szamba i nieczystości, ścieki, serwis 3 kotłowni, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, konserwacja wentylacji w kuchni i innych pomieszczeniach, usługi telefoniczne i internetowe, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy. 


2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych gminach w kwocie 1 450 000,00 zł (zgłoszono 151 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 26 do Nowej Wsi Wielkiej, 3 do Szubina).


3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 3 883 000,00 zł (zgłoszono 530 dzieci),


4) Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową istnieją cego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach pry ul. Centralnej 27, dz Nr 2154 planowana jest kwota 1 600 000,00 zł, w powyższej kwocie ujęto również środki z źródeł zewnętrznych w wysokości 848 541,94,00 zł. Szczegółowy spis zadania inwestycyjnego zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.


Rozdz. 80110 – Gimnazja
W ramach tego rozdziału nie funkcjonują już placówki oświatowe, jednak przez następny rok w szkołach podstawowych będą istniały klasy gimnazjalne.


Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych zaplanowana jest kwota 2 000 485,00 zł. Kwota ta stanowi 1,61 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty przeznacza się wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %. w tym odpisy na ZFŚS.


Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 
Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 1 071 585,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na :


1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi na 4 etaty opiekunek w wysokości 354 342,00 zł Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.


2. odpisy na ZFŚS oraz wydatki BHP ogółem 4 743,00 zł,


3. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów w wysokości 712 500,00 zł, w szczególności usługa PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie wiat przystankowych, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zużycie energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz ubezpieczenie majątku,


Obsługę transportową zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. Umowa z PKS w Bydgoszczy sp. z o.o. została zawarta dnia 20 lipca 2015 r. z terminem wykonania od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2019 r.


Przewoźnik zapewnia usługę transportową dowozu dzieci, a COEiS opiekunów.


Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 168 370,00 zł.  
Naliczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 1 605 600,00 zł, w tym kwota 1 563 500,00 zł, przeznacza się na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 35 dzieci niepełnosprawnych.
Pozostała kwota 42 100,00 zł to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły. Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2019.


Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach


Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1 091 327,00 zł tj. 67,19 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i stanowią 0,90 % wydatków budżetu ogółem w 2019 r. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. 
 Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły. 
Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2019.


Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 303 000,00 zł tj. 0,25 % wydatków budżetu ogółem w 2019 r. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.


Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.


Rozdz. 80195 – Pozostała działalność  
Wydatki na utrzymanie boisk i placów zabaw planuje się w wysokości 1 492 233,00 zł. Wydatki bieżące dla COEiS na utrzymanie ORLIKA w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach, oraz na utrzymani placów zabaw w miejscowościach: Białe Błota, Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki. Powyższe środki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 727 489,00 zł; odpisy na ZFŚS 8 454,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 756 290,00 zł, m.in. zakup środków czystości i przyborów sanitarnych, sprzętu sportowego, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw i remontów, ogrodzenie boiska w Kruszynie Kraj., nawozy i środki ochrony roślin, wynajem kosiarki wrzecionowej, wywóz śmieci i skoszonej trawy, monitorowanie obiektów, konserwacja boisk Orliki przez autoryzowaną firmę, monitorowanie obiektów sportowych, piaskowanie boiska w Białych Błotach oraz naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, zużycie energii elektrycznej, w tym również są środki Sołeckie w wysokości 2 000,00 zł na naprawę altany oraz sceny przy placu w Lisim Ogonie. Wydatek zgodny z załącznikiem Nr 9. 
Zatrudnienie to 7 etatów pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na 1 nagrodę jubileuszową oraz 2 , odprawy emerytalne .


DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA


Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 487 056,00 zł co stanowi 0,40 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:


Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne  
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 117 056,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych.


W ramach programów zdrowotnych realizowane będą :  
- program ,, Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ”,  
- program ,, Zwiększenie aktywności fizycznej – obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci ”,  
Na w/w programy planuje się środki w wysokości 25 000,00 zł. 


- szczepienia przeciwko HPV 
 W 2019 r. planuje się zaszczepić 142 dziewczynek x 648,28 zł z rocznika 2007. Na powyższe szczepienia przeznaczono kwotę 92 056,00 zł.


Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2019 rok zaplanowana została kwota 20 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 350 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2019 rok. 
 Program realizuje: GOPS Białe Błota 242 000,00 zł i Urząd Gminy 108 000,00 zł.


W ramach środków zabezpieczonych dla GOPS sfinansowana zostanie działalność świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu, punkt konsultacyjny, Grupy terapeutyczne w Łochowie i Lisim Ogonie, kolonie, zimowiska i obozy oraz zostanie rozszerzony dostęp do usług specjalistycznych. Środki w Urzędzie Gminy zostaną wydatkowane na : wynagrodzenia z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów w szkołach, sporządzanie opinii do sądu, szkolenia członków GKRPA, sporządzenie diagnozy uzależnień, przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów oraz dofinansowanie programu ,,Niebieska Linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.


DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA


Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 070 700,00 zł i stanowią 4,19 % planowanych wydatków ogółem w roku 2019. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:


Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 
 Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej zabezpieczona jest kwota 564 000,00 zł. W 2019 r. planowany jest pobyt 20 osób w DPS. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2019r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 20 osób. Planowany jest również wzrost odpłatności na poziomie 5%. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób, 5 osób oczekuje na miejsce w placówce, natomiast 4 miejsca należy zabezpieczyć na okoliczność umieszczenia w w/w placówce kolejnych mieszkańców gminy. 
 Powodem zwiększenia budżetu w stosunku do 2018r. jest ogólnospołeczny problem starzenia się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób uprawnionych ze względu na stan zdrowia do korzystania z tego rodzaju usług pomocy instytucjonalnej.


Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
 Na funkcjonowanie wszystkich ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 1 067 400,00 zł.

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu oraz Klub Malucha w Murowańcu i na ich działalność w 2019 r. GOPS zaplanował wydatki w wysokości 466 000,00 zł. Konieczne jest zabezpieczenie kosztów obsługi wymienionych ośrodków i stworzenie najbardziej optymalnych warunków funkcjonowania z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczającej do w/w placówek. Koszt utrzymania OWiI w Trzcińcu planuje się na kwotę 74 670,00 zł., w Kruszynie Krajeńskim na kwotę 198 740,00 zł., oraz w Murowańcu na kwotę 103 590,00 zł. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w placówkach oraz wzrost dodatku stażowego. Aktualnie z funduszu płac w OWiI Kruszyn Krajeński finansowane są 2,5 etaty: kierownika, starszego wychowawcy, osoby sprzątającej; w OWiI Murowaniec 1,5 etatu: wychowawcy, osoby sprzątającej oraz w OWiI Trzciniec 0,5 etatu : wychowawcy. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2018r. Wydatki remontowe zaplanowane w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Trzcińcu dotyczą remontu tarasu. Szacunkowy koszt usługi remontowej wynosi 23.500zł. W rozdz. 85203 planuje się również środki finansowe na opłacenie pobytu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Białe Błota w Ośrodkach Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy w wysokości 89 000,00 zł. Aktualnie w ośrodkach wsparcia przebywają 3 osoby niepełnosprawne z terenu gminy. Szacunkowy koszt pobytu w ośrodkach wsparcia uwzględnia aktualną liczbę osób skierowanych z terenu gminy oraz koszt pobytu na poziomie 2018r. z uwzględnieniem 5% wzrostu w 2019r. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w 2019r. z pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej może skorzystać większa liczba uprawnionych.

Zwiększenie planu w stosunku do 2018r. wynika ze zwiększonych kosztów ponoszonych przez gminę na opłacenie pobytu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ośrodkach wsparcia. Wymienione wyżej placówki dostosowane są do potrzeb i stanu zdrowia kierowanych mieszkańców gminy. 


Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu zaplanowano środki w wysokości 601 400,00 zł, część wydatków finansowana jest z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 525 800,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 75 600,00 zł. Dotacja została skalkulowana na 1 uczestnika w wysokości 1 752,66 zł przy pełnej liczbie uczestników, jaka może przebywać w ośrodku tj. 25 osób. Koszty stałe są ponoszone niezależnie od ilości uczestników. Przy planowaniu wydatków na dany rok zakładane jest pełne obsadzenie miejsc z przyznaną kwotą dofinansowania. Jednakże w ciągu roku dofinansowanie z budżetu Wojewody jest korygowane do wysokości zgodnej z rzeczywistą liczbą uczestników.


Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
 W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń.


Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł w szczególności na opłacenie usługi psychologa oraz innych specjalistów pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy. Zadanie obligatoryjne gminy. Zaplanowane zostały również koszty obsługi zadania: opłaty pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników . Plan finansowy na poziomie 2018r.


Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 16 100,00 zł w tym za osoby pobierające zasiłek stały.  
Kwota na sfinansowanie składek została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej.  
Środki te nie zabezpieczają wszystkich wyliczonych potrzeb.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 385 000,00 zł.


Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7 cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe. 
W 2019 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco: zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa – 68 800,00 zł. Zadanie w pierwszej kolejności zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej powinno zostać dofinansowane z budżetu państwa.  
Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 315 200,00 zł.


W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania własnego o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej).

Wysokość planowanych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy pozostaje na poziomie 2018r.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wyliczanych zgodnie z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy przeznaczona jest kwota 350 000,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.


Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe  
Na wypłatę zasiłków stałych planuje się przeznaczyć kwotę 211 500,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa. 
 Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. 
 W 2019 r. plan potrzeb na zasiłki stałe określono na poziomie 113 700,00 zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formy pomocy (21 osoby) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego w 2019 r. ( 8 osób) Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona została kwota 113 000,00 zł.  
Planowana wysokość środków budżetowych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania


Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 
Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 797 500,00 zł. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 205 700,00 zł tj. 17,52 % planowanych wydatków GOPS oraz środki własne w kwocie 1 491 800,00zł. 
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i administracyjnych w wysokości 1 534 000,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników. Uwzględniono również wzrost wysokości dodatków stażowych oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (jedna 75 % wynagrodzenia, druga 200 % wynagrodzenia). Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na ZFŚS przewidywana jest kwota 263 500,00 zł.


Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 232 000,00 zł wg podziału na :
 - zadania własne 209 400,00 zł
 - zadania zlecone 22 600,00 zł
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych gminy. 
 Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków budżetu państwa. Łączna kwota planowanych przez GOPS środków wynosi 232 000zł, w tym środki własne przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczo gospodarczych 209 400,0zł, dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22 600,00zł
 Plan wydatków finansowanych ze środków własnych w 2019r. uległ zwiększeniu w stosunku do 2018r. Aktualnie z usług opiekuńczo gospodarczych korzysta 20 osób uprawnionych. Docelowo planuje się zwiększenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy o kolejne 3 osoby. Usługi opiekuńczo gospodarcze realizowane są przez podmiot zewnętrzny, którego stawka za 1 godzinę świadczonych usług wzrasta od 2019r. w związku ze wzrostem cen towarów i usług na rynku krajowym. Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa. Dynamika wzrostu wynika ze zwiększenia się liczby osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz stawki godzinowej świadczonych usług. W 2019r. prognozuje się objęcie pomocą 15 osób.


Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 
W 2019r. Ośrodek zamierza kontynuować realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” angażując środki finansowe w łącznej wysokości 261 000,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 151 200,00 zł. Środki własne zaangażowane w realizację programu stanowiące 40% udział własny zaplanowano w wysokości 109 800,00 zł.


Rozdz. 85295 - Pozostała działalność 
Wydatki zaplanowane na 2019 r. to kwota 261 000,00 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków ogółem. W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:


1.Dowóz posiłków – środki własne w wysokości 5 000,00 zł.


2.Organizacja prac społecznie –użytecznych 16 000,00 zł 
 W ramach wydatków bieżących należy zabezpieczyć środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłacenie pozostałych usług, kwota 1 000,00zł 
Wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych zaplanowano w wysokości 15 000,00zł co stanowi 40% udziału w realizację zadania. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy finansuje 60% wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.


3.Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 82 000,00 zł
 Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Jest to szczególna oferta skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, ciesząca się dużą popularnością. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w REVITA, wzrost dodatku stażowego oraz awans zawodowy na stanowisko starszego asystenta osoby niepełnosprawnej. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2018r.
 Środki budżetowe w ramach tego zadania przeznacza się na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez REVITA oraz na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego udostępnianego mieszkańcom gminy w ramach umowy użyczenia.
 Ponadto w ramach dowozu osób niepełnosprawnych ponoszone są wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, który został zakupiony wyłącznie dla celów realizacji w/w zadania.


4.Pomoc dla bezdomnych 3 000,00 zł  
Istnieje potrzeba zabezpieczenia minimalnych środków finansowych na pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy, a nie mających schronienia w okresie zimowym. Działania ukierunkowane są na ochronę życia i zdrowia. Budżet na poziomie 2018r.


5.Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 153 000,00 zł. 
 Zadanie obligatoryjne. Aktualnie 9 wychowanków przebywa w pieczy zastępczej, natomiast kolejne 9 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w pieczy zastępczej lub instytucjonalnej. 
Koszt zadania wzrósł w stosunku do 2018r. i wynika ze zwiększenia kosztów współfinansowania pobytu z 30% do 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- art. 191 ust. 8 i ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wzrasta kwota bazowa stanowiąca podstawę naliczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów pokrywanych przez gminę w stosunku do 2018r.


6.Transport medyczny 2 000,00 zł  
W 2019r. planuje się środki na opłacenie kosztów transportu medycznego dostosowanego do potrzeb zdrowotnych klientów GOPS, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do Domów Pomocy Społecznej lub Zakładów Opiekuńczo Leczniczych o własnych siłach. Ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania usług transportem medycznym nie świadczą publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Budżet na poziomie 2018r.


DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


W ramach tego działu planowana jest kwota 550 933,00 zł, co stanowi 0,46 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:


Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi działalność produkcyjno-usługową. 
Samorządowy zakład budżetowy otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 270 000,00zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 3 500,00 zł.


W rozdziale tym ujmowane są również koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Dąb ” w wysokości 49 433,00 zł, które stanowią 10 % udział środków starostwa w realizacji zadania. Ponadto przeznacza się 8 000,00 zł na integrację społeczną użytkowników WTZ „ Dąb”.


Rozdz. 85395 – Pozostała działalność  
Kwotę 220 000,00 przeznacza się na realizację samorządowego programu pod nazwą „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” przyjętego Uchwałą Nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota, zmienioną Uchwałą Nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia  30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota oraz Uchwałą Nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2106 r.


Program jest realizowany przez zniżki, ulgi – zwrot poniesionych kosztów – oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne przez: 
- zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej, 
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,  
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50,% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej, 
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, 
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie, 
 - zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej,
- od stycznia 2018 roku ulga w wysokości 50 % opłat za bilety PKS. 

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota. 


DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 2 539 517,00 zł, które są wyższe o 7,01 % od roku 2018 (stan na 30.09.2018 r.) i stanowią 2,10 % planowanych wydatków ogółem roku 2019. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:


Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne  
W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 2 189 525,00 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 900 482,00 zł, odpis na ZFŚS i dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości  202 843,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 86 200,00 zł. W 2019 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również środki na awans zawodowy nauczycieli.


Świetlice szkolne funkcjonujące Gminie Białe Błota:
1. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH 
2.  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3.  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIĘGO W PRZYŁĘKACH


Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 169 992,00 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na przewidywane 38 dzieci.


W wykonywaniu tych zadań gminę wspierają następujące przedszkola i punkty przedszkolne: * Stowarzyszenie DROGA w Łochowie 
*  Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie, 
*  Niepubliczne Przedszkole ,, 4 Pory Roku ” w Cielu , 
*  Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, 
*  Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ,,Ma1i Odkrywcy” w Łochowie,


Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 
Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2019 r. kwotę 60 000,00 zł.


Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów


Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 120 000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,10 % przewidywanego budżetu na 2019 r. Zadania w powyższym dziale realizuje Urząd Gminy oraz COEiS i podzielone są na:


Kwota 80 000,00 zł została zaplanowana na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 Dodatkowo zaplanowana jest pomoc materialna dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł ze środków własnych. 
 Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.


DZIAŁ 855 - RODZINANa realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 20 083 493,00 zł. Kwota ta stanowi 16,61 % przewidywanego budżetu. Zadania w powyższym dziale realizuje GOPS, oraz Gminny Żłobek Integracyjny U MISIA w Łochowie i inne żłobki publiczne i niepubliczne. Środki dzielone są na:


Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+  
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 11 361 500,00 zł, co stanowi 9,40 % wydatków budżetu 2019 r. 15 000,00 zł zostało przeznaczone na zwrot dotacji 
 Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 11 176 302,00 zł., natomiast koszty obsługi stanowią 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze co stanowi kwotę 170 198,00 zł – razem dotacja celowa z budżetu państwa 11 346 500,00zł. Wysokość przyznanej dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona jest na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry świadczeń wychowawczych oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2018r.Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 823 100,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 4 744 900,00 zł. Środki własne na realizację tego zadania w wysokości 73 200,00 zł. Kwotę 5 000 ,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 4 610 530,00zł., natomiast koszty obsługi stanowią 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 134 370,00 zł Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w sekcji świadczeń społecznych, wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2018r. 

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 
 Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 549 800,00 zł. W ramach tego rozdziału w 2019 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Kontynuacja zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz wzrost dodatku stażowego. Wydatki bieżące dotyczą zakupu art. biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz kosztów podróży służbowej i szkoleń pracowników. Wydatki bieżące planowane są na poziomie2018r. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa. 429 800,00 zł 300 + „Świadczenie dobry start”.


Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
 Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka ,, U Misia ” w Łochowie zaplanowano kwotę 3 320 893,00 zł, co stanowi 2,75 % planowanych wydatków ogółem w 2019 r. Z powyższej przeznaczono na:


1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia przeznaczone są środki w wysokości 1 880 207,00 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 3 %.


2. odpisy na ZFŚS przewidywana jest kwota 40 313,00 zł,


3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 956 373,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wyposażenia, zabawek, energii elektrycznej, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telefoniczne i internetowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, wywóz szamba i nieczystości, przeglądy kominiarskie, różne naprawy i konserwacje, usługi rehabilitacyjne i terapie,


4. Realizacja zadania ze środków Unijnych 194 203 ,65zł i wkładu własnego 43 264,35 zł.


Kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach w Bydgoszczy. W żłobkach przebywa 21 dzieci.


Kwotę 144 000,00 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 20 dzieci.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
 - Kwotę 28 200,00 zł przeznacza się na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.


DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 9 427 269,30 zł, co stanowi 8,03 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:


Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 542 062,00 zł, w tym: 
- wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 104 000,00 zł, 
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK 600 000,00 zł, 
- kwotę 1 100 000,00 zł przeznacza się na aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach. 
 - w 2019 roku zaplanowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie. Inwestycja jest oszacowana na kwotę 1 738 062,00 zł, powyższa inwestycja jest wykazana w załączniku nr 3 do uchwały.


Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zadanie polega na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 2  560 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 135 300,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników 2 300,00 zł. 
 Koszt obsługi skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat.


Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Na wydatki związane z realizacja tego zadania zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, z tego: 
- zakup taśm, materiału roślinnego oraz usługa przycinania i podlewania nowych sadzonek 5 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy 40 000,00 zł,
- zakup i nasadzenie drzew 10 000,00 zł, nasadzeń drzew należy dokonać z uwagi na wydawane decyzje Starosty Bydgoskiego, w których nakazuje Gminie dokonać nowych nasadzeń za wydane zezwolenia na wycinki drzew. Za 1 usunięte drzewo, gmina musi nasadzić w ramach rekompensaty w terminie ściśle określonym 1 drzewo. Przewiduje się, że w 2019 r. Gmina będzie musiała posadzić ok. 50 drzew, 
 - wycinka drzew, korekta koron drzew, usuwanie pniaków 25 000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych na obiektach gminnych 40 000,00zł,


Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 267 800,00 zł, z przeznaczeniem na: 
 - zakup czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz miesięczny koszt utrzymania kwota 7 800,00 zł. 
 - dofinansowanie do zmiany ogrzewania 260 000,00 zł,


Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych 
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 53 000,00 zł. z przeznaczeniem na : 
- stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie 23 000,00 zł. 
 - monitoring wód podziemnych Ciele 30 000,00 zł.


Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt 
Dotacja dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 71 276,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w tym partycypacja w kosztach schroniska oraz przyjęcie psów do schroniska.


Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 2 688 531,30 zł, co stanowi 1,93 % planowanych wydatków budżetu ogółem. Środki te przeznaczone są na zużycie energii elektrycznej, koszty konserwacji, remontów i napraw, dystrybucji oraz przyłącza energetyczne, opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego. 
 Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 848 531,30 zł w tym z funduszu sołeckiego 126 531,30 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9). 
 Zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 oraz w odrębnym opisie dotyczącym realizacji inwestycji.


Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska 
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowana jest kwota 25 000,00 zł. 
 Środki te przeznaczone są na analizy i interwencje oraz badanie stanu środowiska,


Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 
 - odbiór i unieszkodliwianie azbestu 20 000,00 zł,


Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 79 600,00 zł przeznaczona jest na: 
- opłatę środowiskową 9 600,00 zł, 
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami interwencje w sprawie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt 70 000,00 zł,  

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 


Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota 1 591 020,74 zł. Kwota ta stanowi 1,32 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 92105- Pozostałe zadania z zakresu kultury 
 Na wydatki zaplanowano 60 000,00 zł i przeznacza się je na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
 Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury przez samorządową instytucję kultury, jaką jest Gminne Centrum Kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 990 114,88 zł. w tym z funduszu sołeckiego 62 422,67 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9). 
 Planowane się również środki na wydatki w wysokości 3 500,00 na zakup energii.

Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 178 017,00 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 oraz w odrębnym opisie dotyczącym realizacji inwestycji.


Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wykonanie ewidencji zabytków.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 
Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 353 388,86 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wysokość wydatków inwestycyjnych to kwota 353 388,86 zł zawarta w załączniku Nr 3 inwestycyjnym, a wysokość środków pochodzących z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne w kwocie 113 588,86 zł, zawiera załącznik Nr 9.


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNANa rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 441 831,30 zł. Kwota ta stanowi 1,37 % planowanego budżetu. Środki te przeznacza się na:


Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planowana jest kwota 400 000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań, przez stowarzyszenia.


Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 
W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 41 831,30 zł, ujęte w załączniku Nr 3 inwestycyjnym, finansowane w 100,00 % ze środków pochodzących z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 9.


OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W 2019 ROKU 

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


1. „Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olompin-Kobylarnia, zadanie to jest szczegółowo opisane w załączniku inwestycyjnym Nr 3 do uchwały.

W dniu 13.03.2017 r. Gmina Białe Błota wyraziła gotowość współpracy w zakresie wspólnego finansowania inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia, polegająca na budowie chodnika na odcinku ok. 1,100 km. W dniu 2 sierpnia 2018 r. zawarto umowę nr 199/2018 z Powiatem Bydgoskim, zgodnie z którą Gmina zobowiązała się do przekazania Powiatowi dotacji celowej celem wspólnego finansowania opracowania dokumentacji projektowej. 

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…)
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński” 
Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński o nawierzchni bitumicznej AC5S o gr. 4,0 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa o gr. 15,0 cm i warstwy odsączającej z piasku o gr. 10,0 cm o szerokości 2,5 m i długości około ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim. 
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak: WN.673.6.2018 dla części gminnej, a w dniu 07 maja 2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.5.2018 dla części powiatowej z wyłączeniem ul. Wąskiej w Drzewcach. 
 Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. „Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach” 
 Zadanie obejmuje odcinek od garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Berberysową i końcowym odcinkiem ul. Betonowej, poprzez ul. Altanową do ul. Różanej. Nawierzchnia drogi od początku zakresu do ul. Berberysowej z kostki betonowej, na pozostałej długości z betonu asfaltowego. Na początku odcinka wykonany zostanie chodnik z lewej strony jezdni. Po stronie prawej zlokalizowane są garaże oraz miejsca postojowe, z których wjazd odbywać się będzie bezpośrednio na ulicę. Od miejsc postojowych do ul. Azalowej zaprojektowano chodniki obustronne. W rejonie „Prefabetu” oraz na odcinku od ul. Alibaby do ul. Azalowej wykonane zostaną miejsca postojowe. Łącznie na całej długości zaprojektowano 66 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki ażurowej. Na odcinku od ul. Azalowej do końca zakresu ulica będzie wykonana jako ciąg pieszo-jezdny
z krawężnikami częściowo wtopionymi bez chodników. 
 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05 września 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.71.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2019 r. za łączną kwotę 3 544 681,53 zł brutto. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2018 r., a pozostała w 2019 r.

3. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach” 
 Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej. Ulica z obu stron ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi. Odwodnienie ulicy zostanie wykonane poprzez wpusty, przewodami Ø200 PVC i Ø250 PVC do kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Hippicznej w Białych Błotach. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 września 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą BETPOL S.A. z siedzibą przy
ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.76.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 067 817,29zł brutto, z terminem realizacji do dnia 24 marca 2019 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2018 r., a pozostała w 2019 r.

4. Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota-Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota-droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota” Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej Białe Błota-osiedle Miedzyń oraz drogi gminnej
Białe Błota-droga powiatowa do Trzcińca. Zadanie jest współrealizowane z zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy. Procedurę przetargową prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 20 listopada 2018 r. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu” 
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 728,0 m
i szerokości 5,5 m ul. Bluszczowej w Cielu oraz nawierzchni z kostki betonowej o długości około 123,0 m i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,1 m ul. Ułańskiej w Cielu. Ulice ograniczone będą krawężnikiem drogowym. Zadanie obejmuje również przebudowę sieci podziemnej. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych ułożonych w ścieku deszczowym do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej. 
 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.36.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 276 257,10 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 października 2018 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r.

6. „Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie” 
 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 16 lipca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektowo-Konsultingową WALCZAK-PROJEKT Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Świerkowej 5,88-400 Żnin, Umowę Nr ZPI.272.63.2018.ZP2na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy przedmiotowej ulicy z terminem realizacji do dnia 15 stycznia 2019 r., za kwotę 63 376,98 zł brutto.

7. „Budowa ul. Brzozowej w Łochowie” 
 Ulica Brzozowa jest drogą gminną, o nawierzchni gruntowej. Odcinek do realizacji ma długość około 405,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej, progi zwalniające z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci wpustów i studni chłonnych, oraz zabezpieczenie istniejących w drodze sieci. W dniu 07 listopada 2018 r. podpisano umowę na realizacje robót drogowych na kwotę 1 099 866,00 zł z terminem realizacji do dnia31 marca 2019 r.

8. „Przebudowa ciągów ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach” 
 Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia ul. Borowikowej, ul. Leśników, ul. Jagodowej,
ul. Łososiowej, ul. Grzybowej, ul. Kurkowej w Łochowicach, polegającego na wykonaniu podbudowy stabilizowanej mechanicznie przy użyciu środków chemicznych jonowymiennych oraz warstwy z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wód odbywać się będzie powierzchniowo w tereny przyległe. Zadanie obejmuje również wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego twardego do każdej posesji.

9. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu” 
 Inwestycja obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz budowę ulicy Sokolej w Murowańcu polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości około 550,0 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Gmina Białe Błota w dniu 10 października 2018 r. wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej ulicy. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 22 stycznia 2019 r.  
Gmina Białe Błota złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

10. „Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5 w Białych Błotach” Zamówienie obejmuje wykonanie odcinka terenu od zjazdu z ul. Czerską do skrzyżowania
z ul. Parkową, o długości około 70,0 m i szerokości 5,0 m. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej, odwodnienie do istniejącego wpustu ulicznego w ul. Czerskiej w Białych Błotach. Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

11. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Albatrosa w Murowańcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę ulicy. 
Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

12. „Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcińcu” 
 Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Laskowej w Trzcińcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. 
Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

13. „Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce” 
 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wzdłuż
ul. Biedronki w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę przedmiotowego chodnika. 
Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

14. Budowa kładki na stawie przy cmentarzu komunalnym w Białych Błotach 
Inwestycja powstaje w celu polepszenia bezpieczeństwa przy stawie w Białych Błotach i jest prowadzona w ramach Programu „Pszczeli Zakątek”.


15. Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu 
 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Ptasiej w Murowańcu. Gmina Białe Błota planuje ubiegać się o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji.

16. Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach 
 Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

17. Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie 
Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

18. Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach 
 Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

19. Budowa ul. Judyma w Białych Błotach 
 Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

20. Utwardzenie nawierzchni części ulicy (od ulicy Szosy Nakielskiej, ul. Wczasowa ( od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 
 Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

21. Budowa ul. Jaworowej w Zielonce 
 Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

22. Budowa ul. Okopowej ( od ulicy Dębowej do Gminnego Żłobka "U Misia") w Łochowie Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.


23. Budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach
Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.


24. Zakup równiarki drogowej 
Inwestycja ma na celu przyczynienie się do polepszenia dróg gruntowych i poprawy jakości nawierzchni.


25. Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71) 
 Inwestycja będzie wykorzystywana sezonowo i poprawi przejezdność dróg lokalnych.


26. Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej
Inwestycja służyć będzie do przewożenia materiałów sypkich na terenie gminy .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. „Zakup nieruchomości” 
W 2019 zaplanowane jest podpisane aktów zakupu nieruchomości. 

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji
6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

1. „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Botach ”
Zadanie w postaci dofinansowania do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach ma na celu poprawę ładu i porządku na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże
Pożarne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. „Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem dla OSP w Łochowie ” 
Zadanie w postaci zakupu samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ma na celu wyposażenie jednostki w sprzęt potrzeby do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…)
 

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach” 
 Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przyziemia, fundamentów, dachu, modernizacji kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont wnętrza budynków wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Przyłękach. Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych prac w wysokości
1 511 191,10 zł. Przeprowadzenie procedury przetargowej nastąpi w 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…) 


1. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154” 
 Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach
w formule projektuj i buduj. Koncepcja zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku
z 50 miejscami przedszkolnymi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 lipca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BWJ Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 109, Umowę Nr ZPI.272.58.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 586 700,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r. 


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…) 


1.„Aport pieniężny dla ZWiUK sp.z o.o w Białych Błotach ” 
 Zadanie polega na przekazaniu w formie aportu dla spółki, środków finansowych na bezusterkowe i bezawaryjne dostarczanie wody do posesji dla mieszkańców gminy Białe Błota.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami
w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie” 
Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ul. Starowiejskiej, ul. Spokojnej, ul. Sielskiej, ul. Diamentowej i ul. Platynowej oraz fragmentach ul. Przyjaznej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Lisim Ogonie o długości około 1 600,0 m.  
Zadanie dofinansowane w ramach programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” 
 Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota. Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Zadanie współfinansowane ze środków sołeckich. 

2. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł, Przyłęki 60 000,00zł, Zielonka 41 000,00zł.

Inwestycja została wprowadzona zgodnie z wnioskiem radnych Klubu Wybieram Gminę Białe Błota na sesji dnia 29.01.2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


1. „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach” 
 Zadanie obejmuje budowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, który będzie przylegał bezpośrednio do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Koncepcja zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku powstaną sale dydaktyczne, pomieszczenia biblioteczne i czytelnia. Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 lipca 2018 r. otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień
22 stycznia 2018 r.

2. „Przebudowa termomodernizacji budynku po szkole podstawowej w Celu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
Zadanie obejmuje wykonanie zewnętrznej instalacji gazu do budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6 oraz niezbędnego zasilania przepompowni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (…) 

1. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek” Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie działki nr 30/31 przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. Ideą przewodnią i celem stworzenia strefy
przyrodniczo-edukacyjnej jest propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół przy zachowaniu bioróżnorodności planowanej strefy. Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na stworzenie przedmiotowej strefy.

2. „Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie” 
Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw w Lisim Ogonie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń. Zadanie finansowane ze środków sołeckich. 

3.  „Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie”
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie wraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę altany oraz realizację robót budowlanych. Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

4. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach” 
Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń. 
 Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

5. „Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach” 
 Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołeckiego w Prądkach polegające na budowie drewnianej sceny widowiskowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 r.
 Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

6. „Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach” 
 Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw w Przyłękach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń. 
 Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

7. „Rozbudowa placu zabaw przy GCK” 
 Zadanie obejmuje wykonanie wiaty na placy przy Gminnym Centrum Kultury w Łochowie Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 

1. „Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach” 
 Zadanie obejmuje zakup nieprofesjonalnego urządzenia dla skateparku w Białych Błotach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na jego montaż. 
 Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

2. „Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego” Zadanie obejmuje wyposażenie placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim w sprzęt sportowy przeznaczony dla mieszkańców wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na ich montaż. 
 Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

3. „ Budowa budynku sportowo – świetlicowego w Przyłękach” 
 Zadanie obejmuje wykonanie uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                             Bronisław Balcerowski 


Opublikował: Dominika Kowalska (12 lutego 2019, 15:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij