Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.128.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017


w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku:
1) Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach;
2) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach;
3) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach;
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie.
2. Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe określone w ust. 1 gromadzą dochody pochodzące z:
1) opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
2) wpłat na dożywianie otrzymywane z Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) pozostałych odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat;
4) odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów;
5) wpłat ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
6) wpłat z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
7) wpłat z wynajmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni;
8) wpłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;
9) wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży.
3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:
1) zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów;
2) finansowanie działalności jednostki za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe;
3) zakup pomocy naukowych;
4) inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek, o których mowa w ust. 1.
4. Kierownicy jednostek budżetowych określonych w ust. 1, gromadzą dochody, o których mowa w ust. 2, jak również dokonują wydatków, o których mowa w ust. 3.
§ 2. 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych w roku budżetowym  jest  plan finansowy dochodów i wydatków, sporządzany według klasyfikacji budżetowej.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku sporządzany jest zgodnie z procedurami uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy.
3. Projekty planu finansowego dochodów i wydatków opracowuje kierownik jednostki i przekazuje go do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, które po dokonaniu zestawienia zbiorczego oddaje je do organu prowadzącego w celu ujęcia w formie załącznika do uchwały budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy Białe Błota.
5. Zmian planu finansowego polegających na przeniesieniu planowanych kwot dochodów i wydatków między paragrafami, zachowując zgodność z planem rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonuje kierownik jednostki i w formie pisemnej informuje Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
6. Zmiana planu finansowego powodująca zwiększenie ogólnych kwot dochodów i wydatków następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Białe Błota.
§ 3. 1. Wydatki, z wydzielonego rachunku dochodów, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
2. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia następnego roku.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej  im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Publicznego Gimnazjum i. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 

Uzasadnienie
Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
Zmiany organizacyjne związane z reformą oświaty w szkołach w gminie Białe Błota pociągają za sobą konieczność uaktualnienia wykazu jednostek, które gromadzą dochody
na wydzielonym rachunku.
Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 ze zm.z 2017 r. poz. 949) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto ww. organ jest zobowiązany do określenia w szczególności wykazu jednostek, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

Opublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 14:45:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij