Uchwała nr RGK.0007.165.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.165.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:


§ 1 W uchwale Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 62 445 572,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 266 664,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 672 236,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 55 363 966,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 245 572,00 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 396 083,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 169 419,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 472 236,00 zł.
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki bieżące 49 964 896,00 zł.
-kwota rezerwy ogólnej 5 411,00 zł
b) wydatki majątkowe 19 507 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4.1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 392 083,00 zł.
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 407 917,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów 12 566 681,79 zł, pozostaje bez zmian.
2. rozchodów 5 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 3 320 403,00 zł, zastępuje się kwotą 3 172 311,00 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 5a.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 397 663,00 zł, zastępuje się kwotą 3 524 563,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 6, z tego:
-dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 069 099,00 zł,
-dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 2 158 564,00 zł, zastępuje się kwotą 2 285 464,00 zł.
-dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 621 000,00 zł, zastępuje się kwotą 651 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6a, z tego:
-dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 349 000,00 zł, którą zastępuje się kwotą 379 000,00 zł.
-dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze kokursu na łączną kwotę 272 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 563 615,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostajwe bez zmian.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik: Załączniki (158kB) plik

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (7 stycznia 2013, 13:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063