Uchwała nr RGK.0007.190.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.190.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić plany prac na I kwartał 2012 r. Komisji Stałych: 
1) Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska stanowiący załącznik nr 1; 
2) Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 2; 
3) Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 3; 
4) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stanowiący załącznik nr 4. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym komisje przedkładają plan pracy Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia kwartalny plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedzającej kwartał objęty przedłożonym planem pracy (§ 97 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota). Pozostałe Komisje pracują według planów pracy przedłożonych Radzie Gminy na początku każdego kwartału (§ 66 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota ). 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plan Pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na I kwartał 2012 r. 
 

Lp
DATA
TEMATYKA
Uczestnicy
1
23.01.2012
- Rozpatrzenie wniosków wpływających  do komisji; Omówienie spraw dotyczących   ochrony środowiska; Sprawy bieżące.z udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy
2
20.02.2012
Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji; Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa w Gminie; Sprawy bieżące.
z udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy
326.03.2012
Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji; Przegląd zaawansowania bieżących inwestycji; sprawy bieżącez udziałem odpowiednich pracowników Urzędu Gminy 
 
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2012 r. 


LP
DATA
TEMATYKA
1
styczeń 2012
rozpatrzenie skargi redaktor naczelnej "Głosu Białych Błot" Marzanny Kreja; przeprowadzenie kontroli z wniosku "MUROWANIEC" Sp. z o.o.
2
luty 2012
kontrola przychodów z tytułu podatków
3
marzec 2012
kontrola wydatków GZEAS za 2010 r., ponoszonych przez gminę. 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2012 r. LP
DATA
TEMATYKA
1
10.01.2012 g. 15.00

  Sprawozdanie Wójta z prowadzonych spraw sądowych i związane z tym zobowiązania na 2012 rok wobec wnoszących roszczenia; odszkodowania za drogi; niewypłacone należności inwestycyjne i inne.
2
23.01.2012 g. 15.00
rozliczenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w uwzględnieniem poszczególnych miejscowości i rozbiciu na poszczególne wydatki; materiały na sesję
3
07.02.2012 g. 15.00
  ściągalność podatków i umorzenia za 2011 r.; zapoznanie się z przygotowaniem finansowym i organizacyjnym nowo powstającego żłobka w Łochowie.
4
20.02.2012 g. 15.00
zapoznanie z budżetem oświaty; wydatki inwestycyjne oświaty; materiały na sesję
5
13.03.2012 g. 15.00
wykonanie budżetu za 2011 rok; sprawozdanie w sprawie inwestycji ze środków niewygasających i ich realizacja.
6
20.02.2012 g. 15.00
zapoznanie się z harmonogramem wydatków Ośrodków Kultury (Ośrodka Kultury) i ich wydatkowania za I kwartał; materiały na sesję.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RGK.0007.190.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na I kwartał 2012 r. 

LP
DATA
TEMATYKA
1
styczeń 2012
oferta zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota (szkoły, świetlice, orliki, ośr. kult.); zapoznanie z projektami uchwał; sprawy bieżące.
2
luty 2012
kalendarz imprez sportowych na 2012r.(koordynator sportu); kalendarz imprez kulturalno-oświatowych na 2012r. (ośr. kult.); strategia rozwoju sportu (koordynator sportu).
3
luty 2012
sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii; zapoznanie z projektami uchwał.
4
marzec 2012
zweryfikowane plany merytoryczne klubów sportowych po przyznaniu środków z budżetu gminy w ramach konkursu ofert; plany finansowe na 2012r. ( ośr. kult., GOPS, szkoły, przedszkole, GZEAS) zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji z budżetu gminy
5
marzec 2012
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 (Wójt, Sekretarz, Skarbnik); materiały na sesję; sprawy bieżące. 
   Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                              Bartosz Lau
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 14:57:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373