Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ciele (okolice ul. Przylesie)

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2019.4
 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49/2019 z dnia 24 maja 2019 r., znak: GPR.6733.27.2019.4, dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU DN 32 PE, NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 2/3, 2/4 I 93/4 OBRĘB CIELE, GMINA BIAŁE BŁOTA (okolice ul. Przylesie).
 
     W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.
    Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
    Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (10 czerwca 2019)
Opublikował: Aleksandra Noskiewicz (10 czerwca 2019, 07:58:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67