Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.35.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt, 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), oraz art. 89, ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077, z 2018 r. poz 62 ) ustala się co następuje:


§ 1. 1.  Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 840 694,78 zł ( słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 78/ groszy) na okres 7 lat z okresem karencji w spłacie do 31 grudnia 2018 r.

2. Kredyt zostanie wykorzystany na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Kredyt, o którym mowa w § 1.ust. 1 uchwały, spłacany będzie z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do 2024 roku.

§ 3. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny „in blanco” na zasadach określonych w deklaracji wekslowej.

§ 4.  Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa w § 3 wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                  Jacek Grzywacz

                                                             

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian w budżecie Nr RGK.0007.29.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Rada Gminy, jako źródło spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wskazała po stronie przychodów kredyt w wysokości 5 840 694,78zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4 do wyżej wymienionej uchwały a prognoza kwoty długu i jej spłat stanowi załącznik nr 1 do uchwały NR RGK.0007.30.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty w/w kredytu.
Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Białe Błota.


                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                  Jacek Grzywacz


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (6 czerwca 2018, 13:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij