Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.104.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 93 251 009,19 zł, pozostają bez zmian, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 90 485 227,91 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 765 781,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 161 009,19 zł, pozostają bez zmian, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 80 028 874,29 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 24 563,76 zł, zastępuje się kwotą 20 855,58 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 20 132 134,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 910 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) Wolnych środków za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł,
2) Kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 3 zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6.  W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 13 162 667,95 zł,
b) rozchodów 6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:  
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 777 440,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 639 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 688 699,25 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 4 383 199,25 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 302 500,00      zł, zastępuje się kwotą 305 500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 8. 1.  W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 013 959,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a. pozostaje bez zmian.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1.  W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 10.  W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8, pozostaje bez zmian.
§ 12.  W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów       w kwocie 5 252 000,00 zł,
3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.
§ 13. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00      zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek      i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie      wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z      wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.
5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2017 r. do      wysokości 2 500 000,00 zł.     Pozostają bez zmian.
§ 14.  W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9, pozostaje bez      zmian.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2017 r. pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w załącznika nr 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany: 


W Dz. 600 Transport i łączność 
Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł środki na inwestycji pn. „Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach ”.
Zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł środki na inwestycji pn. „ Projekt oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota”, a zmniejsza się o 60 000,00 zł środki na inwestycji pn. „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 W załączniku nr 3 w rozdziale 70005 paragraf 6060 zmienia się nazwę zadania z „Zakup gruntów” na „Zakup nieruchomości”. 

W Dz. 710 Działalność usługowa 
Kwotę 6 000,00 zł, przeznacza się na nową inwestycję pn. ,, Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego przy ul. Pieszej w Białych Błotach wraz z bramą wjazdową ”.

W Dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się o kwotę 3 390,00 zł, wydatki na administrację publiczną z przeznaczeniem na zakup ławek do ustawiania w miejscach publicznych na terenie miejscowości Białe Błota.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Przeznacza się kwotę 1 000,00 zł na obklejenie małolitrażowego pojazdu osobowego będącego w posiadaniu Policji w wymagane oznakowanie pojazdu.  
Przeznacza się kwotę 2 000,00 zł, jako dotację na bieżące wydatki w celu sfinansowania zakupu drobnego sprzętu pożarniczego takiego jak: pompa spalinowa, piła spalinowa, drabina, rękawice, linki ratownicze, łom, klucz hydrauliczny, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach. 
Przeznacza się kwotę  1 000,00 zł, jako dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, jako dopłata do zakupu torby medycznej R-1.

W Dz. 758 Różne rozliczenia 
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
- doposażenie małolitrażowego pojazdu osobowego będącego w posiadaniu Policji w wymagane napisy kwota 1 000,00 zł, 
- dofinansowanie do zakup torby medycznej R-1 dla Ochotniczej straży Pożarnej w Łochowie 1 000,00 zł. 
- dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach w wysokości 2 000,00 zł.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- zmniejsza się środki w rozdziale 80110 gimnazja, paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, 
- zmniejsza się środki w rozdziale 80110 gimnazja, paragraf 4260 – zakup energii o kwotę 13 500,00 zł, 
- zwiększa się środki w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 23 500,00 zł i przeznacza na zakupy inwestycyjne pn. ,, zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach ” w celu trwałego i nieprzerwanego dbania o boiska sportowe podlegające pod wyżej wymienioną jednostkę. 

W powyższym rozdziale zmienia się nazwę zadań: „ Festiwal sportowo-turystyczny w Przyłękach” kwota 8 999,50 zł, oraz „Rowerowy Rajd Niepodległości” kwota 3 000,00 zł na: „ Organizację rocznicy wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowego na Kujawy i Pomorze wraz ze współorganizacją biegu w Zielonce”, kwota 11 999,50 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia
Zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł wydatki na lecznictwo ambulatoryjne – programy zdrowotne i przeznacza na inne zadania w różnych działach.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł wydatki na zakup materiału roślinnego wraz z usługą do urządzenia terenów zielonych w gminie. 
Zwiększa się o kwotę 1 610,00 zł, wydatki na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.
Zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł środki na inwestycji pn. „Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo”. 

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach” z kwotą 10 000,00 zł. Środki te przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. 
Zwiększa się o 25 000,00 zł środki na  inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej”.
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo” i przeznacza się kwotę 75 000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 


Załączniki:

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (5 września 2017, 14:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij