Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.126.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 96 050 987,31 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 879 902,27 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 96 930 889,58 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 93 441 914,28 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3 488 975,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 960 987,31 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 879 902,27 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 103 840 889,58 zł,  z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 83 466 834,93 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 20 855,58 zł, zastępuje się kwotą 1 862,76 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe w kwocie 20 374 054,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 910 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) Wolnych środków za 2016 r. w kwocie 4 410 000,00 zł,
2) Kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 3 zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6.  W § 4 Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 13 162 667,95 zł,
b) rozchodów 6 252 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, pozostaje bez zmian.
§ 7. W § 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:  
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 777 440,00 zł, zastępuje się kwotą 4 502 940,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1 137 482,00 zł, zastępuje się kwotą 1 137 982,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 639 958,00 zł, zastępuje się kwotą       3 364 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 688 699,25 zł, zastępuje się kwotą 4 948 699,25 zł z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 4 383 199,25 zł, zastępuje się kwotą 4 643 199,25 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 305 500,00      zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 8. 1.  W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 20 692 741,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6 a. pozostaje bez zmian.
2. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b, pozostaje bez zmian.
§ 9. 1.  W § 7 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł. zastępuje się kwotą 360 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      10 000,00 zł, zastępuje się kwotą 14 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł, zastępuje się kwotą 346 000,00 zł.
§ 10.  W § 7 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 8 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12.  W § 9 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów       w kwocie 5 252 000,00 zł,
3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.
§ 13. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00      zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek      i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie      wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z      wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.
5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2017 r. do      wysokości 2 500 000,00 zł.     Pozostają bez zmian.
§ 14.  W § 11 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 
Załączniki:
załącznik nr 1 (205kB) pdf
załącznik nr 2 (210kB) pdf
załącznik nr 3 (396kB) pdf
załącznik nr 5 (365kB) pdf
załącznik nr 5a (367kB) pdf
załącznik nr 8 (404kB) pdf
załącznik nr 9 (222kB) pdfUZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2017 r. zwiększa się ogółem o kwotę 879 902,27 zł.  

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność 
- kwota 15 590,25 zł to przyznane przez Powiat Bydgoski dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. ,,Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota”,
- kwota 380 309,67 zł to dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wybudowaną inwestycję pn. ,,Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia”,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
- zwiększa się ogółem plan dochodów tego rozdziału o kwotę 123 591,00 zł, dot. wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 5 906,00 zł planowane dochody z tytułu dofinansowania z ZIT,
- zmniejsza się o 4 800,00 zł planowane różne rozliczenia -zwroty z lat ubiegłych,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 40 000,00 zł plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększa się o 15 000,00 zł wpływy z odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,

Dz. 758 Różne rozliczenia
- kwota 74 366,10 zł to zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- kwota 10 000,00 zł dot. zwrotu przez niepubliczne przedszkole dofinansowania z lat ubiegłych,
- kwota 5 379,75 zł to przyznane przez Kuratora Oświaty dofinansowanie na nagrodę wraz z pochodnymi dla nauczyciela z Gminnego Przedszkola,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- zwiększa się o 4 500,00 zł plan wpływów odsetek od zaległości w opłatach,
- kwota 57,00 zł dot. wpływu z tytułu opłaty produktowej,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- kwota 500,00 zł to darowizna pieniężna na organizację Święta Gminy,
- kwota 30 000,00 zł to darowizna na modernizację placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy Szkole Podstawowej w Przyłękach,
- kwota 179 000,00 zł dot. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na ,,Przebudowę i termomodernizację budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 
- kwotę 4 700,00 zł przeznacza się na konserwacje rowów melioracyjnych, 

Dz. 600 Transport i łączność 
- zmniejsza się o 15 000,00 zł planowaną dla Powiatu Bydgoskiego dotację celową na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach, 
- zwiększa się o 600 000,00 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększa się o 15 590,25 zł wydatki bieżące zadania pn. ,,Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota ”,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,,Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu”, środki pochodzą z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających, 
- zmniejsza się o kwotę 1 181,00 zł zaplanowaną na rok 2017 inwestycję pn. „Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach” (Fundusz Sołecki – załącznik nr 9),

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
- zmniejsza się o 16 624,73 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dla osób prawnych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,

Dz. 710 Działalność usługowa
- zmniejsza się o 18 700,00 zł plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego,

Dz. 720 Informatyka
- zmniejsza się o 44 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i przesuwa na zadanie inwestycyjne w postaci zakupu dwóch serwerów do Urzędu Gminy Białe Błota,  

 Dz. 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się o 700,00 zł wydatki z Funduszu Sołectwa Łochowo przeznaczonego na potrzeby i promocje sołectwa, (Fundusz Sołecki – załącznik nr 9),

Dz. 758 Różne rozliczenia
- kwota rezerwy ogólnej zostaje pomniejszona o 3 701,00 zł i przeznaczona na badania lekarskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach, (Dz. 754 R. 75412)

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- kwotę 700,00 zł przeznacza się na zakup książek na doposażenie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie ( Fundusz Sołecki Łochowa – załącznik nr 9),
- kwotę 5 379,75 zł przeznacza się na nagrodę z pochodnymi dla nauczyciela z Gminnego Przedszkola,
- zmniejsza się o 3 000,00 zł wydatki przeznaczone na organizację rocznicy wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze wraz ze współorganizacją biegu w Zielonce i kwotę tę przeznacza na Rowerowy Rajd Niepodległości, 
- kwotę 80 000,00 zł związaną z wynagrodzeniami przenosi się po między działami, 

Dz. 852 Pomoc społeczna 
 - kwotę 1 181,00 zł przeznacza się na zakup komputera dla Ośrodka Wsparcia i Integracji w Trzcińcu,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
- zwiększa się o 40 000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza 
- kwotę 80 000,00 zł związaną z wynagrodzeniami przenosi się pomiędzy działami, 

Dz. 855 Rodzina
- zwiększa się o 10 000,00 zł dotację celowa dla innych samorządów za dzieci z naszej gminy przebywające w żłobkach w innych gminach,
-  kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Plac zabaw przy żłobku w Zielonce ”,
- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku przedszkola w miejscowości Zielonka. W związku z możliwością wystąpienia o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie PFU,

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- zwiększa się o 60 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,,Budowa PSZOK”, środki przeznacza się na wykonanie: wewnętrznej instalacji internetowej wraz z masztem na dachu budynku, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu zewnętrznego oraz utwardzenia terenu pomiędzy budynkiem PSZOK-u, a obecnie utwardzonym placem,
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na korektę koron drzew, które ucierpiały w wyniku intensywnych nawałnic oraz wycinkę drzew,
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego otrzymanego w zarząd od GDDKiA Oddział w Bydgoszczy,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na badanie geologiczne wokół ujęcia wody w Cielu na potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej,
- kwotę 57,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- zwiększa się o 500,00 zł dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach (środki pochodzą z darowizny),
- zwiększa się o 3 500,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kwotę 35 500,50 zł przeznacza się na inwestycję pn. ,, Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przyłękach ”,

Dz. 926 Kultura fizyczna
- zmniejsza się o 3 500,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- środki z funduszu sołeckiego Białych Błot i Łochowic przenosi się do Dz. 921 na place zabaw,
(załącznik Nr 9).

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota
Maria Wolsztyńska
 Opublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 14:39:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij