Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.95.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota stanowiący załącznik do uchwały, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                        

                                                   Przewodniczący Rady Gminy


                                                    Jacek Grzywacz

Załącznik do uchwały Nr RGK. 0007.95.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018 r.

PROJEKT
REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Białe Błota.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości i pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem niemniejszym niż 0,1 Mpa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzone przez odbiorców usług, w ilości i jakości zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i obowiązującymi przepisami,

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o której mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

4. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki

do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę,

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe lub komunalne).


§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane
w § 6 Regulaminu, a ponadto:


1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka
go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku
w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust.6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie,

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.


Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie


§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią:


1) wodomierz główny,

2) urządzenie pomiarowe,

3) przeciętne normy zużycia,

4) ilości ustalone w umowie.

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowej, podanej do wiadomości publicznej taryfy w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.


§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody
i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.


2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego , w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej


§ 10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się
o przyłączenie.


2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać, w szczególności:


1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.


§ 11. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości
do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.
W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków technicznych może ulec wydłużeniu do 30 dni.


2.  W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.


3. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:


1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż dwa lata.


Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


§ 12. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w art. 21 ust.7 Ustawy.

§ 13. 1.  Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.


Przyłącze wodociągowe należy wykonać z jednego odcinka przewodu
z atestowanych rur PEHD PN 10 o średnicy dobranej w oparciu o przepływ obliczeniowy. W miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą. Obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować. Przebieg i zagłębienie przewodu w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, uwzględniając strefę przemarzania grunt.


Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV SN 8 o średnicy min. 160 mm. W sytuacji, gdy przyłącze kanalizacyjne jest zlokalizowane poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą mini przepompowni domowej wyposażonej w nóż tnący do rozdrabiania części stałych w ściekach. Skanalizowanie obiektów położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, jest możliwe do wykonania pod warunkiem zainstalowania w miejscu łatwo dostępnym urządzeń przeciwzalewowych.


§ 14. 1.  Przy projektowaniu przyłącza należy stosować następujące zasady:


1) trasę przyłączy projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy,

2) przyłącze wodociągowe wykonać ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej,

3) przyłącze kanalizacyjne wykonać ze spadkiem min. 1,5% w kierunku sieci kanalizacyjnej,

4) zapewnić dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.


Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza


§ 15. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.

3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.


§ 16. 1.  W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje
w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzony przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.

5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:


1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

5) podpisy członków komisji.


8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisania przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku
o zawarcie Umowy.


Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.


2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.


3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust.2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, w którym przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.


5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych
i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.


§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest
to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia
to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów
dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.


Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków.


§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności :


1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.


§ 20. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy,
w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.


2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.


3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji
w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.


§ 21. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:


1) aktualne obowiązująca na obszarze Gminy taryfa,

2) tekst jednolity „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązujący na obszarze Gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.


Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§ 22. 1. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej.


2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej
w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.


§ 23. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych.


2. W przypadku poboru wody na cele p.poż z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.


3. Ilość pobranej wody na cele p.poż wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.


§ 24. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.


§ 25. 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.


2. Rozliczenie za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.


Rozdział XI
Przepisy końcowe


§ 26. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.


uzasadnienie


Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) Rada Gminy, po analizie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje dokument, celem zaopiniowania organowi regulacyjnemu.


W związku z powyższym Rada Gminy w Białych Błotach przekazuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, celem zaopiniowania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy


                                                                        Jacek Grzywacz


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Dominika Kowalska (2 listopada 2018, 09:21:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij