Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.93.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie zmian w  budżecie gminy Białe Błota na 2018  rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000, poz.1349, poz.1432 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dn. 30 marca 2018 r., Nr SG.0050.30.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.31.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.32.2018 z dn. 8 maja 2018 r. Nr SG.0050.41.2018 z dn. 30 maja 2018 r. Nr SG.0050.45.2018 r. z dn. 11 czerwca 2018 r. Nr SG.0050.47.2018 z dn. 27 czerwca 2018 r. Nr SG.0050.62.2018 z dn. 18 lipca 2018 r. Nr SG.0050.63.2018 z dn. 26 lipca 2018 r. Nr SG.0050.64.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Nr SG.0050.70.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr SG.0050.72.2018 z dnia 12września 2018 r. Nr SG.0050.73.2018 z dnia 18 września 2018 r. Nr SG.0050.74.2018 z dnia 26 września 2018 r. Nr SG.0050.75.2018 z dnia 2 października 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK. 0007.9.2018 z dn. 28 marca 2018 r. Nr RGK.0007.29.2018 z dn. 17 kwietnia 2018 r., Nr RGK.0007.33.2018 z dn. 29 maja 2018 r., Nr RGK.0007.51.2018 z dn. 26 czerwca 2018 r. Nr RGK.0007.65.2018 z dn. 6 lipca 2018 r. Nr RGK.0007.69.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Nr RGK.0007.71.2018 z dnia 11 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 101313171,19 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 283 824,40 zł,

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 101 596 995,59 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 98 673 885,66 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 923 109,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 112202171,19 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 283 824,40 zł

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 112 485 995,59 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 94 293 883,41 zł, w tym:

rezerwa ogólna 61 098,00 zł,

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,

rezerwa celowa 270 000,00zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 18 192 112,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W § 6  Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 5 187 935,49 zł, zastępuje się kwotą 5 166 110,49 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych na łączną kwotę 1 343 482,00 zł, zastępuje się kwotą 1 346 657,00 zł,

b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 844 453,49 zł, zastępuje się kwotą 3 819 453,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5 338 262,70 zł, zastępuje się kwotą 5 363 262,70 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 823 262,70 zł, zastępuje się kwotą 4 848 262,70 zł,

b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 6. Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                           Białe Błota


                                                                                        Jacek Grzywacz
Załączniki:

plik do pobrania 1 (208kB) pdf

plik do pobrania 2 (210kB) pdf

plik do pobrania 3 (400kB) pdf

plik do pobrania 4 (291kB) pdf

plik do pobrania 5 (383kB) pdf

plik do pobrania 6 (225kB) pdf

uzasadnienie

Budżet gminy na br. zostaje zwiększony o kwotę 283 824,40 zł z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych.


Załącznik Nr 1

DOCHODY


Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się o 2 804,45 zł planowane wpływy z odsetek od podatków lokalnych,


Dz. 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się o 72 306,00 zł planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej,

- kwota 63 015,55 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dot. zwrotu części wydatków gminy w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 r. Stanowią one 26,215 % poniesionych wydatków,


Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwota 5 383,80 zł to przyznane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty środki na nagrodę dla dyrektora SP w Białych Błotach,


Dz. 852 Pomoc społeczna

- kwota 287,00 zł to wpływ środków z darowizn pieniężnych zebranych podczas Święta Gminy,

- kwota 100,00 zł pochodzi z darowizn pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla ofiar pożaru na terenie gminy Białe Błota,

- pozostałe zmiany wynikają z bieżącego wykonania dochodów,


Dz. 855 Rodzina

- zwiększa się o 134 107,60 zł planowane wpływy z dofinansowania projektu ,, Czas malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego ‘’ U MISIA ” w Łochowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,


Załącznik Nr 2

WYDATKI


Dz. 600 Transport i łączność

- zwiększa się o 229 900,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,,Budowa ul. Brzozowej w Łochowie ”, w dniu 12 września 2018 r. dokonano otwarcia ofert. Cena najkorzystniejsza przewyższa środki zaplanowane na realizację inwestycji. W celu zrealizowania zadania zasadnym jest zwiększenie nakładów na sfinansowanie zadania,

- zadanie pod nazwą ,, Projekt i budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach ” otrzymuje brzmienie ,, Budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach ” i zwiększa się środki na realizację o kwotę 214 732,50 zł,

- zwiększa się o 19 732,50 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce ”,

- zmniejsza się o 175 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota,

- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu ”,

- zwiększa się o 75 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Przebudowa ul. Letniskowej, ul. Wczasowej i części ul. Plażowej oraz części ul. Wypoczynkowej w Łochowie ”,

- zadanie pn. ,, Projekt ul. Ślesińskiej w Łochowicach ” otrzymuje nazwę ,, Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach ” i zwiększenie środków o 209 000,00 zł,


Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się o 239 000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi,

- zmniejsza się o 229 900,00 zł środki na zakupy inwestycyjne dot. zakupu nieruchomości,


Dz. 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na koszty sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego,

- zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach,


Dz. 801 Oświata i wychowanie

- kwota 5 383,80 zł to przyznane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora SP w Białych Błotach,

- kwotę 72 306,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia szkoły w Przyłękach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

Zadanie inwestycyjne pn. ,, Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach ”, otrzymuje nową nazwę ,, Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola ,, Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 ”, 


Dz. 852 Pomoc społeczna

- kwotę 287,00 zł przeznacza się na cele pomocy społecznej,

- kwotę 100,00 zł pochodzącą z darowizn pieniężnych przeznacza się na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w związku ze zdarzeniem losowym,


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się o 3 175,00 zł dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach,


Dz. 855 Rodzina

- kwotę 134 107,60 zł przeznacza się na realizację projektu ,, Czas malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego ‘’ U MISIA ” w Łochowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na wykrywanie nielegalnych poborów wody z wodociągów i nielegalnych zrzutów ścieków,

- zmniejsza się o 47 000,00 wydatki przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK, 

- zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wycinkę drzew,


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlanego i dobór klimatyzacji w budynku GCK w Łochowie,

- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadania pn. ,, Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie ”,


Dz. 926 Kultura fizyczna

- zmniejsza się o 195 000,00 zł wydatki inwestycyjne pn. ,, Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach ” i przenosi je do Dz. 600 na ,, budowę ul. Przyrodniczej w Przyłękach ”.


Załącznik Nr 9

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Sołectwo Łochowice

Przedsięwzięcie pn. ,, organizacja imprez integracyjnych, zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora ” zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie ,, organizacja imprez integracyjnych, zakup sprzętu nagłaśniającego, wyposażenie kuchni ”,


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                           Białe Błota


                                                                                        Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Dominika Kowalska (31 października 2018, 12:11:42)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (31 października 2018, 13:26:55)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 117

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij