Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr RGK.0007.77.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.44.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych
z terenu gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota, przez którą rozumie się rodzinę określoną w art.4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) z zastrzeżeniem w szczególności § 5 ust.2  niniejszej uchwały”
2) w §3 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2.
3) w  §3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej      opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej”
4) w §3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej”
5) po §3 dodaje się §3a w następującym brzmieniu:
„§ 3a. 1. . Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów określonych w §3 ust. 1 pkt 3 i 4 odbywać się będzie na podstawie opłaconych faktur, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy.
2. Rozliczenia będą dokonywane raz na kwartał. Przez kwartał rozumie się: I kwartał - styczeń - marzec; II kwartał - kwiecień - czerwiec; III kwartał - lipiec - wrzesień; IV kwartał - październik - grudzień.
3. Pierwsze rozliczenie odbędzie się w terminie do 30 września 2015r.”;
6) w §4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Białe Błota. Urząd Gminy wydaje duplikat karty na wniosek zainteresowanego – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Duplikat kart płatny 2,50 zł.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zmiany w uchwale mają na celu zwiększenie ilości osób, które mogą korzystać z Programu „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” oraz doprecyzowanie ustaleń programu.
Zmiana kwoty wydania duplikatu karty wynikła z jej tańszego wyprodukowania.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 11:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij