Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki i Przyłęki - ulice: Młyńska, Ku Wiatrakom, Antoniego Przysieckiego

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego

dot. sprawy znak: GPR.6733.33.2019.4
 
   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), 

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydanych postanowieniach uzgadniających

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr. ewid. 93/6, 93/7, 18/6, 64/8, obręb Przyłęki oraz działek o nr. ewid. 50/1, 50/2, 50/3, obręb Prądki, gmina Białe Błota, w sprawie prowadzonej na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, działającego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Szatkowskiego.
  
   W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z wydanymi w sprawie postanowieniami, a także wypowiedzieć się w zakresie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - osobiście w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera), w dniach pracy Referatu lub przesyłając ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota).
   Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (10 czerwca 2019)
Opublikował: Aleksandra Noskiewicz (10 czerwca 2019, 08:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77