Uchwała nr XV/150/2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/150/2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


                                           UCHWAŁA NR XV/150/2007
                                             Rady Gminy Białe Błota
                                            z dnia 19 grudnia 2007r.
 
 
w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 
               
                Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,  Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087,   Nr 169, poz. 1420,  Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708,   Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218),  uchwala się, co następuje:
 
 
§  1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania i na oddanie w użytkowanie Okręgowi Polskiego  Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, na potrzeby  Koła Gminnego  w Białych Błotach, na okres 25 lat  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako  część  działki nr 30/26 o pow. 0,24 ha, stanowiącej obszar małego zbiornika wodnego,  przedstawionej  w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Białe Błota
                                                                                                    Bartosz Lau
 
                                                                                 
 
 
 
 
                                                   U z a s a d n i e n i e
 
 
Okręg Polskiego  Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy  Koło Gminne w Białych Błotach, w dniu 16 sierpnia 2007 roku, działając na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa z dnia 24 marca 2006r. Repetytorium A numer 3622/2006,   wystąpiło z wnioskiem do Rady Gminy w Białych Błotach o wyrażenie zgody na bezpłatne oddanie w użytkowanie na okres 25 lat części działki nr 30/26 o pow. 0,24 ha, stanowiącej obszar małego zbiornika wodnego.
Koło Gminne Koła PZW zaproponowało opiekę nad w/w zbiornikiem wodnym.
Zadaniem Koła PZW byłoby w szczególności:
- zarybianie zbiornika,
- ochrona strażą rybacką przed kłusownictwem,
- Prowadzenie działalności  szkoleniowej wędkarskiej dla młodzieży,
- udostępnianie akwenu emerytom, rencistom w celach rekreacyjnych,
- Utrzymanie należytego porządku w okolicach zbiornika.
Obszar działki nr 30/26 został zrekultywowany przez gminę Białe Błota, jednakże w celu utrzymania porządku i lepszej dbałości o środowisko naturalne, wymaga stałego monitoringu. Przekazanie tego terenu w użytkowanie PZW będzie miało korzystne skutki dla  ochrony  środowiska jak również pozytywne znaczenie dla lokalnej społeczności.
W dniu 10 września Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota pozytywnie zaopiniowała wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego w przedmiotowej sprawie.
                Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zawieraniu umów użytkowania na czas dłuższy niż 3 lata, rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 
 
                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
                                                                                         Bartosz Lau  
 
 
 
  załącznik (1039kB) jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2357