Uchwała nr XIII/199/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.15 ust.1, art.19 pkt.1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr203, poz.1966 )

Uchwała nr XIII/199/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.15 ust.1, art.19 pkt.1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr203, poz.1966 )


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Białe Błota w następującej wysokości:

  1. przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep, platform - 24,00 zł
  2. przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy - 5,50 zł

§ 2

Ustala się następujące zasady poboru opłaty targowej:

  1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.
  3. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta za pokwitowaniem i podlega w całości przekazaniu przez inkasenta na rachunek budżetu Gminy Białe Błota w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania.
  4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wpływów z opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą  od 1 stycznia 2004 roku i ma zastosowanie w roku 2004.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 11:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3512