Uchwała nr XIII/197/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2004 rok oraz poboru tego podatku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 1993r. Nr.94, poz.431 ze zm: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz.409, Dz. U.z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, Dz. U.z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, ) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M.P Nr. 49 , poz.771)

Uchwała nr XIII/197/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2004 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 1993r. Nr.94, poz.431 ze zm: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz.409, Dz. U.z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, Dz. U.z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, ) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M.P Nr. 49 , poz.771)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Do celów obliczenia podatku rolnego za 2004 rok na obszarze Gminy Białe Błota obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 20,74 zł za 1 kwintal.

§  2

  1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.
  3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4 % pobranego podatku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2004 r i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2004.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 11:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3782