Uchwała nr RGK.0007.171.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.171.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 94 676 000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 93 676 000,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 99 176 000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 87 787 478,92 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 388 521,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 1 500 000,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 450 000,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
c) rezerwa celowa 790 000,00zł.
§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 500 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 11 340 694,78 zł,
b) rozchodów 6 840 694,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:  
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 084 453,49 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1 243 000,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 844 453,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 738 956,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 5 220 956,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 518 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 724 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 61 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      19 600,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 340 400,00 zł.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów      w kwocie 6 840 694,78 zł,
3. sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 4 500 000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek        i kredytów do wysokości 6 840 694,78 zł.
3. zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018 r. do wysokości     4 500 000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie       wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z      wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.
§ 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
UZASADNIENIE
 
DO BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2018 R

Projekt budżetu gminy na 2018 rok przestawia się następująco: 
- prognozowane dochody w wysokości 94 676 000,00 zł 
- planowane wydatki 99 176 000,00 zł 
- deficyt budżetu 4 500 000,00 zł. 

DOCHODY

Załącznik n r 1 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 450,00 zł, tj. 6,25 % planowanych wpływów 2017 r. 

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 1 450,00 zł.
Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje ustawa z dnia 
13 października 1995 r. prawo łowieckie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 447 000,00 zł, tj. 101,20 % planowanych wpływów 2017 r. i stanowią 1,55 % prognozowanych dochodów ogółem na 2018 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane wpływy ogółem to kwota 1 447 000,00 zł w tym:
- dochody bieżące 447 000,00 zł
- dochody majątkowe 1 000 000,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za trwały zarząd 2 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 180 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 260 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 000 000,00 zł, 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 
   na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł.
Kwota 90 000,00 zł to dochody z cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 171 320,00 zł, co stanowi 0,18 % budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
 innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 155 9000 zł,
Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 r. przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00 zł, 


Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF oraz różne dochody w łącznej wysokości 15 030,00 zł,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
                        KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 4 056,00 zł. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD   
                        INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                        PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości  50 702 449,00 zł 
i są wyższe  o 7,22 % od planu na 2017 r. (według stanu na 30.09.2017 r) i stanowią 
53,55 % planowanego budżetu ogółem na 2018 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej
  36 000,00  zł, 
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,
Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
                          cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
                          jednostek  organizacyjnych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 10 479 400,00 zł, która stanowi 11,06 % prognozowanych dochodów ogółem 2018 r. 
z tego :
- podatek od nieruchomości 9 800 000,00 zł,
- podatek rolny 21 400,00 zł,
- podatek leśny 221 400,00 zł,
- podatek od środków transportowych 300 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
  115 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy
  Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 3 300,00 zł


Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
                          darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
                          lokalnych od osób fizycznych 
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 8 606 400,00 zł, która stanowi 9,09 % dochodów ogółem 2018 r. 
z tego :
- podatek od nieruchomości 6 000 000,00 zł,
- podatek rolny 112 200,00 zł,
- podatek leśny 5 100,00 zł,
- podatek od środków transportowych 408 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek opłacony przez osoby fizyczne jest dochodem 
  gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 86 700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany do budżetu gminy za 
  pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 1 900 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 20 400,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 72 000,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2017 r. 

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 1 105 100,00 zł, tj. 105,92 % wykonania 2017 r. i stanowią 1,16 % dochodów ogółem 2018 r. 
z tego :
- wpływy z opłaty skarbowej 85 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 360 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 450 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu 
  planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu 
  infrastruktury) 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat-z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 10 000,00 zł, 

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r. 

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 353,00 zł,
Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2017 r.
Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych wynoszą  29 050 096,00 zł i stanowią 30,68 % przewidywanych dochodów ogółem na 2018 r.
Przewidywane wpływy na 2018 r. są o około 17,91 % wyższe od zakładanego wykonania za 2017 r.
Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na terenie gminy. W 2018 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,89 %. 
Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozliczany i  
  przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 400 000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,47 % 
  prognozowanego budżetu na 2018 r. 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  
- część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 20 151 666,00 zł,
Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 21,29 % przewidywanych dochodów ogółem na 2017 r. i jest wyższa o 5,36 % od przewidywanego wykonania za 2016 r. 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 868,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
Gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 155 205,00 zł, tj. 154,58 % planu subwencji z 2017r. 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymają kwoty uzupełniającej. Kwota zostanie rozdzielona między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. to 20 161, a liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 38 437 239.
Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminie 2 209,58 zł, dochody podatkowe na 
1 mieszkańca w kraju 1 596,67 zł.
Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 15,21 zł,
średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 11,37 zł.
Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wynosiła 1 082,90 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 
1 mieszkańca 642,38 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 428 390,00 zł, co stanowi 0,45 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe, – co., woda, ścieki, śmieci)
  30 310,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 30 250,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 8 500,00 zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola 
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 90 000,00 zł,
- opłaty za mieszkania ( woda, ścieki, c.o.) 22 600,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 19 100,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za 
  ogrzewanie budynku ZAZ 20 800,00 zł,
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 200 000,00 zł za dzieci 
  z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za 
  energię elektryczną, 

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6 830 000,00 zł na realizację zadania zleconego 
  gminie ustawą dot. pokrycia poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w 
  sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 204 200,00 zł, co stanowi 1,27 % planowanego budżetu ogółem.
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
- wpływy z usług 6 000,00zł odpłatność za pobyt w DPS 

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
- wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Białe Błota w Ośrodku Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu ,, Słoneczko’’ w Bydgoszczy,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 437 500,00 zł na działalność 
   Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, 
- 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
   zadań zleconych ustawami 200,00 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
                          świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
                        za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
- dotacja celowa w kwocie 28 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
                          rentowe
- dotacja celowa w kwocie 107 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
- wpływy z usług 500,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł, 
- wpływy z rozliczeń 500,00 zł dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej. 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
- dotacja celowa w kwocie 122 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 5 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja celowa w kwocie 293 400,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenie
  społeczne oraz inne dochody 1 5000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego 2 000,00 zł 

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa w wysokości 23 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z 
   przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz 
   osoby w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z 
   dnia 28 maja 2009 r. w kwocie 6 000,00 zł,
- dochody jednostek 400,00 zł 

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 151 000,00 zł na realizację zadania  
  własnego gminy,


Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- wpływy z dochodów w wysokości 44 433,00 zł na funkcjonowanie WTZ ,, Dąb ” w 
  Białych Błotach, pochodzące ze środków starostwa powiatowego, 

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 17 637 263,00 zł, co stanowi 18,62 % planowanego budżetu ogółem.
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
- dotacja celowa w wysokości 12 210 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania 
   zleconego gminie ustawą dot. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
   w wychowaniu dzieci ,, 500 + ”,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 20 000,00zł, 
- pozostałe odsetki 500,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
                         na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- dotacja celowa w wysokości 4 864 200,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłaty 40 % należności dłużników alimentacyjnych stanowiącej dochód     
  własny gminy wierzyciela 66 263,00 zł,
- wpływy dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z prowadzonym 
   postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych 200,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu 
  alimentacyjnego 500,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń 
  alimentacyjnych 10 000,00 zł,

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 300 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 165 000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia 
  społeczne 600,00 zł,

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2 617 000,00 zł, co stanowi 2,76 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
  porządku w gminach 2 485 000,00 zł,
- odsetki od wpłat dokonywanych po terminie 2 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 000,00 zł są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień,

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
                          korzystanie ze środowiska
Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przewidywane dochody wynoszą 127 000,00 zł tj. 100,00 % przewidywanego wykonania 2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW 
 
Do załącznika Nr 2  
 
        Planowane wydatki w roku 2018 zostały opracowane na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych Gminy Białe Błota i kształtują się w wysokości 99 176 000,00 zł. Kwota ta jest niższa o 1,05 % od przewidywanego wykonania w 2017( stan na 30.09.2017 r,) r. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 87 787 478,92 zł, co stanowi 88,52 % budżetu.  Natomiast na wydatki majątkowe planowane są w kwocie 11 388 521,08 zł, tj, 11,48% wydatków ogółem. 

Planowane wydatki budżetu Gminy Białe Błota w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne wymieniono w Załączniku Nr 3, Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:  
 
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
Wydatki z tym dziale zaplanowano w wysokości 84 100,00 zł tj, 0,88 % wydatków budżetu ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań: 

Rozdz.01008 Melioracje wodne 
Kwotę 80 000,00zł, przeznacza się na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy, wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania.

Rozdz.010030 Izby Rolnicze  
Kwota 4 100,00 zł to planowane 2% odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej. 

Dz. 600 TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ  
 
Ogółem w 2018 roku na realizację zadań w tym dziale planowana jest kwota 9 324 066,49 zł tj 34,18 % mniej niż w 2017. Natomiast w 2018 roku kwota ta stanowiła 10,64 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na :  
 
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
Na realizację tego zadania planowane są środki w wysokości 1 944 637,49 zł. 
Miasto Bydgoszcz podpisując Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 r. przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, tym samym Gmina Białe Błota zobowiązana jest przekazać w 2018 roku szacunkową kwotę wymienioną wyżej, jako dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana jest na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.  

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe  
Zaplanowana kwota 3 132,00 zł jest opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łabiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.  
 
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
W roku 2018 zaplanowano kwotę 35 397,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 - Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej. 
 
Rozdz.60014 Drugi publiczne powiatowe  
Środki w wysokości 6 000,00 zł zostaną wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego:  
- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Cie1e–Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota  
44,00 zł,  
- drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia - kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł, 
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 3 498,30 zł,  
– droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł.

Dotacje celowa w wysokości 40 000,00 zł, zostanie przekazana, jako wydatek majątkowy na wykonanie projektu Ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przesieckiego w Przyłękach przez Starostwo Powiatowe i dotyczy inwestycji określonej w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 
 
Rozdz.60016 Drugi publiczne gminne  
W ramach powyższego rozdziału zaplanowana jest kwota 7 294 900,00 zł. Zostanie ona wydatkowana na :  
bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 000 000,00 zł, tj. 2,01 % planowanych środków w budżecie gminy na 2018 rok.  Powyższą kwotę przewidziano na realizację następujących zadań: zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg, zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki, zakup paliwa i części do sprzętu drogowego, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy, wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy, transport, montaż i naprawa wiat przystankowych, wywóz wód opadowych, dzierżawa gruntów leśnych pod drogi, transport żużla i kruszywa, na prawy dróg i sprzętu drogowego i utrzymanie go w ciągłej gotowości do pracy.  
 
Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów, budową odwodnienia i budową nawierzchni utwardzonych planowana jest kwota 5 294 900,00 zł, w powyższej kwocie ujęto też inwestycję finansowaną z funduszu sołeckiego w wysokości 44 000,00 zł, wykazaną w Załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.   

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 869 590,00 zł tj. 2,89 % planowanego budżetu na rok 2018. 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
W ramach tego zadania planowane jest wydatkowanie środków na następujące zadania:   
* zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 70 000,00 zł,  
* remonty mieszkań komunalnych i socjalnych 180 000,00 zł  
Kwota 60 000,00 zł zostanie przeznaczona na poniższe zadania: 
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży naliczenia WW'N,  
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej,  
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,  
- koszty postępowania sądowego i pełnomocnictw,  
- czynności notarialne,
- inne podatki, opłaty, 
* zarządzanie nieruchomościami będącymi w zarządzie ZW i UK-u w Białych Błotach na podstawie aktu powierzenia 200 000,00 zł,
* podatki i opłaty lokalne 29 590,00 zł,  
* wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 800 000,00zł  
* wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 850 000,00zł  
Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł wykazanym w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
 
Na realizację zadań w tym dziale przewidywane są środki w wysokości 415 000,00 zł tj. 139,90 % przewidywanego wykonania 2017 r. w tym dziale, a w roku 2018 stanowi 0,42 % planowanego wykonania budżetu ogółem w 2018 r. 

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  
Kwota 300 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja planów zagospodarowania odbywa się na podstawie następujących umów : 
- umowa o dzieło nr 117/2012 wykonanie mpzp w Murowańcu w rejonie ulicy Wierzbowej; Łochowie  rejon ulicy Bukowej,
- umowa nr I.2721.62.2012.ZP2 wykonanie mpzp Kruszyn Krajeński rejon ul. Ceramiczna i ul. Łąkowa; Białe Błota rejon Białe Błota Północ; Białe Błota ul. Łochowska; Lisi Ogon ul. Rekreacyjna i Jeździecka,
- umowa Nr SG.2721.43.2013 na wykonanie mpzp w miejscowościach Łochowo –Łochowo centrum; Murowaniec w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej, Szkolnej i Albatrosa; Przyłęki w rejonie ulicy Gwieździstej; Trzciniec w rejonie ulicy Gminnej i Łabędziej
- umowa Nr SG.2721.48.2014 wykonanie mpzp w miejscowościach Białe Błota rejon ul. Betonowej; Ciele ul. Myśliwska, Łowiecka; Zielonka ul. Żołędziowa; Przyłęki ul. Przyrodnicza,
- umowa OR.2713.10.2015 na wykonanie mpzp  w Prądkach w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej oraz w Przyłękach w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego,
- umowa OR.2721.20.2016 na mpzp w Drzewcach rejonie ul. Długiej; w Cielu w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Osiedle,
- umowa OR.2721.8.2017 na mpzp w Lisim Ogonie południe 
- umowa OR.2721.21.2017 na mpzp w Cielu rejon ul. Kościelnej, Bluszczowej; Murowaniec rejon ul. Granitowej; Zielonka rejon ul. Bocianowo
- oraz nowe plany w tym realizacja Uchwały nr RGK.0007.124.2017 Rady Gminy z dnia 31. Października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Ciele Południe” w miejscowości Ciele.  

Rozdz.70012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. 
 
Rozdz.70035 Cmentarze 
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wraz z dotacją w wysokości 700,00 zł otrzymaną z budżetu państwa.  
Kwota 14 400,00 zł została przeznaczona na koszty związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, natomiast kwota 20 600,00 zł została zaplanowana na bieżące koszty eksploatacyjne.
W ramach tego rozdziału planowane są wydatki majątkowe w łącznej wysokości 25 000,00 zł wykazane w Załączniku Nr 3.  

Dz.720 INFORMATYKA  
 
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 345 645 zł, tj. 57,47 % przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki te stanowią 0,35% budżetu w 2018 r.

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące ogółem 345 645,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji na podstawie obowiązujących umów, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 130 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego. Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim opłacane są koszty działania ,,Infostrady Kujaw i Pomorza” w wysokości 5 000,00 zł. 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
 
Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 8 566 642,00 zł. Kwota ta stanowi 8,64 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki w kwocie 402 415,00 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie.
Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 377 416,00 zł oraz pozostałe wydatki 20 499,00 zł takie jak zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki, szkolenia, odpis na ZFŚŚ 4 500,00 zł.  

Powyższe wydatki są finansowane:
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 155 940,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 246 475,00 zł,

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
Pomoc finansowa dla powiatu w związku z utrzymaniem w Gminie Białe Błota Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2018 r. wydatki zaplanowano w wysokości 37 548,00 zł na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w filii w Białych Błotach, oraz koszty eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego.  

Rozdz. 75022 - Rady gmin
Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Białe Błota przewidywane są środki w wysokości 217 000,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 
210 000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów, szkolenie, zaplanowano 7 000,00 zł. 

Rozdz. 75023 -Urząd Gminy
Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowane są wydatki w wysokości 6 601 711,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 5 414 200,00 zł. W 2018 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz 3 odpraw emerytalnych, wynagrodzenie za nadgodziny pracowników i wynagrodzenie za śluby oraz środki wynikające ze zmian w regulaminie wynagrodzeń.
Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 1 187 511,00 zł. Środki te przeznaczone są na wpłaty na PFRON; zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek, artykułów spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodów służbowych i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumeratę prasy; zużycie energii elektrycznej i wody oraz dostawę gazu do ogrzewania budynków, usługi remontowe budynku urzędu, badania okresowe pracowników, wysyłkę poczty, dzierżawę kserokopiarek, dzierżawę ekspresów do wody, ogłoszenia w prasie, konserwacja pieca c.o. archiwizację dokumentów, obsługę alarmu, opłaty bankowe, dzierżawę gruntu pod parking, koszty dokształcania pracowników, wykonanie i zakup mebli, wykonanie drobnych napraw, usługi telekomunikacyjne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy, delegacje służbowe oraz koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie majątku gminy, odpis na ZFŚS; koszty sądowe, szkolenia pracowników. 
W rozdziale tym ujmowane są wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, upomnień i wezwań do zapłaty, wydruk i doręczenie decyzji podatkowych, wysyłka decyzji, upomnień i wezwań, koszty egzekucyjne w administracji, 

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Gminy przeznacza się ogółem kwotę 60 000,00 zł, z tego na promocję Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł oraz współpracę z Gminą Mariampol na Litwie 40 000,00 zł. 
Pozostałe 10 000,00 zł przeznacza się na katalog informacyjno-promocyjny 500,0 zł; Kujawsko-Pomorskie Perspektywy 2 500,00 zł; w prasie regionalnej 2 000,00 zł;; zakup i wykonanie gadżetów 5 000,00 zł,

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, które zabezpiecza obsługę administracyjno-finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 900 289,00zł.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 765 600,00 zł. W 2018 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również nagrody jubileuszowe dla 2 osób. Pozostała kwota w wysokości 113 366,46 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością COEiS oraz na ZFŚS dla pracowników.
W tym dziale zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 21 322,54 zł wykazane w Załączniku Nr 9. 

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 347 679,00 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 11 485,08 zł, na wydatki wymienione w załączniku Nr 9).
Wydatki bieżące przeznaczono na: wypłaty diet dla 11 sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 87 000,00 zł; wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 30 000,00 zł; umowy zlecenia oraz zatrudnianie osób do prac porządkowych na terenie gminy 10 000,00 zł; opłaty składek 38 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny’’, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, ZIT; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON 138 894,00 zł; wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 5 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 27 299,92 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo do kosiarek; fundusze sołeckie w kwocie 11 485,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.    
Imprezy organizowane lub współorganizowane przez Urząd Gminy 3 000,00 zł (Spotkanie pojazdów zabytkowych w Łochowicach).

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
 
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie zaplanowano kwotę 4 056,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadania zleconego gminie ustawą.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
  
Na realizację zadania w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 210 000,00 zł i stanowią 0,21 % przewidywanego budżetu 2018 r. Środki te przeznaczone są na:

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki tego rozdziału w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach.
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 
Wydatki tego rozdziału wyniosą 160 000,00 zł, co stanowi 400,00 % przewidywanego wykonania 2017 r.
Wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł przeznacza się dotacje na funkcjonowanie stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  
 
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 
Planowaną kwotę wydatków 1 300 000,00 zł przeznacza się na odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych.
Gmina ma zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosi 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 0,89 %.

 
Dz. 758 RÓZNE ROZLICZENIA  
 
Rozdz.  75818 - Rezerwy ogólne i celowe
W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 450 000,00 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.
Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy zabezpiecza się kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy, natomiast kwotę 790 000,00 zł przeznacza na zabezpieczenie ewentualnych kosztów sądowych. 
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.  
 
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 35 067 849,19 zł, tj. 103,42 % przewidywanego wykonania 2017 r. Środki te stanowią 35,36 % planowanego budżetu ogółem na 2018 r. i przeznaczone są na realizację następujących zadań:
 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:
1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH  
2. SZKOŁA PODTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH  

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 17 097 908,00 zł. Środki te przeznaczone są na :

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 11 769 885,00 zł, co stanowi 68,83 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %, a dla nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela. 

2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 1 426 594,00 zł tj. 8,34 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale,

3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 3 524 489,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, gaz, energię elektryczną, środki czystości, telefony, ubezpieczenia, czynsze dzierżawne za najem budynku i innych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych. W ramach powyższych środków na remonty przeznaczono kwotę 172 800,00 zł ( remont parkietu na sali gimnastycznej i remont schodów wejściowych w SP Białe Błota; bieżące naprawy dachów, odświeżanie pomieszczeń, przebudowa łazienek na potrzeby uczniów w oddziałach integracyjnych oraz remont kapitalny zejścia na boisko szkolne w SP w Przyłękach; malowanie sal oraz przyłącze gazu w ZS w Łochowie ), 

4. dotację podmiotową w wysokości 376 940,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cielu. W szkole jest planowane 23 dzieci w I i II klasie przez 8 miesięcy oraz 54 dzieci przez 4 miesiące.   

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:
a/ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,
b/ Szkoła Podstawowa w Łochowie,               
c/ Szkoła Podstawowa w Przyłękach,        

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wynoszą 815 802,00 zł i są o 23,75 % wyższe niż w roku 2017 i są przeznaczone na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych 
 i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 720 152,00 zł.

2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 66 050,00 zł,

3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, bloków technicznych i rysunkowych, papierów i tonerów do drukarki przeznaczono w wysokości 29 600 zł. 


Rozdz. 80104 - Przedszkola 
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8 019 695,00 zł.
1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka, wraz z oddziałem w Zielonce, zaplanowano w wysokości 3 254 055,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 496 040,00 zł, odpis na ZFŚS 122 636,00,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 635 379,00 zł. 
W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 5 osób, odprawy emerytalne dla 4 osoby oraz awanse zawodowe 1 nauczyciela. 
Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania, wynajem pomieszczeń dla filii przedszkola w Białych Błotach, wywóz szamba i nieczystości, ścieki, serwis 3 kotłowni, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, konserwacja wentylacji w kuchni i innych pomieszczeniach, usługi telefoniczne i internetowe, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku oraz dodatek  wiejski i mieszkaniowy.

2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych   gminach w kwocie 1 419 640,00 zł  (zgłoszono 152 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 
11 do Nowej Wsi Wielkiej, 2 do Szubina , 1 dziecko da Sicienka). 

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 3 346 000,00,00 zł (na dzień 30.09.2017 r. zgłoszono 525 dzieci),     

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł. Jest to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego.  
 
Rozdz. 80110 – Gimnazja
W ramach tego rozdziału nie funkcjonują już placówki oświatowe, jednak przez następne dwa lata w szkołach podstawowych będą istniały klasy gimnazjalne. 

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych zaplanowana jest kwota 3 323 213,00 zł. Kwota ta stanowi 3,35 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty przeznacza się wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %. w tym odpisy na ZFŚS. 

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 980 635,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na :

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi na 4 etaty opiekunek w wysokości 264 800,00 zł Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.

2. odpisy na ZFŚS oraz wydatki BHP ogółem 6 335,00 zł, 

3. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów w wysokości 709 500,00 zł, w szczególności usługa PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie wiat przystankowych, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zużycie energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz ubezpieczenie majątku,

Obsługę transportową zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu. 
Umowa z PKS w Bydgoszczy sp. z o.o. została zawarta dnia 20 lipca 2015 r. z terminem wykonania od 1 sierpnia 2015 r.  do 31 lipca 2019 r. 

Przewoźnik zapewnia usługę transportową dowozu dzieci, a COEiS opiekunów.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 150 000,00 zł.
Naliczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach  podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 1 296 164,00 zł, w tym kwota 1 207 064,00zł przeznacza się na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 27 dzieci niepełnosprawnych.
Pozostała kwota 89 100,00 zł to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. 
Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.
Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2018.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 2 277 349,00 zł tj. 99,61 % przewidywanego wykonania 2017 r. i stanowią  2,30 % wydatków budżetu ogółem 2018 r. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. 
Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.
Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2018.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 807 083,19 zł. 
Wydatki bieżące dla COEi S na  utrzymanie ORLIKA 2018 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach. Powyższe środki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 477 643,00 zł; odpisy na ZFŚS 5 650,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 323 790,19 zł, m.in. zakup środków czystości i przyborów sanitarnych, sprzętu sportowego, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw i remontów, ogrodzenie boiska w Kruszynie Kraj., nawozy i środki ochrony roślin, wynajem kosiarki wrzecionowej, wywóz śmieci i skoszonej trawy , monitorowanie obiektów , konserwacja boisk Orliki przez autoryzowaną firmę, monitorowanie obiektów sportowych, piaskowanie boiska w Białych Błotach oraz naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, zużycie energii elektrycznej.
Zatrudnienie to 5 etatów pracowników obsługi. Zabezpieczono  środki na 1 nagrodę jubileuszową oraz 2 , odprawy emerytalne .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 446 000,00 zł, co stanowi 0,45% przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

Rozdz.  85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 77 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych. 

W ramach programów zdrowotnych realizowane będą :
- program ,, Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ”,
- program ,, Zwiększenie aktywności fizycznej – obniżenie skali występowania wad postawy 
   u dzieci ”,
Na w/w programy planuje się środki w wysokości 24 720,00 zł.

- szczepienia przeciwko HPV 
W 2018 r. planuje się zaszczepić 166 dziewczynek x 380,00 zł (cena 2 dawek szczepionki), w 2016 r. 70 dziewczynek przyjęło 1 dawkę i w 2018r. muszą przyjąć drugą dawkę x 190,00 zł (cena jednej szczepionki).
Na powyższe szczepienia przeznaczono kwotę 52 280,00 zł.

Rozdz.  85153 – Zwalczanie narkomanii
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2018 rok zaplanowana została kwota 19 600,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz.  85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 340 400,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2018 rok.
Program realizuje: GOPS Białe Błota 231 400,00 zł i Urząd Gminy 109 000,00 zł.

W ramach środków zabezpieczonych dla GOPS sfinansowana zostanie działalność świetlicy socjoterapeutycznej 130 400,00 zł, Małgosia w Cielu, punkt konsultacyjny 18 000,00 zł, Grupy terapeutyczne w Łochowie i Lisim Ogonie 8 000,00 zł kolonie, zimowiska i obozy 25 000,00 zł, oraz zostanie rozszerzony dostęp do usług specjalistycznych 50 000,00zł.   
Środki w Urzędzie Gminy zostaną wydatkowane na: wynagrodzenia z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów w szkołach, sporządzanie opinii do sądu, szkolenia członków GKRPA, sporządzenie diagnozy uzależnień, przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów oraz dofinansowanie programu ,, Niebieska Linia ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 
4 405 600,00 zł i stanowią 4,44 % planowanych wydatków ogółem.
Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:
 
Rozdz.  85202 – Domy pomocy społecznej
Na  pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej zabezpieczona jest kwota 305 500,00 zł. W 2018 r. planowany jest pobyt 11 osób w DPS. 

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
Na funkcjonowanie wszystkich ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 885 600,00 zł.
Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu oraz Klub Malucha w Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 378 000,00 zł. 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu finansowana jest z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 437 500,00,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 70 100,00 zł. Dotacja została skalkulowana na 1 uczestnika w wysokości 1 458,33 zł przy pełnej liczbie uczestników, jaka może przebywać w ośrodku tj. 25 osób.
Koszty stałe są ponoszone niezależnie od ilości uczestników. Przy planowaniu wydatków na dany rok zakładane jest pełne obsadzenie miejsc z przyznaną kwotą dofinansowania. Jednakże w ciągu roku dofinansowanie z budżetu Wojewody jest korygowane do wysokości zgodnej z rzeczywistą liczbą uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń. 

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł w szczególności na opłacenie umów cywilnoprawnych specjalistów: radcy prawnego, psychologów tj. specjalistów pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy. 
Zaplanowano również koszty usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych. 
Zadanie obligatoryjne gminy wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
 
Rozdz. 85213 -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 45 000,00 zł z tego za osoby pobierające zasiłek stały 17 000,00 zł oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 28 000,00 zł.   
Kwota na sfinansowanie składek została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają wszystkich wyliczonych potrzeb.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe            
Na wypłatę zasiłków udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 430 000,00 zł.
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7 cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.
W 2018 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco:
zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa - 107 000,00 zł
zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy 322 000,00 zł.
Zadanie w pierwszej kolejności zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej powinno zostać dofinansowane z budżetu państwa.
Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 322 000,00 zł.

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania własnego o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej). 

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wyliczanych zgodnie z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy przeznaczona jest kwota 360 000,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 122 000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej 
z budżetu państwa. 
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. 
W 2018 r. plan potrzeb na zasiłki stałe określono na poziomie 214 000,00 zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formy pomocy ( 28 osoby) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego w 2018 r. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona została kwota 122 000,00 zł.
Planowana wysokość środków budżetowych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 
Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 677 500,00 zł. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 295 400,00 zł tj. 17,61 % planowanych wydatków GOPS oraz środki własne w kwocie 1  382 100,00 zł.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i administracyjnych w wysokości 1 434 700,00 zł. W 2018 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników. Uwzględniono również wzrost wysokości dodatków stażowych oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (jedna 75 % wynagrodzenia, druga 300 % wynagrodzenia). Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na ZFŚS przewidywana jest kwota 242 800,00 zł. 

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 85 000,00 zł wg podziału na :
- zadania własne – 62 000,00 zł
- zadania zlecone – 23 000,00 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Plan wydatków finansowanych ze środków własnych na 2018r. uległ zmniejszeniu w stosunku do 2017 r. o 45 %. Łączna kwota planowanych środków wynosi 62 000,00 zł. Ze względu na wykluczenie osób bezrobotnych kwalifikujących się do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych ograniczone zostały możliwości organizacji usług opiekuńczych z wykorzystaniem tej formy aktywizacji zawodowej. Brak jest również zainteresowania zatrudnieniem w formie robót publicznych, co w znacznym stopniu ograniczyłoby udział własny gminy w realizacji zadania. 
Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. prognozuje się objęcie pomocą 14 osób. Niezbędne środki finansowe na realizację zadania to kwota 184 000,00 zł. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona została kwota 23 000,00 zł. Przyznana dotacja celowa na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych nie zabezpiecza zgłaszanych potrzeb. 



Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
W 2018 r. GOPS dalej będzie kontynuował realizację programu rządowego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” angażując środki w wysokości 260 000,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 151 000,00 zł. Środki własne zaangażowane w realizację programu stanowiące udział własny gminy zaplanowano w wysokości 109 000,00 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane na 2018 r. to kwota 212 000,00 zł, co stanowi 0,21 % planowanych wydatków ogółem. 
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1.Dowóz posiłków – środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2.Organizacja prac społecznie –użytecznych 16 000,00 zł 
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej, środków czystości, narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych. 
Wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych stanowią 40 % udział w realizacji zadania.

3.Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 76 000,00 zł 
Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Jest to szczególna oferta skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, ciesząca się dużą popularnością. Budżet na 2018 r. ulega zwiększeniu w związku ze wzrostem 3 % wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi zadania. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2017 r. Środki budżetowe w ramach tego zadania przeznacza się na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych rzez Revitę oraz na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego udostępnianego mieszkańcom gminy w ramach umowy użyczenia. Ponadto w ramach dowozu osób niepełnosprawnych ponoszone są wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, który został zakupiony wyłącznie dla celów realizacji w/w zadania. 

4.Pomoc dla bezdomnych 3 000,00 zł
Istnieje potrzeba zabezpieczenia minimalnych środków finansowych na pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy, a niemających schronienia w okresie zimowym. Działania mają na celu ochronę życia i zdrowia. Budżet na poziomie 2017 r.  

5.Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 110 000,00 zł.
Zadanie obligatoryjne. Aktualnie przebywa 8 wychowanków w pieczy zastępczej, natomiast 
4 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018 r.
Istnieje uzasadniona konieczność zabezpieczenia środków w budżecie GOPS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej łącznie 12 dzieci.

6.Transport medyczny 2 000,00 zł
W 2017 r. zaplanowano środki na opłacenie kosztów transportu medycznego dostosowanego do potrzeb zdrowotnych klientów GOPS, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do Domów Pomocy Społecznej lub Zakładów Opiekuńczo Leczniczych o własnych siłach. 
Ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania usług transportem medycznym nie świadczą publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Budżet na poziomie 2017 r 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest kwota 517 733,00 zł, co stanowi 0,52 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań: 

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi działalność produkcyjno-usługową.
Samorządowy zakład budżetowy otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 3 300,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Dąb ” w wysokości 44 433,00 zł, które stanowią 10 % udział środków starostwa w realizacji zadania.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność
Kwotę 220 000,00 przeznacza się na realizację samorządowego programu pod nazwą „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” przyjętego Uchwałą Nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota, zmienioną Uchwałą Nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota oraz Uchwałą Nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2106 r.

Program jest realizowany przez zniżki, ulgi – zwrot poniesionych kosztów – oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne przez:
- zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50 % miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie, 
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej, 
- od stycznia 2018 roku wejdzie ulga w wysokości 50 % opłat za bilety PKS. 
Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 2 178 711,00zł, które są wyższe o 7,43 % od roku 2017 (stan na 30.09.2017 r.) i stanowią 2,19 % planowanych wydatków ogółem.
Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1 877 759,00 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 626 588,00 zł, odpis na ZFŚS i dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości  207 707,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 43 464,00 zł. W 2018 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również środki na awans zawodowy nauczycieli.

Świetlice szkolne funkcjonujące Gminie Białe Błota:
1. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH  
2. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIĘGO W PRZYŁĘKACH 

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 130 952,00 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na przewidywane 31 dzieci.

W wykonywaniu tych zadań gminę wspierają następujące przedszkola i punkty przedszkolne: 
* Przedszkole niepubliczne DROGA w Łochowie ( Pulkowska),  
* Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie,  
* Niepubliczne Przedszkole ,, 4 Pory Roku ” w Cielu ,  
* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu,  
* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ,,Ma1i Odkrywcy” w Łochowie,  


Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2018 r. kwotę 50 000,00 zł. 

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
Kwota 80 000,00 zł została zaplanowana na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dodatkowo zaplanowana jest pomoc materialna dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł ze środków własnych. 
Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 20 328 618,00 zł. Kwota ta stanowi 20,49 % przewidywanego budżetu. Zadania w powyższym dziale realizuje GOPS oraz COEiS i podzielone są na: 

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 12 210 000,00 zł, co stanowi 12,31% wydatków budżetu 2018 r. 
Świadczenia wychowawcze finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, jako zadanie zlecone. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczona jest kwota 12 026 850,00 zł, natomiast koszty obsługi stanowią 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze tj. 183 150,00 zł. 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz   
                          składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 930 463,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 4 864 200,00 zł. Środki własne na realizację tego zadania w wysokości 66 263,00 zł.
Świadczenia społeczne finansowane z dotacji planuje się w wysokości 4  728 082,00 zł, natomiast koszty obsługi w kwocie 136 116,00 zł. W 2018 r. zaplanowano środki własne gminy na obsługę zadania w wysokości 66 263,00 zł, które pokryte zostaną z dochodów uzyskanych przez organ właściwy dłużnika oraz wierzyciela i przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach środków własnych sfinansowane zostaną koszty zatrudnionego pracownika prowadzącego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Fundusz płac uwzględnia 3 % wzrost wynagrodzeń. 

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 111 000,00 zł.
W ramach tego rozdziału w 2018 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dalej planuje się utrzymać 2 asystentów rodziny. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 %. Wydatki bieżące dotyczą zakupu artykułów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz kosztów podróży służbowych i planowane są na poziomie 2017 r. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa. 

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka ,, U Misia ” w Łochowie zaplanowano kwotę 2 638 803,00 zł, co stanowi 2,65 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia przeznaczone są środki w wysokości 1 864 409,00 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 3 %.
2. odpisy na ZŚS przewidywana jest kwota 41 510,00 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 727 884,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wyposażenia, zabawek, energii elektrycznej, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telefoniczne i internetowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, wywóz szamba i nieczystości, przeglądy kominiarskie, różne naprawy i konserwacje, usługi rehabilitacyjne i terapie, 

Kwotę 110 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach w Bydgoszczy. W żłobkach przebywa 21 dzieci.

Kwotę 330 352,00 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 20 dzieci.  
 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                       

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 7 602 784,24 zł, co stanowi 7,77 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 450 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 60 000,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK 380 000,00 zł,
- kwotę 1 900 000,00 zł przeznacza się na aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach. 
- w 2018 roku zaplanowana jest budowa kanalizacji sanitarnej ul, Wyczynowa w Lisim Ogonie, inwestycja jest oszacowana na kwotę 110 000,00 zł, powyższa inwestycja jest wykazana w załączniku nr 3 do projektu uchwały. 

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zadania polega na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 2 555 574,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 127 244,00 zł. W 2018 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników 2 250,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w ogólnej kwocie 2 426 080,00 zł.
Koszt obsługi skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na wydatki związane z realizacja tego zadania zaplanowano kwotę 146 400,00 zł, z tego:
- zakup taśm, materiału roślinnego oraz usługa przycinania i podlewania nowych sadzonek 60 000,00 zł, W ramach tego zadania zaplanowane są wydatki z funduszu sołeckiego będące składową powyższej kwoty w wysokości 1 400,00 zł na założenie skwerów w Białych Błotach,
- utrzymanie terenów zielonych 28 600,00 zł,
- zakup i nasadzenie drzew 35 800,00 zł, nasadzeń drzew należy dokonać z uwagi na wydawane decyzje Starosty Bydgoskiego, w których nakazuje Gminie dokonać nowych nasadzeń za wydane zezwolenia na wycinki drzew. Za 1 usunięte drzewo, gmina musi nasadzić w ramach rekompensaty w terminie ściśle określonym 1 drzewo. Przewiduje się, że w 2017 r. Gmina będzie musiała posadzić ok. 250 drzew. 

- wycinka drzew, korekta koron drzew, usuwanie pniaków 22 000,00 zł, 

Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt
Dotacja dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 71 276,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w tym partycypacja w kosztach schroniska oraz przyjęcie psów do schroniska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 1 500 000,00 zł, co stanowi 1,94 % planowanych wydatków budżetu ogółem. Środki te przeznaczone są na zużycie energii elektrycznej, koszty konserwacji, remontów i napraw, dystrybucji oraz przyłącza energetyczne, opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego. 
Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 422 016,000 zł w tym z funduszu sołeckiego 211 007,62 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9). 
Zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 oraz w odrębnym opisie dotyczącym realizacji inwestycji.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowana jest kwota 238 129,53 zł. 
Środki te przeznaczone są na:
- odbiór i unieszkodliwianie azbestu 15 000,00 zł,
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania 207 129,53 zł,
- analizy i interwencje (ekspertyzy, badania próbek gruntu) 9 000,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska 7 000,00 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 219 388,71 zł przeznaczona jest na:
- opłatę środowiskową 13 000,00 zł,
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami interwencje w sprawie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt 206 388,71 zł, 


DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                        

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota 1 218 605,08 zł. Kwota ta stanowi 1,23 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury przez samorządową instytucję kultury, jaką jest Gminne Centrum Kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 993 000,00 zł. W kwocie tej są również zaplanowane środki w ramach funduszy sołeckich wyszczególnione w załączniku Nr 9. 
Na zużycie energii w świetlicach zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 124 000,00 na przebudowę i termomodernizację budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 124 000,00 zł. 

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 97 605,08 zł. Środki te przeznaczone są na:
- kwotę 55 000,00 zł przeznacza się na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
- wysokość wydatków inwestycyjnych to kwota 42 605,08 zł zawarta w załączniku Nr 3 inwestycyjnym, a wysokość środków pochodzących z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 9.


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 2 800 000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,82 % planowanego budżetu. Środki te przeznacza się na:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planowana jest kwota 300 000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań, przez stowarzyszenia.  
 
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2 500 000,00 zł, na budowę budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach. 


 
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK


Dział 600 Rozdział 60014

1. Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przekazania dotacji dla Powiatu Bydgoskiego w celu wykonania dokumentacji projektowej ścieżki pieszo–rowerowej jednostronnej o szerokości 2,5 m i długości ca. 700 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1538C ulicy Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki. Przedmiotowa ścieżka pieszo–rowerowa ma zostać zaprojektowana od cmentarza przy ulicy Cmentarnej do ulicy Księżycowej.

Dział 600 Rozdział 60016

1. Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach

Inwestycja polega na rozbudowie ul. Betonowej w Białych Błotach na odcinku od garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Berberysową i końcowym odcinkiem ul. Betonowej, poprzez
ul. Altanową do ul. Różanej. Projektuje się jezdnie o szerokości zmiennej od 4,0 m do 7,0 m
i długości 772,35 m o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej oraz chodniki obustronne o zmiennej szerokości od 1,0 m do 2,2 m z kostki betonowej. Ponadto projektuje się zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz parkingi z kostki betonowej. Inwestycja posiada zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2. Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach

Inwestycja polega na budowie ul. Drzewnej w Białych Błotach na długości ca. 85 m 
i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm. W ramach inwestycji wykonane zostaną dojścia oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej. Projekt zakłada również wykonanie ścieku ulicznego w celu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. Inwestycja posiada zgodę ważne zgłoszenie robót budowalnych. Łączny koszt w celu ukończenia inwestycji szacuje się na dodatkowo około 750 000,00 zł.  

3. Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m i długości 226,20 m z kostki brukowej betonowej, chodnika jednostronnego po lewej stronie ulicy o szerokości 1,5 m z kostki brukowej betonowej i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni o długości ok. 230,0 m. Inwestycja posiada zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

4. Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Gwarnej na całej długości tj. od ulicy Olchowej do ulicy Hippicznej. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Projekt będzie zakładał ciąg pieszo jezdnię o szerokości około 5,0 m i długości 306 mb. Po uzyskania zgłoszenia zostanie wybudowana ulica. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniesie 500 000,00 zł.


5. Projekt i budowa ul. Czeremchy w Białych Błotach – I etap projekt

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Czeremchy na całej długości tj. od ulicy Chlebowej do obecnie opracowywanego projektu, który kończy się na granicy lasu.. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nawierzchnia drogi przystosowana zostanie dla ruchu typu lekkiego. 

6. Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Judyma na całej długości tj. od ulicy Guliwera do ulicy Bareckiej. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Projekt będzie zakładał ciąg pieszo jezdnię o szerokości około 5,0 m i długości 130 mb. Po uzyskania zgłoszenia zostanie wybudowana ulica. 

7. Projekt ul. Bajecznej w Białych Błotach

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Bajecznej na całej długości tj. od ulicy Czystej do obecnie budowanej ulicy Czerskiej (z wyłączeniem już wybudowanego skrzyżowania z ulicą Czekoladową). W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz wjazdy do posesji. Koszt inwestycji zostanie określony po opracowaniu przedmiotowego projektu.

8. Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

Inwestycja polega na wybudowaniu ul. Cyprysowej w Łochowie o długości ca. 230,0 m. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu otrzymania Zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z zawartą Umową Nr I.2720.12.2017. ZP1 z dnia 05 maja 2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 29 września 2017 r. do 30 marca 2018 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ulicy z kostki betonowej. Koszt inwestycji zostanie określony po opracowaniu przedmiotowego projektu.

9. Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni ul. Wycieczkowej, Bukowej o długości 485,0 m
od ulicy Wycieczkowej w kierunku Kanału Noteckiego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Wycieczkowej z odprowadzeniem wód deszczowych do Kanału Noteckiego poprzez ulicę Bukową. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. Komitet społeczny
ma przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy Białe Błota projekt budowlany. Po otrzymaniu kompletnego projektu budowlanego posiadającego niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia Gmina Białe Błota przystąpi do wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania. Koszt inwestycji zostanie określony po opracowaniu przedmiotowego projektu, szacuje się kwotę około 1 000 000,00 zł.

10. Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Okopowej na całej długości tj. od ulicy Dębowej do ulicy Czereśniowej w miejscowości Łochowo. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia drogi przystosowana zostanie dla ruchu typu lekkiego. Deszczówka zostanie odprowadzona powierzchniowo do rowów przydrożnych.

16. Projekt oraz budowa ulicy Bluszczowej i odcinka ulicy Ułańskiej w Cielu

Inwestycja polega na wybudowaniu kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz nawierzchni ulicy z kostki betonowej o szerokości 5,5 i długości 728 mb. w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia części ulicy Ułańskiej na odcinku od ulicy Bluszczowej do drogi dojazdowej. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 691 958,53 zł.  

17. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. osiedle w Cielu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozpoczęcie prac polegających na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej, która ma łączyć drogę serwisową, ulicę Obwodową, z chodnikiem zlokalizowanym przy ulicy osiedle. Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,5 m i długości. ca. 1 600,00 mb. Inwestycja obejmować będzie również przebudowę ulicy Osiedle w rejonie istniejącego przedszkola. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na około 1 300 000,00 zł. Kwota 20 000,00 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Ciele.

21. Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu ul. Sokolej
w Murowańcu o długości 500,0 m. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu otrzymania Zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z zawartą Umową
Nr I.2720.5.2017. ZP1 z dnia 05 marca 2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 21 września 2017 r.
do 30 marca 2018 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ulicy z kostki betonowej. Koszt inwestycji zostanie określony po opracowaniu przedmiotowego projektu, szacuje się kwotę około 1 500 000,00 zł.

22. Projekt i budowa pieszo – jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach osób prywatnych.  Szerokości nawierzchni pieszo – jezdni 5,5 m. Projekt ma również zakładać opracowanie odprowadzanie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla średniego ruchu kołowego. Kwota 24 000,00 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Trzciniec. Koszt inwestycji zostanie określony po opracowaniu przedmiotowego projektu, szacuje się kwotę około 300 000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101

1. Zachowanie i racjonale użytkowanie środowiska w części budynków Szkoły Podstawowej w Łochowie

W roku bieżącym ogłoszony został przetarg na wykonanie prac związanych 
z termomodernizacją części Szkoły Podstawowej. W ramach inwestycji planowane jest docieplenie części budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu oraz remont części pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów. Termin składania ofert upływa 27 listopada o godzinie 10.00. Termin realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 29 czerwca 2018 roku. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 900 Rozdział 90001

1. Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach

W ramach aportu zostanie podwyższony kapitał zakładowy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach o kwotę 1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). Gmina Białe Błota nabędzie 4 000 udziałów po 500,00 zł każdy. Wniesienie aportu nastąpi na podstawie odrębnie podjętej, przez Radę Gminy Białe Błota, uchwały.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie
Inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Potulickiej w Lisim Ogonie.

Dział 900 Rozdział 90015

1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na opracowaniu projektów oświetlenia drogowego oraz wybudowaniu na podstawie już posiadanej dokumentacji. Część środków pochodzi 
z funduszy sołeckich różnych sołectw, a reszta z budżetu Gminy Białe Błota. Ilość oraz miejsce wybudowania oświetlenia drogowego zostanie ustalona z Sołtysami. 

Dział 921 Rozdział 92109

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Inwestycja  realizowana w 2017 r. Podczas realizacji tej inwestycji w roku bieżącym, nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 123 748,91 zł brutto (zgodnie z kalkulacją Wykonawcy zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego), których nie przewidziano na etapie projektu oraz zamówienia publicznego. W roku bieżącym zostanie podpisana stosowana umowa z terminem płatności odroczonym do roku przyszłego.

Dział 921 Rozdział 92195

1. Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw o elementy małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 97/2 obręb ewidencyjny Ciele gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi. Kwota 17 302,54 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Ciele.


2. Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw o element małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 116/8 obręb ewidencyjny Murowaniec gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi. Kwota 4 302,54 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Murowaniec.

3. Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przyłękach

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw o elementy małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 85/2 obręb ewidencyjny Przyłęki gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi. Kwota 6 000,00 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Przyłęki.

4. Doposażenie placu zabaw w Zielonce

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw o elementy małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 159/5 obręb ewidencyjny Zielonka gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi. Kwota 15 000,00 zł w całości pochodzi ze środków sołeckich Sołectwa Zielonka.

Dział 926 Rozdział 92695

1. Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach 
Inwestycja polega na wybudowaniu budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach. Zgodnie
z zawartą Umową Nr I.2720.9.2017.ZP1 z dnia 04 kwietnia 2017 r. strony ustaliły termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31 maja 2018 r. (do dnia 29 czerwca 2018 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Zgodnie z §6 ust. 1 powyższej umowy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami: fakturą przejściową za roboty zrealizowane w 2017 r., płatną do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Białe Błota płatną w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.; fakturą końcową po dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, płatną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

OPIS ZADAŃ IWESTYCYJNYCH NA ROK 2018 (MODERNIZACJE)
Dział 600 Rozdział 60014

1. Modernizacja ul. Gościnnej w Łochowie.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 450,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
2. Modernizacja ul. Plażowej w Łochowie.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 375,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
3. Modernizacja ul. Jedlinowej w Łochowie.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 450,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
4. Modernizacja ul. Brzozowej w Łochowie.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 583,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
5. Modernizacja ul. Borowikowej w Łochowicach.
Inwestycja polega na chemicznym utwardzeniu podłoża, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5,0 [cm] na długości 367,0 [m] o szerokości 5,0 [m].
6. Modernizacja ul. Leśników w Łochowicach.
Inwestycja polega na chemicznym utwardzeniu podłoża, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5,0 [cm] na długości 407,0 [m] o szerokości 5,0 [m].
7. Modernizacja ul. Jagodowej w Łochowicach.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 168,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
8. Modernizacja ul. Łososiowej w Łochowicach.
Inwestycja polega na chemicznym utwardzeniu podłoża, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5,0 [cm] na długości 285,0 [m] o szerokości 5,0 [m].

9. Modernizacja ul. Grzybowej w Łochowicach.
Inwestycja polega na chemicznym utwardzeniu podłoża, ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5,0 [cm] na długości 464,0 [m] o szerokości 5,0 [m].
10. Modernizacja ul. Skośnej w Lisim Ogonie.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 670,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
11. Modernizacja ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 366,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
12. Modernizacja ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 700,0 [m] i szerokości 5,0 [m].
13. Modernizacja ul. Śluzowej w Prądkach.
Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej o gr. 5 cm na warstwie wyrównującej z kruszywa na odcinku długości 315,0 [m] i szerokości 5,0 [m].


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 


Załączniki:









metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2018, 11:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045