Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr SG.0050.44.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 7 czerwca 2018


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.44.2018

Z-cy Wójta Gminy Białe Błota

WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
NA PODSTAWIE ART. 28g ust. 1 pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo.

2.    Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Białych Błotach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi COEiS.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....................................

(podpis wójta)

Załącznik do Zarządzenia nr SG.0050.44.2018

Z-cy Wójta Gminy Białe Błota

WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE

WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

NA PODSTAWIE ART. 28g ust. 1 pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

z dnia 7 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie

Organ prowadzący szkołę: Gmina Białe Błota, adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, adres: ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 t.j.) - w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 t.j.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym wraz
z adresem e-mail kandydata i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie", w terminie do dnia
25 czerwca 2018 r., do godz. 10:00 na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data i godzina doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Białych Błotach.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Białe Błota.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach tel. 52 349 45 04.

........................................

(podpis wójta)

 Ochrona danych osobowych


Odpowiada za treść: COEiS
Opublikował: Marek Jakubowski (7 czerwca 2018, 16:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij