Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.33.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:§ 1
. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dn. 30 marca 2018 r., Nr SG.0050.30.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.31.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.32.2018 z dn. 8 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK. 0007.9.2018 z dn. 28 marca 2018 r. Nr RGK.0007.29.2018 z dn. 17 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 97 106 916,90 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 298 820,38 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 98 405 737,28 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 96 576 291,28 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 829 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 995 916,90 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 298 820,38 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109 294 737,28 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 93 272 767,00 zł, w tym: - rezerwa ogólna 73 448,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa 790 000,00zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 16 021 970,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 372 880,00 zł, zastępuje się kwotą 5 349 785,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 854 880,00 zł, zastępuje się kwotą 4 834 785,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 518 000,00 zł, zastępuje się kwotą 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 6. W § 11 Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :pkt 2 otrzymuje brzmienie : ,, 2.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 840 694,78 zł ”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


uzasadnienie

Budżet gminy na bieżący rok zostaje zwiększony ogółem o kwotę 1 298 820,38 zł.


Załącznik Nr 1


DOCHODY


Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się o 201 258,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- kwota 500,00 zł to uiszczona przez osobę fizyczną kara porządkowa,


Dz. 855 Rodzina

- wprowadza się kwotę 259 636,38 zł z dofinansowania projektu ,, Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się kwotę 829 446,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania : ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ”,

- zwiększa się plan o 1 600,00 zł z tytułu uiszczonej kary,


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 508,00 zł to uzyskane dochody za rok poprzedni (zwrot za zużytą energię elektryczną),


Dz. 926 Kultura fizyczna

- zwiększa się o 5 872,00 zł planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonane przez stowarzyszenia.


Załącznik Nr 2


WYDATKI


Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu ”,

- zmniejsza się o 11 685,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg,

- kwotę 11 685,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo ”. Na podstawie opracowanej przez Gminę dokumentacji przebudowy na własny koszt dokona mieszkaniec,

Zadanie pn. ,, Budowa parkingu przy ul. Czerskiej, dz. Nr 181/5 w Białych Błotach ” otrzymuje brzmienie : ,, Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach ”,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach ” z kwotą 100 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce ” z kwotą 47 294,00,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ,, projekt i budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach ” z kwotą 47 294,00 zł,


Dz. 720 Informatyka

- zmniejsza się o 26 002,20 zł wydatki bieżące i kwotę tę przeznacza na zakup inwestycyjny pn.

,, Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Fortigate 200e w Urzędzie Gminy ”,


Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwotę 95,00 zł przeznacza się na wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Białe Błota,


Dz. 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się o 7 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie ”,

- kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach ”, środki przeznacza się na opracowanie audytu i programu funkcjonalno – użytkowego (wkład własny w realizacji zadania). Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- zmniejsza się o 20 095,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( Rozdz. 80106-2540),


Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się o 28 150,00 zł wydatki przeznaczone na odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Ośrodku Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, w br. zwiększyła się liczba dzieci,


Dz. 855 Rodzina

- kwotę 259 636,38 zł z dofinansowania projektu ,, Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, oraz wkład własny w wysokości 51 917,22 zł przeznacza się na realizację wydatków zgodnie z projektem,


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się o 400 000,00 zł aport pieniężnych dla ZWiUK sp. z o.o. Gminy Białe Błota,

- kwotę 829 446,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego oraz wkład własny w wysokości 350 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania : ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ”,

- zmienia się nazwę zadania oraz jego zakres : zadanie ,, kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu gospodarki wodami opadowymi dla Sołectwa Kruszyn Krajeński ” otrzymuje brzmienie : ,, kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na koncepcję rozwiązania gospodarki wodnej, w tym wodami opadowymi i roztopowymi w m. Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Prądki, Przyłęki, Zielonka, Murowaniec ”,


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 15 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ”,

- zwiększa się o 4 000,00 zł wydatek inwestycyjny zadania pn. ,, Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie ”,


Dz. 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, i kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na wykonanie tablicy upamiętniającej gimnazjum w Białych Błotach,

- zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki bieżące związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych.


                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Załączniki:
załącznik nr 1 (201kB) pdf
załącznik nr 2 (203kB) pdf
załącznik nr 3 (384kB) pdf
załącznik nr 5a (380kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 czerwca 2018, 13:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij