Uchwała nr RGK.0007.91.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 11 września 2018w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.: z 2018 poz. 149 i poz. 650) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.91.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 18 a ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.: z 2018 poz. 149 i poz. 650) uchwala się co następuje:


   § 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi nr 1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Bota, w zakresie podziału działki ewidencyjnej nr 124 położonej w gminie Białe Błota.

   § 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącego zarzutów. 2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                Jacek Grzywacz         
                                                            UZASADNIENIE


W związku ze złożoną skargą na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 
                                                                              Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (9 października 2018, 13:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199