Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulicy Leszczej, Troci oraz Karpiej w Murowańcu, gm. Białe Błota oraz ulicy Wodnej w Zamościu, gm. Szubin (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
sygnatura: GPR.6733.71.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 101/2019, znak: GPR.6733.71.2019.4, dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE DZIAŁEK O NR. EWID. 12/11, 12/19, 12/20, 13, 15, 16, OBRĘB MUROWANIEC, GMINA BIAŁE BŁOTA (ULICE LESZCZA, TROCI, KARPIA) ORAZ DZIAŁEK O NR. EWID. 47/4, 48/8, 49/1, OBRĘB ZAMOŚĆ,
GMINA SZUBIN (ULICA WODNA)


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (19 listopada 2019)
Opublikował: Monika Wylęgły (19 listopada 2019, 08:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140