Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.29.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 kwietnia 2018


w sprawie zmian w  budżecie gminy Białe Błota na 2018  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dnia 30 marca 2018 r.oraz Uchwałami Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.1.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK.0007.9.2018 z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 95 294 562,62 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 722 758,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 96 017 320,62 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 95 017 320,62 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 794 562,62 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 7 111 758,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 106 906 320,62 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 91 958 387,54 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 147 709,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa 790 000,00zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 14 947 933,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4
. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10 889 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 6 389 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6. W § 5 łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 11 340 694,78 zł, zastępuje się kwotą 17 729 694,78 zł,
b) rozchodów 6 840 694,78 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.  W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6 840 694,78 zł, zastępuje się kwotą 5 840 694,78 zł.

§ 8. W § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 093 935,49 zł, zastępuje się kwotą 5 133 935,49 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 249 482,00 zł, zastępuje się kwotą 1 289 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 844 453,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 738 956,00 zł, zastępuje się kwotą 5 372 880,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 5 220 956,00 zł, zastępuje się kwotą 4 854 880,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 518 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady GminyBiałe Błota
                                                                                  Jacek Grzywacz 

Załączniki:
załącznik nr 1 (192kB) pdf
załącznik nr 2 (206kB) pdf
załącznik nr 3 (380kB) pdf
załącznik nr 4 (189kB) pdf
załącznik nr 5 (288kB) pdf


                                                               U
zasadnienie
Budżet gminy na 2018 r. po stronie dochodów zostaje zwiększony o kwotę 722 758,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 7 111 758,00 zł. Zwiększa się deficyt o kwotę 6 389 000,00 zł, którego źródłem finansowania są wolne środki za 2017 r.

Załącznik Nr 1
DOCHODY

Dz. 758 Różne rozliczenia
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 zwiększa się o 722 758,00 zł plan subwencji oświatowej,

Załącznik Nr 2

WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 1 564 500,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg ( zakup kruszywa, bieżące utrzymanie dróg gruntowych przez firmę zewnętrzną, zakup zagęszczarki płytowej, agregatu prądotwórczego do 4 kW, elektronarzędzi, wyposażenia do garaży),

- wydatki i zakupy inwestycyjne zwiększa się ogółem o kwotę 2 491 014,00 zł,
na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3,
Dz. 710 Działalność usługowa
- kwotę 55 000,00 zł przeznacza się na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota (ogólny koszt 110 000,00 zł na lata 2018-2019),
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się o 441 000,00 zł wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (wynagrodzenia i pochodne), wzrost jest spowodowany koniecznością zatrudnienia kierownika Referatu ds. dróg i PSZOK, pracownika do obsługi biura Rady Gminy i innych pracowników w szczególności do obsługi sprzętu drogowego, obsługi sekretariatu, pracowników administracyjnych do Referatu Dróg. W związku z upływem kadencji zabezpiecza się środki na odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wójta. Zabezpiecza się również dodatki dla pracowników wykonujących prace za osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych oraz dodatkowe osoby na pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych i do Referatu Inwestycyjnego i zamówień publicznych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie
- na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 przeznacza się ogółem kwotę 440 000,00 zł,
- zwiększa się o 1 207 423,00 zł wydatki bieżące dla jednostek oświatowych (płace i pochodne),

Dz. 852 Pomoc społeczna
- zwiększa się o 80 000,00 zł wydatki przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Białe Błota w Domach Pomocy Społecznej,
- kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów (dla niepełnosprawnych ruchowo i rehabilitacja) możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- zwiększa się o 150 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu gospodarki wodami opadowymi dla Sołectwa Kruszyn Krajeński,
- kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na przeglądy kanalizacji sanitarnej w Łochowie,
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na zakup fotopułapek,

- zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki na utrzymanie terenów zielonych,
- kwotę 15 821,00 zł przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne (za pozwolenia wodno-prawne wydawane w latach poprzednich),
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się o 40 000,00 zł dotację podmiotową dla GCK w Białych Błotach,
- kwotę 172 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3,
Dz. 926 Kultura fizyczna


- kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,,Projekt boiska piłkarskiego w

Cielu ”, załącznik Nr 3.


W Uchwale Nr RGK.0007.9.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w załączniku Nr 5 Dz. 921, Rozdz. 92109 § 2480 dot. Planu dotacji na 2018 r. jest kwota 990 0000,00 , a winna być 993 000,00 oraz w kolumnie Plan po zmianach jest 996 482,00 zł, a winno być 999 482,00 zł.
Załącznik Nr 5 w kolumnie Plan dotacji na 2018 r. podliczenie ogółem jest kwota 5 084 453,49 a winno być 5 087 453,49 oraz w kolumnie Plan po zmianach jest kwota 5 090 935,49 a winno być 5 093 935,49.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (19 kwietnia 2018, 14:38:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (19 kwietnia 2018, 15:03:40)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij