Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Usługowej w Przyłękach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
sygnatura: GPR.6733.103.2019.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, działającego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Szatkowskiego,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid.: 93/7, 47/3, o. Przyłęki, gm. Białe Błota (w rejonie ulicy Usługowej).

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (18 listopada 2019)
Opublikował: Monika Wylęgły (18 listopada 2019, 08:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62