Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wróbla w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.21.2020.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 
prowadzonego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Paszkowską, reprezentującą firmę "KP-PROJEKT" Pracowania Projektowa Katarzyna Paszkowska,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do działki o nr ewid. 93/55, na terenie działki o nr ewid. 92/30 oraz części działek o nr ewid. 90/23, 91 i 93/34 obręb Łochowice, gmina Białe Błota (w rejonie: ul. Wróbla).

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (9 kwietnia 2020)
Opublikował: Monika Wylęgły (9 kwietnia 2020, 10:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26