Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr SG.0050.43.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 4 czerwca 2018


w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych pod nazwą „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2018 r., „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2018 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.


ZARZĄDZENIE Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART.28G UST.1 PKT.5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych pod nazwą „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2018 r., „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2018 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.

Na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm).
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołać komisję do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych pod nazwą „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” w 2018 r., „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2018 r., zwaną dalej „komisją konkursową”, w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Przyjąć regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 
 do Zarządzenia nr Nr SG.0050.43.2018
 Wójta Gminy Białe Błota 
 z dnia 4 czerwca 2018 roku 

Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Przewodniczący – Pan Krzysztof Kowalewski (Radny Gminy Białe Błota, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu), 
2.  Wiceprzewodniczący – Pan Kazimierz Jadomski (Radny Gminy Białe Błota, członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu), 
3.  Członek - Pani Anna Zawidzka (Radna Gminy Białe Błota, członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu), 
4.  Członek – Pani Anna Zdunek (Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota),    5. Protokolant – Pani Monika Kobus (inspektor ds. ochrony środowiska i zdrowia). 


Załącznik Nr 2 
 do Zarządzenia Nr SG.0050.43.2018 
 Wójta Gminy Białe Błota 
 z dnia 4 czerwca 2018 roku 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego 

Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 48 i 48b z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1938 ze zm.). 

1. Komisja wykonuje czynności związane z wyborem ofert przedstawionych przez podmioty ubiegające się o realizację w 2018 r. programów profilaktyki zdrowotnej. 2. Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert i trwa do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia. 
3.  Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 
4.  Decyzje Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej 3 osoby, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 
5.  Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
6.  W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 
7.  Członkowie Komisji po otwarciu ofert składają oświadczenie, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określona w pkt. 6. W innym przypadku członek Komisji podlega wyłączeniu z Komisji z urzędu lub na wniosek oferenta.
8. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 
9.  Część jawna odgrywa się w obecności oferentów i obejmuje:
 a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie ofert,
 b) ustalenie liczby otrzymanych ofert, 
c) otwarcie kopert z ofertami, 
d) ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe.
10. W przypadku, gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja odrzuca ofertę. 
11.  Komisja ogłasza w formie pisemnej lub ustnej o odrzuceniu ofert niezgodnych ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert. 
12. W części niejawnej Komisja dokonuje szczegółowej, merytorycznej analizy ofert, wybierając najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. 
13.  Z przebiegu konkursu ofert sporządzany jest protokół, zawierający informacje o terminie i miejscu jego przeprowadzenia, ofertach dopuszczonych i nie dopuszczonych do konkursu, rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem, imiona i nazwiska członków Komisji. 
14. Komisja może wybrać kilka ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej.          15. Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej, jeśli wg Organizatora spełni szczegółowe warunki.
16.  Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
17.  Po otrzymaniu zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć w ciągu 7 dni umotywowany protest, od dnia zawiadomienia oferenta o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. 18. Wójt Gminy rozpoznaje i rozstrzyga protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
19. W czasie przeprowadzania konkursu ofert Komisja przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów. 
20.  Komisja przedstawia wyniki konkursu ofert Wójtowi Gminy.
21. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Opublikował: Anna Zdunek (4 czerwca 2018, 14:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij