Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.9.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 94 922 091,62 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 359 172,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95 281 263,62 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 94 281 263,62 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 422 091,62 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 359 172,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 781 263,62 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 87 976 344,54 zł,  w tym:
- rezerwa ogólna 178 227,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa 790 000,00zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 804 919,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 500 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.
§ 6. W  § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:  
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 084 453,49 zł, zastępuje się kwotą 5 090 935,49 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1 243 000,00 zł, zastępuje się kwotą 1 246 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 844 453,49 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 738 956,00 zł, zastępuje się kwotą 5 372 880,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 5 220 956,00 zł, zastępuje się kwotą 4 854 880,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 518 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 7.  W § 7.2  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 61 300,00 zł, zastępuje się kwotą 61 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 UZASADNIENIE
   Budżet gminy na br. zostaje zwiększony o kwotę 359 172,00 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność
- kwota 3 134,00 zł to zwrot niewykorzystanych środków z dofinansowania funkcjonowania linii autobusowej nr 91,92 i 96,
- kwota 44 846,00 zł to kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dot. budowy nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach oraz budowy ulic: Zawiła, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
              osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 300 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwota 7 560,00 zł to dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwota 3 482,00 zł to odszkodowanie z tytułu szkody polegającej na zalaniu pomieszczeń w Centrum Kultury w Łochowie, (środki dla GCK),
Dz. 926 Kultura fizyczna
- kwota 150,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

Załącznik Nr 2

WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- kwotę 175 000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota, 
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczą:
- zmniejszenia o 300 000,00 zł środków na zadaniu : budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach,
- zmniejszenia o 100 000,00 zł środków na zadaniu : modernizacja ul. Śluzowej w Prądkach,
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na budowę parkingu przy ul. Czerskiej dz. Nr 181/5 w Białych Błotach,
- kwotę 26 691,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za realizację zadania : budowa ulic: Zawiła, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach,
- zadania inwestycyjne mające w nazwie słowo ,, modernizacja ” zastępuje się słowem 
  ,, przebudowa ”,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na remont budynku mieszkalnego gminnego w Łochowicach,
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 156 808,00 zł wydatki bieżące w urzędzie gminy z przeznaczeniem na dzierżawę pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne oraz wyposażenie tych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy i na sfinansowanie na zasadzie usługi zewnętrznej dot. administrowania bezpieczeństwem i ochroną danych,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na współpracę z innymi gminami i miastami w Polsce i promocję tam naszej gminy,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwotę 42 500,00 zł przeznacza się na dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji w Białych Błotach,
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- kwotę 7 560,00 zł przeznacza się na działalność chórów szkolnych,
- zwiększa się o 112 561,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków ZS w Łochowie ”,
- kwotę 150 000,00 zł przeznacza się dla COEiS na naprawy, konserwacje, dbanie o place zabaw na terenie całej Gminy,
- zmniejsza się o 366 076,00 zł dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. ,, budowa budynku przedszkola min. 10-oddziałowego w Cielu ”. Środki zostaną wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
Dz. 855 Rodzina 
- kwotę 31 000,00 zł przeznacza się na zwroty do budżetu państwa nienależnych świadczeń,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwotę 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne dot. budowy oświetlenia dróg w sołectwie Prądki na: budowę oświetlenia 5 pkt świetlnych na ul. Baśniowej, wykonanie projektów oświetlenia ulic Podziałowa, Jaspinowa i inne,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się o 6 482,00 zł dotację podmiotową dla GCK w Białych Błotach, 
- kwotę 44 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia, założenie alarmu i koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Zielonce,
- zwiększa się o 26 646,00 zł wydatki inwestycyjne zadania ,,przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- kwotę 110 000,00 zł przeznacza się na zadanie ,, wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie ”,
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na budowę sceny przy świetlicy w Łochowicach,
- kwotę 17 000,00 zł przeznacza się na rozbudowę placu zabaw w Prądkach, 
- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. ,, Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek ”,  środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji  Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz Studium wykonalności. Przedsięwzięcie to będzie polegało na budowie skweru ze ścieżką edukacyjną.
Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację w/w zadania. Dofinansowanie stanowić ma 85 % kosztów przedsięwzięcia, a 15 % wkład Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 
Załączniki:
plik do pobrania (241kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (4 kwietnia 2018, 14:13:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (4 kwietnia 2018, 14:27:01)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij