Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej kablowej w rejonie ulic Zagajnikowej i Żołędziowej w Zielonce oraz Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.59.2020.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 
prowadzonego na wniosek:
Enea Oświetlenie Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Prymulę reprezentującego firmę Ergoprojekt Mariusz Prymula,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetleniowej kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz szafą oświetlenia ulicznego przy ul. Zagajnikowej i ul. Żołędziowej, na terenie części działek  o nr ewid.: 7 oraz 30 obręb Prądki oraz na terenie działki o nr ewid.: 163/33, 168/30, 168/69 i części działek o nr ewid.: 163/3, 167 obręb Zielonka, gmina Białe Błota.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (10 sierpnia 2020)
Opublikował: Monika Derc (10 sierpnia 2020, 12:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65