Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.118.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446ze zm: z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwala się co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 r.
§ 2. Zmiana studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Białe Błota. 
§ 3. Granice obszaru objętego sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczono na załączniku graficznym do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.118.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
plik do pobrania (2421kB) pdf

Uzasadnienie

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, nie mniej ustalenia studium, zgodnie z obowiązującą ustawą, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium jest dokumentem określającym jej politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, na obszarze całej gminy. 

Uaktualnienia wymagają zagadnienia związane z kształtowaniem polityki przestrzennej gminy i określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczenia terenów w nawiązaniu do aktualnych potrzeb społecznych i zaobserwowanych tendencji w aktywności inwestycyjnej. 

Dodatkowo w zmienianym studium należy uwzględnić powstałe, od jego sporządzenia i uchwalenia, zmiany wynikające z korekt układu komunikacyjnego, rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, zmian infrastruktury społecznej oraz ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z powyższym Rada Gminy Białe Błota  podejmuje działania zmierzające do dokonania zmian aktualnie obowiązującego studium, z uwzględnieniem zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Białe Błota. 
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2017, 08:10:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij