Uchwała nr RGK.0007.169.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.169.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości gruntowej nr 31/24 o pow. 0,0364 ha, położonej w Lisim Ogonie, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut 
Uzasadnienie
   Działka nr 31/24 stanowi część drogi gruntowej (przedłużenie ul. Myśliwskiej) w Lisim Ogonie. Na gruncie tym ułożono już sieć kanalizacyjną. Nabycie opisanego gruntu umożliwi realizację kolejnych urządzeń infrastruktury technicznej związanej z przyległymi terenami budowlanymi. Podstawą uzgodnienia ceny nabycia działki będzie sporządzony opertat szacunkowy. 
   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 grudnia 2012, 14:54:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 stycznia 2013, 13:14:57)
Zmieniono: Nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1197