Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.130.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) w zw. z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943,1985,1954,1010,2169, Dz.U. z 2017r. poz. 60, 949, 1292) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium naukowego i artystycznego  Gminy Białe Błota w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
§ 2. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki przyznawania  oraz pozbawiania stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów określonych w § 2 uchwały Nr.............. w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2. Regulamin nie dotyczy przyznawania stypendiów sportowych określonych w uchwale Nr.........w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
§ 3. 1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium indywidualne:
a) stypendium naukowe I, II i III stopnia
b) stypendium artystyczne I, II i III stopnia.
2) artystyczne stypendium zespołowe  I, II i III stopnia
3) stypendium „Specjalne”.
§ 4. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, o których mowa § 2 uchwały Nr.............. w sprawie utworzenia Programu Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, za zdobyte osiągnięcia w okresie jednego roku, liczonego od 1 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada ostateczy termin złożenia podania o przyznanie stypendium, określony w § 6 ust. 5 niniejszej uchwały,  do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin złożenia podania o przyznanie stypendium, określony w § 6 ust.5 niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Prawo ubiegania się o stypendium indywidualne ma:
a) naukowe I stopnia - ma laureat (osoba, która brała udział w ostatnim etapie olimpiady, konkursie)  lub zdobywca 1 do 3 miejsca w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, lub Kuratorów Oświaty)
b) naukowe II stopnia - ma finalista (osoba, która została wyróżniona w finale olimpiady, konkursu) lub zdobywca 4 do 6 miejsca konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, lub Kuratorów Oświaty)
c) naukowe III stopnia – ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursów na szczeblu powiatowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorów Oświaty lub władz powiatowych)
d) artystyczne I stopnia – ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim, lub międzynarodowym – pod patronatem instytucji państwowych,
e) artystyczne II stopnia -  ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz  zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem instytucji państwowych,
f) artystyczne III stopnia - ma  zdobywca od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym - pod patronatem instytucji państwowych.
2. Prawo ubiegania się o stypendium zespołowe ma duet, zespół, drużyna, grupa, chór:
d) zespołowe stypendium artystyczne I stopnia – mają zdobywcy od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim, lub międzynarodowym - pod patronatem instytucji państwowych,
e) zespołowe stypendium artystyczne II stopnia -  mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz  zdobywcy od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem instytucji państwowych
f) zespołowe stypendium artystyczne III stopnia – mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywcy od 1 do 3 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym -pod patronatem instytucji państwowych.
3. Stypendium „Specjalne” - może otrzymać uczeń za swoje wybitne osiągnięcia w nauce – uczeń z najwyższą średnią w szkole za I semestr roku szkolnego lub w dziedzinie zainteresowań, które nie spełniają wymogów zawartych w ust.5. Stypendium to, uczeń może otrzymać tylko raz w czasie całej swojej edukacji szkolnej. Stypendium „Specjalne”  może otrzymać uczeń, który do tej pory nie otrzymał żadnego stypendium wspierające jego uzdolnienia.
§ 6. 1.  O przyznanie stypendium składa się podanie do Wójta Gminy Białe Błota.
2. Podanie o przyznanie stypendium  za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia składa: nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, zwani dalej wnioskodawcą.
3. Wnioskodawca składa pisemne podanie o przyznanie stypendium, zawierając w nim:
1) imię i nazwisko ucznia oraz dane szkoły do, której uczęscza
2) adres zamieszkania
3) dane rodziców/opiekunów prawnych
4) kategorię stypendium
5) przeznaczenie stypendium
4. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku:
1) opis dotychczasowych osiągnięć dziecka – ścieżka eliminacji związana z otrzymaną nagrodą
2) dołączyć do wniosku kopie dyplomów oraz w razie potrzeby tłumaczenie dyplomów
3) potwierdzenie organizatora o przeprowadzonym konkursie lub zawodach,
5) opinię dyrektora szkoły o nienagannej postawie ucznia.
5. Podanie o przyznanie stypendium  należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie do 20 września każdego roku.
6. Podanie, które nie spełnia wymogów formalnych nie zostanie rozpatrzone.
§ 7. Wójt Gminy Białe Błota z własnej inicjatywy na podstawie informacji, ktore posiada może przyznać stypendium bez złożonego podania,  o którym mowa w § 6.
§ 8. 1 Stypendium Gminy Białe Błota  nie może być niższe niż:
a) Stypendium indywidualne nie niżej niż 100 zł.
b) Stypendium zespołowe nie niżej niż 300 zł.
c) Stypendium „Specjalne” nie niżej niż 100 zł.
2. O wysokości stypendium decyduje ilość zdobytych osiągnięć.
3. W przypadku kwalifikacji na kilka rodzajów stypendiów przyznaje się stypendium najwyższe.
§ 9.  O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Białe Błota. 
§ 10. 1.  Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Białe Błota, który rozpatruje wnioski o stypendium do dnia 31 października.
2. Stypendia przyznawane są jednorazowo.
§ 11. 1. Wójt Gminy Białe Błota pozbawia ucznia stypendium naukowego lub artystycznego w przypadku ujawnienia sie zmiany stanu faktycznego będącego podstawą jego przyznania.
2. O pozbawieniu stypendium  Wójt Gminy Białe Błota informuje pisemnie ucznia i wnioskodawcę.
§ 12. Traci moc uchwała nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych zmieniana uchwałą nr RGK.0007.146.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 
 

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała dotyczy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu gminy Białe Błota. Formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych uczniów jest stypendium gminy Białe Błota. W/w stypendium ma na celu wspieranie rozwoju
uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej
przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję
swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
* Traci moc uchwała w związku uchwałą nr RGK.0007.144.2017 z 28.11.2017


Opublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 14:50:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (18 lipca 2018, 15:11:11)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij