Uchwała nr RGK.0007.125.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2016w sprawie sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutuNa podstawie art. 16 ust. 3 i 4 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.: 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.125.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.: 645 i 1318) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Białe Błota, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§ 3. Traci moc uchwała Nr RGK.0007.60.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek GrzywaczZałącznik do Uchwały Nr RGK.0007.125.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr 4
Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.: Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r., Nr 277, poz. 2815) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą RGK.0007.194.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 158)

2) Uchwałą Nr RGK.0007.122.2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Gminy Białe Błota zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 2122)

3) Uchwałą Nr RGK.0007.3.2016 Rady Gminy Białe Błota zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 445)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje paragrafu 6 uchwały Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r., Nr 277, poz. 2815), który stanowi:

„§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek GrzywaczZałącznik do Obwieszczenia Nr 4
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016 r.

STATUT
GMINNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO „U MISIA” W ŁOCHOWIE

Żłobek Gminny w Łochowie działa w szczególności na podstawie:

·ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 45, poz. 235)

·ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183)

·ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.. Nr 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) niniejszego statutu.

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Nazwa żłobka: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, zwany dalej żłobkiem.#

2. Siedziba żłobka mieści się w Łochowie przy ulicy Okopowej 10.

3. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Białe Błota.

4. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych.

5. Obszarem działania Żłobka jest gmina Białe Błota.

6. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

7. Pracą żłobka kieruje dyrektor zatrudniany przez Wójta Gminy Białe Błota.

Rozdział 2.

ORGANY ŻŁOBKA

§ 2. Organami Żłobka są:

1) dyrektor Żłobka,

2) rada rodziców wybrana przez ogólne zebranie rodziców.

§ 3. 1. Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa.

2. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3. Do obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz.

2) współpraca z rodzicami,

3) kierowanie polityką kadrową Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie opiekunów oraz innych pracowników,

4) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i ppoż.,

5) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka ze Żłobka,

6) zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług,

7) prowadzenie i przechowywanie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji działalności Żłobka.

Rozdział 3.

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 4. 1. Żłobek realizuje funkcje określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,

w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka, zgodnie z jego potrzebami i uwzględnieniem wiedzy w zakresie nauk pedagogicznych, neurologicznych i psychologicznych.

2. Zadania Żłobka:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla wieku dziecka.

§ 5. Żłobek organizuje zajęcia dodatkowe odpłatne, po uzgodnieniu z rodzicami.

Rozdział 4.

ORGANIZACJA PRACY

§ 6. Organizację wewnętrzną Żłobka określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który uwzględnia w szczególności:

1) czas pracy Żłobka,

2) maksymalną liczbę godzin dziennego pobytu ,

3) możliwość przebywania dziecka w Żłobku dłużej, za dodatkową opłatą,

4) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami, uwzględniający higienę, ochronę zdrowia oraz potrzeby dzieci,

5) liczbę dzieci przebywających w Żłobku,

6) liczbę oddziałów złożonych z dzieci w zbliżonym wieku,

7) wykaz stanowisk pracy koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Żłobka.

§ 7. 1. Żłobek zapewnia wyżywienie dzieci.

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Rada Gminy Białe Błota w drodze uchwały.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

4. Naliczając wysokość opłaty wymienionej w ust. 3 w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało w Żłobku.

§ 8. 1. Za świadczenia o których mowa w §4, pobierane są opłaty w czasie zadeklarowanym przez rodzica/opiekuna dziecka.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala Rada Gminy Białe Błota w drodze uchwały.

3. Naliczając wysokość opłaty, wymienionej w ust. 2 w kolejnym miesiącu uwzględnia się tylko dni, w których dziecko przebywało w Żłobku.

Rozdział 5.

ZASADY REKRUTACJI

§ 9. 1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

3. Pierwszeństwo w naborze maja dzieci już uczęszczające do żłobka, ich rodzeństwo oraz dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białe Błota,.

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenie dziecka

5. Podstawą zapisu dziecka do żłobka jest wypełnienie „Umowy o świadczeniu usług” .

6. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba miejsc, decyduje data zgłoszenia, a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

Rozdział 6.

PRAWA WYCHOWANKÓW

§ 10. Dzieci w żłobku mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1) opieki i ochrony prawnej,

2) poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności,

3) wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,

4) wyrażania własnych poglądów,

5) swobody myśli, sumienia i wyznania,

6) ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego,

7) korzystania z dóbr kultury,

8) informacji i znajomości swoich praw.

Rozdział 7.

SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 11. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do Żłobka w przypadku:

1) zalegania z zapłatą za pobyt dziecka w Żłobku powyżej 30 dni,

2) powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka powyżej 7 dni,

3) zatajenia przy wypełnianiu kart zdrowia dziecko choroby, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie,

4) zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

2. Skreślenie następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców.

Rozdział 8.

GOSPODARKA MAJĄTKOWO-FINANSOWA

§ 12. Żłobek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 13. Środki na działalność bieżącą żłobka pochodzą z budżetu gminy Białe Błota.

§ 14. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotnie zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Mając powyższe na uwadze, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywaczmetryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2016, 13:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246