Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr SG.0050.16.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 9 lutego 2018


w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach


"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem sygn. akt II SA/Bd 440/18 z dnia 30 maja 2018 r. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia nr SG.0050.16.2018 w przedmiocie odwołania dyrektora gminnego centrum kultury."

ZARZĄDZENIE nr  SG.0050.16.2018 Z dnia 09 lutego 2018 roku
Z-cy WÓJTA  WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA 

NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 1 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 862 ze zm.) oraz art. 69 i art. 70  §1 - §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 , poz.108 ze zm), po zasięgnięciu opinii: Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice, „Łochowice z Przyszłością”  oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Odwołuję Pana Łukasza Narolskiego ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  z dniem 9 lutego 2018 roku.
§2. Powodem odwołania jest :
 
Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów prawa przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w związku z zajmowanym stanowiskiem:
 
1)    W obowiązującej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Białych Błotach z 2013 r. nie stwierdzono wykazania zbioru danych osobowych tj. klienci /czytelnicy Biblioteki GCK i innych zbiorów , których występowanie stwierdzono , tj. zbioru wynajmu sal będących w dyspozycji GCK,  wynajmu stołów i krzeseł wbrew obowiązkowi wynikającemu z §4 pkt 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 
2)    Nie stwierdzono zgłoszenia do rejestracji przez GIODO i rejestracji przez GIODO wymaganych zbiorów danych osobowych innych, niż te które podlegają zwolnieniu ustawowemu .Po analizie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych GCK z siedzibą w Białych Błotach z 2013 r.- wynika że przedstawione zbiory w Polityce Bezpieczeństwa  tj. Kadry, Płace, - podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Uczestnicy zajęć, uczestnicy konkursów –podlegają zwolnieniu, jeżeli dotyczą osób uczących się w GCK lub zrzeszonych w GCK – w przeciwnym wypadku podlegają rejestracji w GIODO. Stwierdzono występowanie innych zbiorów , które powinny być zgłoszone do rejestracji do GIODO, tj. zbiór uczestników Zespołu Łochowianie, w tym lista obecności, zbiór uczestników konkursów organizowanych przez GCK, zbiór wynajmu sal będących w dyspozycji GCK, czego Dyrektor GCK nie dokonał naruszając odpowiednie przepisy rozdziału 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 2016 poz.922)-;
3)    Nie nastąpiło zgłoszenie i  rejestracja zbiorów klientów/czytelników biblioteki na nowy podmiot GCK , rejestracja była dokonana jeszcze na poprzedni podmiot , tj. Białobłocki Ośrodek Kultury przed połączeniem ośrodków kultury z Białych Błot i Łochowa,
4)    Nie przeprowadzono audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji ,czym Dyrektor GCK naruszył § 20 ust.2 pkt 14  Rozporządzenia RM z 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
5)    Nie przeprowadzono analizy ryzyka utraty integralność, dostępności lub poufności danych, czym Dyrektor GCK  naruszył § 20 ust. 2 pkt 3 w/w rozporządzenia
6)    Nie stwierdzono wprowadzenia przez Dyrektora GCK dokumentu o nazwie Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym , wbrew postanowieniom §3 ust.1  Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Odnośnie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych GCK:
1)    Stwierdzono brak wykazów pomieszczeń i budynków –co jest wymagane §4 pkt1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
2)    Stwierdzono brak wykazu stosowanych programów do przetwarzania danych osobowych, co jest wymagane §4 ust.2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
3)    Stwierdzono brak opisu struktury zbiorów danych osobowych , co jest wymagane §4 ust.3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
4)    Stwierdzono brak określenia sposobu przepływu danych między systemami, co jest wymagane §4 ust.4, Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 
Odnośnie Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych stwierdzono zaniechania Dyrektora GCK w zakresie niezapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, tj.
 
1)    Nie skonfigurowano sieci informatycznej w zakresie  kontroli przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną- , o co reguluje zał. C rozdz.XII ust.2 a Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
2)    Nie skonfigurowano sieci informatycznej w zakresie kontroli  działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych- co reguluje zał. C rozdz.XII ust.2 b do w/w rozporządzenia,
3)    Brak zabezpieczenia komputerów i sieci oraz serwera przed zanikiem
zasilania-co reguluje zał.  A rozdz. III pkt 2 do w/w rozporządzenia ,
4)     Brak dokumentacji stwierdzającej monitorowanie przez Dyrektora GCK wprowadzonych zabezpieczeń i środków organizacyjnych- co reguluje zał. A VII do w/w rozporządzenia.
 
 
         Powyższe ustalono na podstawie wizytacji GCK , rozmów z Dyrektorem GCK, notatek służbowych z dnia 01.02.2018 ,z dnia 02.02.2018 r., z dnia 6.02.2018 r., zapoznania się z zarządzeniem w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych GCK z siedzibą w Białych Błotach z 7.03.2013 r.
 
Dyrektor GCK Pan Łukasz Narolski pełni funkcję począwszy od 1 czerwca 2016 r., w/w przepisy obowiązują od kilku lat, więc po ponad 1,5 roku pełnienia obowiązków Dyrektora powinien wdrożyć przestrzeganie przepisów w GCK , w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Dyrektor w czasie wizytacji  nie był zorientowany w zakresie obowiązujących przepisów i posiadanych dokumentów. Po uzyskaniu wyjaśnień od swojego pracownika , udzielił częściowo informacji , potwierdzając wyżej opisane ustalenia.
Kolejnymi przyczynami przemawiającymi za zamiarem odwołania Dyrektora GCK jest stwierdzenie przez organizatora odstąpienia Dyrektora od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności GCK zawartej w dniu 2.05.2016 r.  w zakresie określonym w załączniku do tej umowy.
Mianowicie stwierdzono brak współpracy z organizacjami , stowarzyszeniami z terenu gminy Białe Błota w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych, ograniczenie i nierozwijanie oferty kulturalnej w gminie Białe Błota, w szczególności dla mieszkańców miejscowości Łochowa i Łochowic w postaci zajęć bezpłatnych lub dotowanych, czemu dano wyraz w wielu skargach, pismach kierowanych do Urzędu Gminy Białe Błota, spotkaniach, zebraniach itp. Działania Dyrektora GCK w znacznej części ograniczyły się do wynajmowania sal na zajęcia dla osób , które na swój rachunek prowadziły zajęcia i pobierały opłaty za te zajęcia. Zaniechał przeprowadzania dotychczasowych imprez kulturalnych w Łochowie, tj. turnieju szachowego, konkursu Brzechwy, Droga na Estradę , współudziału w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dyrektor GCK na zebraniu wiejskim w Łochowie we wrześniu 2017 r. nie przedstawił aktualnej oferty programowej GCK, pomimo posiadania czasu na jej przygotowanie. Dyrektor GCK nie podjął też działań w celu zabezpieczenia mienia zgromadzonego na placu zabaw w Łochowie znajdującego się w dyspozycji GCK ( nie opracował regulaminu placu zabaw, nie zapewnił zamykania bram do placu od godz. 22 na noc, nie podejmował wystarczających działań w zakresie zapewnienia monitoringu-opieszałość, nie zapewniał koszenia trawy na placu zabaw, przycinania tuj w otoczeniu tego placu).
Zgłoszono też skargi dotyczące niekulturalnego , niegrzecznego traktowania przez Dyrektora GCK rozmówców, w tym pracowników, mieszkańców, nieodpowiedniego ubierania się na oficjalnych spotkaniach z jego udziałem, spóźnianie się na te spotkania
( np.na Bal Seniora 2017 r., Dzień Niepodległości w Łochowie w 2017 r. ) lub w ogóle unikanie przybycia na te spotkania ( np. Wigilia Łochowo 2017 r.), nieprzygotowania, unikania prowadzenia imprez organizowanych przez GCK i zatrudniania w tym celu podmiotów zewnętrznych, co generowało dodatkowe koszty ,niepodejmowania inicjatywy w sprawie rozwiązania tych problemów. Dyrektor tolerował niegrzeczne zachowania w stosunku do pracowników GCK i innych rozmówców podległego pracownika pani Renaty Matuszak w szczególności na zebraniu wiejskim w Łochowie w 2017 r., na spotkaniu w Urzędzie Gminy Białe Błota w styczniu 2018 r., tolerował zastraszanie przez panią Matuszak innych osób, pomawiania ich w przypadku nawet dozwolonej krytyki lub uwagi zgłoszonej w stosunku do Dyrektora GCK.. Dyrektor dopiero pod koniec stycznia i na początku lutego 2018 r. wskutek podjętych informacji o próbach zwrócenia przez osoby zainteresowane uwagi na problemy związane z zarządzaniem przez Dyrektora , zwrócił się z pismem o wyjaśnienie sytuacji. 
Dyrektor GCK nie zaktualizował również regulaminu organizacyjnego GCK pomimo wprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia pracowników GCK w Dziale Bibliotecznym, czym naruszył art. 13 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
W strategii działania GCK –zał. do umowy z 2.05.2016 r. Dyrektor GCK wymienił otwarcie się na nowe inicjatywy, a tymczasem stwierdzono, że zamykał  się na nie. Nie diagnozował potrzeb kulturalnych i specyfiki regionu. Zamiast sprawnej komunikacji z otoczeniem oraz wewnątrz GCK doprowadził do konfliktu ze środowiskami gminy Białe Błota i wewnątrz GCK ( w czasie pełnienia przez niego funkcji ustało zatrudnienie 7-miu pracowników GCK).
Nie stworzył z GCK miejsca przyjaznego integracji społeczności lokalnej, w którym mogliby uczestniczyć w spotkaniach z twórcami kultury, pisarzami itp.
Dyrektor GCK nie spełnił też Koncepcji programowej –zał. do umowy z 2.05.2016 r. 3c- nie organizował wystaw poświęconych różnym okresom rozwoju gminy Białe Błota. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia był zorganizowany niewystarczająco, tj. poprzez odesłanie do imprezy w Bydgoszczy
 
§3. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego  okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia upłynie  i stosunek pracy ustanie z dniem 31 maja 2018 roku.
 
§4.  Na podstawie art.36 2  kodeksu pracy zwalniam pana Łukasza Narolskiego  z obowiązku świadczenia pracy  do upływu okresu wypowiedzenia po wykorzystaniu przysługującego panu urlopu wypoczynkowego.
 
§5. W przypadku uznania, że niniejsze odwołanie narusza przepisy, pracownikowi przysługuje prawo żądania odszkodowania. Żądanie odszkodowania wnosi się do Sądu Pracy w Bydgoszczy  ul. Toruńska 64A  w terminie 21  dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Odpowiada za treść: st. ds. kadr
Opublikował: Marek Jakubowski (19 lutego 2018, 11:29:58)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (7 lutego 2019, 11:04:25)
Zmieniono: Aktualizacja - stwierdzenie nieważności zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1086

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij